Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 524518-2018

28/11/2018    S229

Polen-Lubin: Kredietverlening

2018/S 229-524518

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-454776)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Lubin - Urząd Gminy w Lubinie
Postadres: ul. Księcia Ludwika I nr 3
Plaats: Lubin
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 59-300
Land: Polen
Contactpersoon: Marzena Kosydor, Magdalena Giezek, Jagoda Tomaszewska
E-mail: zamowienia@ug.lubin.pl
Telefoon: +48 768403100 / 768403106 / 768403129 / 768403157
Fax: +48 768403140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 PLN

Referentienummer: OR.271.52.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000 Kredietverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 PLN zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubin na rok 2018, zgodnie § 1 pkt ust 3 pkt. 2 Uchwały nr LXI/449/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 27.6.2018 r. zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2018. Zamówienia udziela się na podstawie Zarządzenia nr 1662/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 13.7.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy oraz formularz cenowy, stanowiące załączniki do SIWZ.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454776

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: