Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 524630-2021

15/10/2021    S201

Pologne-Varsovie: Services d'organisation d'événements

2021/S 201-524630

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Numéro national d'identification: 5261645000
Adresse postale: Aleje Ujazdowskie 1/3
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-583
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izabela Czerwińska
Courriel: wzp@mc.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.premier.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.kprm.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Organizacja międzynarodowego Forum Zarządzania Internetem pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych – IGF Katowice 2021

Numéro de référence: ZS-43/2020
II.1.2)Code CPV principal
79952000 Services d'organisation d'événements
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Forum Zarządzania Internetem pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych – IGF Katowice 2021 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 7 291 613.13 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
22462000 Imprimés publicitaires
30191140 Accessoires d'identification personnelle
39294100 Produits d'information et de promotion
55120000 Services de réunions et de conférences organisés dans des hôtels
55321000 Services de préparation de repas
55520000 Services traiteur
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
60140000 Transport non régulier de passagers
63512000 Vente de billets de voyages à forfait
63513000 Services d'information touristique
72400000 Services internet
72413000 Services de conception de sites WWW (World Wide Web)
79710000 Services de sécurité
79822500 Services de conception graphique
79956000 Services d'organisation de foires et d'expositions
85121000 Services de pratique médicale
79961000 Services photographiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22A Katowicki
Lieu principal d'exécution:

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Forum Zarządzania Internetem pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych – IGF Katowice 2021 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie Wykonawcy 1 (D1) / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie Wykonawcy 2 (D2) / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiającemu przysługuje prawo rozszerzenia zakresu usług o usługi dodatkowe uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”) szczegółowo opisane w SOPZ.

Prawo opcji może być wykonane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zapotrzebowań w związku z pojawiającymi się w trakcie realizacji Umowy potrzebami Zamawiającego, w formie zleceń dodatkowych.

Zamawiający informuje, iż może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania zamówienia objętego Prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, żadne roszczenia.

Prawo opcji wygasa z końcem obowiązywania niniejszej Umowy. Wartość Prawa opcji nie przekroczy kwoty określonej w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 250-626116
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: ZS-43/2020
Intitulé:

Organizacja międzynarodowego Forum Zarządzania Internetem pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych – IGF Katowice 2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Numéro national d'identification: 8992722165
Adresse postale: Wiśniowa 40B/17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-520
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EL PADRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numéro national d'identification: 5213473972
Adresse postale: ul. Mesyńska 6
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-761
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CPL MEETINGS & EVENTS, LDA
Numéro national d'identification: 508272386
Adresse postale: Rua Bartolomeu Dias n 148 3 Ft
Ville: Carcavelos
Code NUTS: PT Portugal
Code postal: 2775 551
Pays: Portugal
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 488 427.64 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 7 291 613.13 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI uPzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/10/2021