Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 524671-2021

15/10/2021    S201

Tchéquie-Prague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2021/S 201-524671

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Magdaléna Šenková
Courriel: magdalena.senkova@rsd.cz
Téléphone: +420 954901447
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz
Adresse du profil d’acheteur: https://tenderarena.cz/profily/RSD
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: Stavba silnic a dálnic

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

Numéro de référence: 01ST-000756
II.1.2)Code CPV principal
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby na diagnostické průzkumy betonových a ocelových mostů vč. kontroly protikorozní ochrany, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek, geodetických měření, včetně výpočtů zatížitelnosti a dále též vyhotovení statických zatěžovacích zkoušek pro betonové a ocelové mosty (dále jen „diagnostické průzkumy mostů“) dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 290 000 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ0 Česko
Lieu principal d'exécution:

Česká republika

II.2.4)Description des prestations:

Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby na diagnostické průzkumy betonových a ocelových mostů vč. kontroly protikorozní ochrany, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek, geodetických měření, včetně výpočtů zatížitelnosti a dále též vyhotovení statických zatěžovacích zkoušek pro betonové a ocelové mosty (dále jen „diagnostické průzkumy mostů“) dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky / Pondération: 40
Coût - Nom: Nabídková cena / Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 152-371704
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 01PU-005354
Intitulé:

HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2022 (Jihovýchod)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 48588733
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 110 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Valbek, spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 48266230
Ville: Liberec
Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Code postal: 46 007
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PUDIS a. s.
Numéro national d'identification: 45272891
Ville: Praha 6
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 160 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Horský, s. r. o.
Numéro national d'identification: 25631900
Ville: Praha 9
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 198 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 6 884 400.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 03PU-002666
Intitulé:

Diagnostika mostů ev. č. 43-006.1, 51-002, 54-010, 54-014

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 18824943
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 602 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SAFETY PRO s.r.o.
Numéro national d'identification: 28571690
Ville: Olomouc
Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Code postal: 779 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46974806
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 625 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 649 900.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 01PU-005370
Intitulé:

Doplňkový diagnostický průzkum mostů ev. č. D1-236, 237, 238

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SHP TS s.r.o.
Numéro national d'identification: 28342771
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 619 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Numéro national d'identification: 18827527
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 619 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Mostní a silniční, s.r.o.
Numéro national d'identification: 26274337
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 602 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Numéro national d'identification: 42767377
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Code postal: 702 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: 4bridges s.r.o.
Numéro national d'identification: 07497032
Ville: Praha 6
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 162 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 5 798 820.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 01PU-005372
Intitulé:

Diagnostický průzkum mostů ev. č. D2-016..1, D2-016..2 a D2-029.1

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INSET s.r.o.
Numéro national d'identification: 03579727
Ville: Praha 3
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 130 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIAPONT, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46995447
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 602 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Rušar mosty, s.r.o.
Numéro national d'identification: 29362393
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 638 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 997 970.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 06EU-005302
Intitulé:

Diagnostika předpínací výztuže mostů

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INSET s.r.o.
Numéro national d'identification: 03579727
Ville: Praha 3
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 130 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIAPONT, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46995447
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 602 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Rušar mosty, s.r.o.
Numéro national d'identification: 29362393
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 638 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 881 680.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 01PU-005355
Intitulé:

HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2022 (Severozápad)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pontex, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 40763439
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Numéro national d'identification: 45272387
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 54
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: České vysoké učení technické v Praze
Numéro national d'identification: 68407700
Ville: Praha 6
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 160 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 6 242 700.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 01PU-005408
Intitulé:

D0 Diagnostika mostu po demolici D0-001..2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pontex, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 40763439
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Numéro national d'identification: 45272387
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 54
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: České vysoké učení technické v Praze
Numéro national d'identification: 68407700
Ville: Praha 6
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 160 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 338 500.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 04PU-001121
Intitulé:

I/38 most ev. č. 38-017 Debř provedení HMP

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pontex, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 40763439
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Numéro national d'identification: 45272387
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 54
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: České vysoké učení technické v Praze
Numéro national d'identification: 68407700
Ville: Praha 6
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 160 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 115 000.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 04PU-001091
Intitulé:

BMP a HMP pro rok 2021 v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Praha

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pontex, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 40763439
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Numéro national d'identification: 45272387
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 54
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: České vysoké učení technické v Praze
Numéro national d'identification: 68407700
Ville: Praha 6
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 160 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 3 608 500.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 02PT-006950
Intitulé:

DÁLNICE D5 - ZKAPACITNĚNÍ KM 0 - 22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ D5 020 a D5 021“

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
17/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pontex, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 40763439
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Numéro national d'identification: 45272387
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 147 54
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: České vysoké učení technické v Praze
Numéro national d'identification: 68407700
Ville: Praha 6
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 160 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 7 690 000.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 03PU-002658
Intitulé:

Diagnostika 4 mostů ev. č. 23-060, 43-013, 43-036, 54-035

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SHP TS s.r.o.
Numéro national d'identification: 28342771
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 619 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Numéro national d'identification: 18827527
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 619 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Mostní a silniční, s.r.o.
Numéro national d'identification: 26274337
Ville: Brno
Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Code postal: 602 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Numéro national d'identification: 42767377
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Code postal: 702 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: 4bridges s.r.o.
Numéro national d'identification: 07497032
Ville: Praha 6
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 162 00
Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 2 555 420.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/10/2021