Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 524673-2021

15/10/2021    S201

Pologne-Varsovie: Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers

2021/S 201-524673

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna ul. Krucza 50 00-025 Warszawa
Numéro national d'identification: 012070669
Adresse postale: ul.Krucza 50
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Code postal: 00-025
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karolina Dominikowska
Courriel: bpp@paih.gov.pl
Téléphone: +48 887863880
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.paih.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Affaires économiques et financières

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług Operatora Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Numéro de référence: DOW.DSiPG.25/10/2021/PN
II.1.2)Code CPV principal
70330000 Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Operatora Pawilonu Polski na Światowej Wystawie Expo 2020 Dubai.

2. W ramach świadczenia usług Operatora Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację następujących zadań:

a) Zapewnienie usług niezbędnych do zapewnienia utrzymania funkcjonowania Pawilonu Polski;

b) Zabezpieczenie logistyczno-organizacyjne funkcjonowania Pawilonu Polski oraz organizowanych przez Zamawiającego wydarzeń.

3. Wykonawca obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym SWZ w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 892 017.20 EUR
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60171000 Location de voitures particulières avec chauffeur
79710000 Services de sécurité
90910000 Services de nettoyage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: AE United Arab Emirates
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Operatora Pawilonu Polski na Światowej Wystawie Expo 2020 Dubai.

2. W ramach świadczenia usług Operatora Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację następujących zadań:

a) Zapewnienie usług niezbędnych do zapewnienia utrzymania funkcjonowania Pawilonu Polski;

b) Zabezpieczenie logistyczno-organizacyjne funkcjonowania Pawilonu Polski oraz organizowanych przez Zamawiającego wydarzeń.

3. Wykonawca obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym SWZ w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Sposób realizacji usług dotyczących utrzymania porządku i czystości oraz ochrony i nadzoru w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości i potrzeb Zamawiającego / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Jakość i elastyczność w realizacji usługi zapewnienia środków transportu oraz dostaw niezbędnych artykułów powszechnego użytku na rzecz Zamawiającego / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie pracownika Wykonawcy wyznaczonego do pełnienia zadań Koordynatora ze strony Wykonawcy / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 131-347551
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Świadczenie usług Operatora Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – Lider Konsorcjum
Numéro national d'identification: 8992722165
Adresse postale: ul. Wiśniowa 40B lok. 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-520
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EL PADRE sp. z o.o. - Członek Konsorcjum
Numéro national d'identification: 5213473972
Adresse postale: ul. Mesyńska 6
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Code postal: 02-761
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 049 253.20 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 892 017.20 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, a także art. 109 ust. 1 pkt. 1), 4), 5), 7) – 10) Ustawy Pzp.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 139 ust. 2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – złożony zgodnie z informacjami określonymi w Załączniku Nr 4 do SWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona a który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, na wezwanie Zamawiającego JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/10/2021