Works - 524676-2018

28/11/2018    S229

Bulgaria-Sofia: Construction work

2018/S 229-524676

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD
National registration number: 175201304
Postal address: bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1618
Country: Bulgaria
Contact person: Tatyana Nemcheva — po protsedurni vaprosi; Petar Manev — po tehnicheski vaprosi
E-mail: op@eso.bg
Telephone: +359 9696843/ 9696834
Fax: +359 2962189
Internet address(es):
Main address: www.eso.bg
Address of the buyer profile: https://webapps.eso.bg/zop_profile
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RFFneVVPSmdkZnlSU3c2V3FjUTV0Zz09
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
National registration number: 175201304
Postal address: бул. „Цар Борис III“ № 201, деловодство „Обществени поръчки“
Town: София
Postal code: 1618
Country: Bulgaria
Contact person: деловодство „Обществени поръчки“
Telephone: +359 29696862/+359 29696886
E-mail: op@eso.bg
Fax: +359 29626189
NUTS code: BG411 София (столица)
Internet address(es):
Main address: www.eso.bg
Address of the buyer profile: https://webapps.eso.bg/zop_profile/
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН

Reference number: ЦУ/2018/151
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката е разделен в 2 обособени позиции и всяка обособена позиция включва изпълнение на ново строителство/ремонт/реконструкция/рехабилитация, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Характерът на работите е идентичен и за двете обособени позиции като примерен обем на строително-монтажните работи, както и номенклатурата на доставяните материали, необходими за изпълнение на конкретен обект. Рамковите споразумения, които ще бъдат сключени по тази процедура не включват всички условия в съответствие с чл. 82, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 60 и 110 kV

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

Трасетата на съществуващите ВЛ 60 и 110 kV, обслужвани от ЕСО ЕАД, на територията на Р БЪЛГАРИЯ, като за всяка конкретна поръчка ще се посочва конкретното място за изпълнение

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на поръчката по обособената позиция включва извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Основните строително-монтажни работи и номенклатурата на доставяните материали са следните:

Видове работи:

— доставка на необходимите материали,

— демонтажни работи,

— монтажни работи (пикетаж и кариране, направа на изкопи, полагане на бетон в основи, монтаж и нивелиране на готови фундаменти, ремонт на съществуващи фундаменти, ремонт на СРС, монтаж и изправяне или изграждане на СРС, монтаж и окачване на изолаторни вериги, развиване, монтаж и регулиране на мълниезащитни въжета и фазови проводници, монтаж на арматура за проводник и защитна арматура, нанасяне на АКЗ и други),

— обезопасяване на пресичани съоръжения,

— измервания и изпитания.

Материали за доставка:

— монтажни фундаменти,

— стоманорешетъчни основи,

— бетон, армировка, кофраж,

— заземител за СРС,

— стоманени профили, звена и стълбове (комплект с болтове, гайки и шайби),

— мълниезащитно въже (стоманено поцинковано и такова с вградени оптични влакна),

— алуминиево-стоманен проводник,

— комплект арматурни части за носителни и опъвателни вериги,

— стъклени изолаторни елементи и/или полимерни изолатори,

— съединители за мост и междустълбие,

— защитна арматура,

— комплект части за обтяжка, включително въже за обтяжки,

— допълнителни (помощни) материали, в това число но не само: крепежни елементи, електроди, дискове за рязане, материали за АКЗ и др.

Описаните видове работи и материали са примерни, показващи очаквани дейности, които ще се изпълняват при бъдещо възлагане. За конкретна поръчка ще бъдат посочени точен обем, включващ вид работи и доставки, както и характерни особености за обекта. На всеки изпълнител ще бъде предоставена документация за изпълнение на обекта съгласно спецификата му, включваща технически изисквания, РП (ако е приложимо), чертежи, схеми, количествена сметка и други материали.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 220 и 400 kV

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

Трасетата на съществуващите ВЛ 220 и 400 kV, обслужвани от ЕСО ЕАД, на територията на Р БЪЛГАРИЯ, като за всяка конкретна поръчка ще се посочва конкретното място за изпълнение

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на поръчката по обособената позиция включва извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Основните строително-монтажни работи и номенклатурата на доставяните материали са следните:

Видове работи:

— доставка на необходимите материали,

— демонтажни работи,

— монтажни работи (пикетаж и кариране, направа на изкопи, полагане на бетон в основи, монтаж и нивелиране на готови фундаменти, ремонт на съществуващи фундаменти, ремонт на СРС, монтаж и изправяне или изграждане на СРС, монтаж и окачване на изолаторни вериги, развиване, монтаж и регулиране на мълниезащитни въжета и фазови проводници, монтаж на арматура за проводник и защитна арматура, нанасяне на АКЗ и други),

— обезопасяване на пресичани съоръжения,

— измервания и изпитания.

Материали за доставка:

— монтажни фундаменти,

— стоманорешетъчни основи,

— бетон, армировка, кофраж,

— заземител за СРС,

— стоманени профили, звена и стълбове (комплект с болтове, гайки и шайби),

— мълниезащитно въже (стоманено поцинковано и такова с вградени оптични влакна),

— алуминиево-стоманен проводник,

— комплект арматурни части за носителни и опъвателни вериги,

— стъклени изолаторни елементи и/или полимерни изолатори,

— съединители за мост и междустълбие,

— защитна арматура,

— комплект части за обтяжка, включително въже за обтяжки,

— допълнителни (помощни) материали в това число но не само: крепежни елементи, електроди, дискове за рязане, материали за АКЗ и др.

Описаните видове работи и материали са примерни, показващи очаквани дейности, които ще се изпълняват при бъдещо възлагане. За конкретна поръчка ще бъдат посочени точен обем, включващ вид работи и доставки, както и характерни особености за обекта. На всеки изпълнител ще бъде предоставена документация за изпълнение на обекта съгласно спецификата му включваща технически изисквания, РП (ако е приложимо), чертежи, схеми, количествена сметка и други материали.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците в обособена позиция № 1 трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от трета група, II категория.

Участниците в обособена позиция № 2 трябва да са вписани в ЦПРС към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от трета група, I категория.

Доказва се с представянето на заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС и валиден контролен талон.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изискана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участниците, определени за изпълнители преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участник е декларирал такива.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците и в двете обособени позиции трябва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за строител.

Доказва се с представянето на заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ за строител с покритие съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и доказателство за напълно платена премия.

2. Участниците и в двете обособени позиции трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Доказва се със справка — декларация.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изискана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участниците, определени за изпълнители, преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участник е декларирал такива.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.1. Участниците в обособена позиция 1 следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж втора категория,съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

1.2. Участниците в обособена позиция 2 следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж първа категория съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2. Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

2.1. За обособена позиция № 1: 18 000 000 BGN.

2.2. За обособена позиция № 2: 15 000 000 BGN.

Изискването по т. 2 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците и в двете обособени позиции трябва да са изпълнили за последните 5 години, считано от дата на подаване на офертата, строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на строителството, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета и обема на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от дата на подаване на офертата (по образец).

Към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

*Сходен предмет за ОП 1 — СМР на ВЛ с напрежение по-високо от 110 kV, задължително включващи подмяна на стълбове, фундаменти и проводници.

*Сходен обем за ОП 1 — дейностите с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, трябва да обхващат общо 100 км стълбовна линия.

*Сходен предмет за ОП 2 — СМР на ВЛ с напрежение 110 kV или по-високо от 400 kV, задължително включващ подмяна на стълбове, фундаменти и проводници.

*Сходен обем за ОП 2 — дейностите с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, трябва да обхващат общо 100 км стълбовна линия.

2. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството.

Доказва се с представянето на списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството.

В случай че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

3. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с необходимия ръководен персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на ръководния персонал, който ще изпълнява обществената поръчка.

В случай че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

4. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

В случай че участник се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (договор за наем, писма, декларации или други документи от лицата, предоставили ресурсите) за поетите от третите лица задължения.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изискана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участниците, определени за изпълнители, преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участник е декларирал такива.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участниците и в двете обособени позиции трябва да са изпълнили за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Изискването за сходен обем на изпълнено строителство със сходен предмет не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

2. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат със следния брой технически лица, които ще изпълняват строителството:

2.1. 5 работни групи от по 20 технически лица, като във всяка от работните групи трябва да има най-малко 5 лица, притежаващи V-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), и най-малко 5 лица, притежаващи IV-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

2.2. Най-малко 8 лица с правоспособност за работа с машини за изтегляне на проводници под механично напрежение.

2.3. Най-малко 5 лица правоспособни заварчици, електродъгово заваряване.

Изискването по т. 2—2.1—2.3 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

3. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с 10 лица ръководен персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в това число:

— 5 лица, притежаващи V-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ и професионална квалификация „електроинженер“ и/или еквивалентна в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност,

— 5 лица, притежаващи IV-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ и професионална квалификация „строителен инженер“ и/или еквивалентна в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност.

Изискването по т. 3 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

4. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:

— комплект машини (теглителна и спирателна) за изтегляне на проводници под механично напрежение — 4 бр. комплекти,

— кран с товароподемност, равна или по-голяма от 80 т — 1 бр.,

— кран с товароподемност, равна или по-голяма от 40 т — 1 бр.,

— кран с товароподемност, равна или по-голяма от 16 т — 2 бр.,

— булдозер с греблото, равно или по-голямо от 2 м — 1 бр.,

— багер за изкопи с дълбочина, равна или по-голяма от 2 м — 5 бр.,

— товарен автомобил за товари с дължина по-голяма от 8 м — 2 бр.

Изискването по т. 4 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

Съответствието с критериите за подбор по т. 1 (в частта сходен обем на изпълнено сходно строителство) до т. 4 включително за 1 обособена позиция дава право на всеки участник да подаде оферта и за двете обособени позиции.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Размерът на гаранцията за изпълнение, срокът ѝ на валидност и условията за освобождаването и задържането ѝ, както и специфичните изисквания на възложителя по гаранцията за изпълнение се определят от възложителя в проекта на договор за възлагане на конкретната обществена поръчка. Максималният размер и формите на гаранцията за изпълнение се определя в съответствие с действащите към конкретния момент в Р БЪЛГАРИЯ нормативни актове относно възлагането на обществени поръчки. Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение по конкретен договор, сключен въз основа нарамковото споразумение, когато изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и/или забавено изпълнение, на което и да е задължение на изпълнителя. Всички разходи по издаване, предаване/внасяне, задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение по конкретен договор са за сметка на изпълнителя.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Условията и редът за плащане ще се уреждат в проекта на договор за възлагането на отделните обществени поръчки, възлагани по рамковото споразумение. Плащането по фактури по конкретните договори не освобождава изпълнителя от отговорност за недостатъци/несъответствия/дефекти, гаранции и обезщетения. Редът и условията за директно разплащане с подизпълнители са съгласно чл. 66, ал. 4—7 от ЗОП. Този ред и условия могат да бъдат изменени/отменени/допълнени при съответна промяна в ЗОП/ППЗОП.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентни документи за регистрация съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/01/2019
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/01/2019
Local time: 14:00
Place:

гр. София, бул. Цар Борис III № 201, партер, зала „Обществени поръчки“

Information about authorised persons and opening procedure:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят сключва рамково споразумение с до четирима участници (класираните на първите 4 места в процедурата) по всяка обособена позиция, класирани от първо до четвърто място в обособената позиция.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2018