Works - 524676-2018

28/11/2018    S229

България-София: Строителни и монтажни работи

2018/S 229-524676

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Татяна Немчева — по процедурни въпроси; Петър Манев — по технически въпроси
Електронна поща: op@eso.bg
Телефон: +359 9696843/ 9696834
Факс: +359 2962189
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RFFneVVPSmdkZnlSU3c2V3FjUTV0Zz09
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201, деловодство „Обществени поръчки“
Град: София
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: деловодство „Обществени поръчки“
Телефон: +359 29696862/+359 29696886
Електронна поща: op@eso.bg
Факс: +359 29626189
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН

Референтен номер: ЦУ/2018/151
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е разделен в 2 обособени позиции и всяка обособена позиция включва изпълнение на ново строителство/ремонт/реконструкция/рехабилитация, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Характерът на работите е идентичен и за двете обособени позиции като примерен обем на строително-монтажните работи, както и номенклатурата на доставяните материали, необходими за изпълнение на конкретен обект. Рамковите споразумения, които ще бъдат сключени по тази процедура не включват всички условия в съответствие с чл. 82, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 60 и 110 kV

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Трасетата на съществуващите ВЛ 60 и 110 kV, обслужвани от ЕСО ЕАД, на територията на Р БЪЛГАРИЯ, като за всяка конкретна поръчка ще се посочва конкретното място за изпълнение

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката по обособената позиция включва извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Основните строително-монтажни работи и номенклатурата на доставяните материали са следните:

Видове работи:

— доставка на необходимите материали,

— демонтажни работи,

— монтажни работи (пикетаж и кариране, направа на изкопи, полагане на бетон в основи, монтаж и нивелиране на готови фундаменти, ремонт на съществуващи фундаменти, ремонт на СРС, монтаж и изправяне или изграждане на СРС, монтаж и окачване на изолаторни вериги, развиване, монтаж и регулиране на мълниезащитни въжета и фазови проводници, монтаж на арматура за проводник и защитна арматура, нанасяне на АКЗ и други),

— обезопасяване на пресичани съоръжения,

— измервания и изпитания.

Материали за доставка:

— монтажни фундаменти,

— стоманорешетъчни основи,

— бетон, армировка, кофраж,

— заземител за СРС,

— стоманени профили, звена и стълбове (комплект с болтове, гайки и шайби),

— мълниезащитно въже (стоманено поцинковано и такова с вградени оптични влакна),

— алуминиево-стоманен проводник,

— комплект арматурни части за носителни и опъвателни вериги,

— стъклени изолаторни елементи и/или полимерни изолатори,

— съединители за мост и междустълбие,

— защитна арматура,

— комплект части за обтяжка, включително въже за обтяжки,

— допълнителни (помощни) материали, в това число но не само: крепежни елементи, електроди, дискове за рязане, материали за АКЗ и др.

Описаните видове работи и материали са примерни, показващи очаквани дейности, които ще се изпълняват при бъдещо възлагане. За конкретна поръчка ще бъдат посочени точен обем, включващ вид работи и доставки, както и характерни особености за обекта. На всеки изпълнител ще бъде предоставена документация за изпълнение на обекта съгласно спецификата му, включваща технически изисквания, РП (ако е приложимо), чертежи, схеми, количествена сметка и други материали.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 220 и 400 kV

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Трасетата на съществуващите ВЛ 220 и 400 kV, обслужвани от ЕСО ЕАД, на територията на Р БЪЛГАРИЯ, като за всяка конкретна поръчка ще се посочва конкретното място за изпълнение

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката по обособената позиция включва извършване на ново строителство/ремонти/реконструкции/рехабилитация на ВЛ ВН, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Основните строително-монтажни работи и номенклатурата на доставяните материали са следните:

Видове работи:

— доставка на необходимите материали,

— демонтажни работи,

— монтажни работи (пикетаж и кариране, направа на изкопи, полагане на бетон в основи, монтаж и нивелиране на готови фундаменти, ремонт на съществуващи фундаменти, ремонт на СРС, монтаж и изправяне или изграждане на СРС, монтаж и окачване на изолаторни вериги, развиване, монтаж и регулиране на мълниезащитни въжета и фазови проводници, монтаж на арматура за проводник и защитна арматура, нанасяне на АКЗ и други),

— обезопасяване на пресичани съоръжения,

— измервания и изпитания.

Материали за доставка:

— монтажни фундаменти,

— стоманорешетъчни основи,

— бетон, армировка, кофраж,

— заземител за СРС,

— стоманени профили, звена и стълбове (комплект с болтове, гайки и шайби),

— мълниезащитно въже (стоманено поцинковано и такова с вградени оптични влакна),

— алуминиево-стоманен проводник,

— комплект арматурни части за носителни и опъвателни вериги,

— стъклени изолаторни елементи и/или полимерни изолатори,

— съединители за мост и междустълбие,

— защитна арматура,

— комплект части за обтяжка, включително въже за обтяжки,

— допълнителни (помощни) материали в това число но не само: крепежни елементи, електроди, дискове за рязане, материали за АКЗ и др.

Описаните видове работи и материали са примерни, показващи очаквани дейности, които ще се изпълняват при бъдещо възлагане. За конкретна поръчка ще бъдат посочени точен обем, включващ вид работи и доставки, както и характерни особености за обекта. На всеки изпълнител ще бъде предоставена документация за изпълнение на обекта съгласно спецификата му включваща технически изисквания, РП (ако е приложимо), чертежи, схеми, количествена сметка и други материали.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в обособена позиция № 1 трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от трета група, II категория.

Участниците в обособена позиция № 2 трябва да са вписани в ЦПРС към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от трета група, I категория.

Доказва се с представянето на заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС и валиден контролен талон.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изискана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участниците, определени за изпълнители преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участник е декларирал такива.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците и в двете обособени позиции трябва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за строител.

Доказва се с представянето на заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ за строител с покритие съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и доказателство за напълно платена премия.

2. Участниците и в двете обособени позиции трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Доказва се със справка — декларация.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изискана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участниците, определени за изпълнители, преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участник е декларирал такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. Участниците в обособена позиция 1 следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж втора категория,съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

1.2. Участниците в обособена позиция 2 следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строител съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж първа категория съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2. Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

2.1. За обособена позиция № 1: 18 000 000 BGN.

2.2. За обособена позиция № 2: 15 000 000 BGN.

Изискването по т. 2 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците и в двете обособени позиции трябва да са изпълнили за последните 5 години, считано от дата на подаване на офертата, строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на строителството, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета и обема на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от дата на подаване на офертата (по образец).

Към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

*Сходен предмет за ОП 1 — СМР на ВЛ с напрежение по-високо от 110 kV, задължително включващи подмяна на стълбове, фундаменти и проводници.

*Сходен обем за ОП 1 — дейностите с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, трябва да обхващат общо 100 км стълбовна линия.

*Сходен предмет за ОП 2 — СМР на ВЛ с напрежение 110 kV или по-високо от 400 kV, задължително включващ подмяна на стълбове, фундаменти и проводници.

*Сходен обем за ОП 2 — дейностите с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, трябва да обхващат общо 100 км стълбовна линия.

2. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството.

Доказва се с представянето на списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството.

В случай че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

3. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с необходимия ръководен персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на ръководния персонал, който ще изпълнява обществената поръчка.

В случай че участникът ще използва ресурси на трети лица, представя доказателства (декларация за ангажираност на лицето, което ще участва в изпълнението на поръчката и др.), че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

4. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

В случай че участник се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси за времето на изпълнение на поръчката, като представи документи (договор за наем, писма, декларации или други документи от лицата, предоставили ресурсите) за поетите от третите лица задължения.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изискана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, представен в електронен вид.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участниците, определени за изпълнители, преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако участник е декларирал такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците и в двете обособени позиции трябва да са изпълнили за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Изискването за сходен обем на изпълнено строителство със сходен предмет не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

2. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат със следния брой технически лица, които ще изпълняват строителството:

2.1. 5 работни групи от по 20 технически лица, като във всяка от работните групи трябва да има най-малко 5 лица, притежаващи V-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), и най-малко 5 лица, притежаващи IV-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

2.2. Най-малко 8 лица с правоспособност за работа с машини за изтегляне на проводници под механично напрежение.

2.3. Най-малко 5 лица правоспособни заварчици, електродъгово заваряване.

Изискването по т. 2—2.1—2.3 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

3. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат с 10 лица ръководен персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в това число:

— 5 лица, притежаващи V-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ и професионална квалификация „електроинженер“ и/или еквивалентна в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност,

— 5 лица, притежаващи IV-та квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ и професионална квалификация „строителен инженер“ и/или еквивалентна в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност.

Изискването по т. 3 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

4. Участниците и в двете обособени позиции трябва да разполагат със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:

— комплект машини (теглителна и спирателна) за изтегляне на проводници под механично напрежение — 4 бр. комплекти,

— кран с товароподемност, равна или по-голяма от 80 т — 1 бр.,

— кран с товароподемност, равна или по-голяма от 40 т — 1 бр.,

— кран с товароподемност, равна или по-голяма от 16 т — 2 бр.,

— булдозер с греблото, равно или по-голямо от 2 м — 1 бр.,

— багер за изкопи с дълбочина, равна или по-голяма от 2 м — 5 бр.,

— товарен автомобил за товари с дължина по-голяма от 8 м — 2 бр.

Изискването по т. 4 не се прилага кумулативно при участие за двете обособени позиции.

Съответствието с критериите за подбор по т. 1 (в частта сходен обем на изпълнено сходно строителство) до т. 4 включително за 1 обособена позиция дава право на всеки участник да подаде оферта и за двете обособени позиции.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Размерът на гаранцията за изпълнение, срокът ѝ на валидност и условията за освобождаването и задържането ѝ, както и специфичните изисквания на възложителя по гаранцията за изпълнение се определят от възложителя в проекта на договор за възлагане на конкретната обществена поръчка. Максималният размер и формите на гаранцията за изпълнение се определя в съответствие с действащите към конкретния момент в Р БЪЛГАРИЯ нормативни актове относно възлагането на обществени поръчки. Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение по конкретен договор, сключен въз основа нарамковото споразумение, когато изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и/или забавено изпълнение, на което и да е задължение на изпълнителя. Всички разходи по издаване, предаване/внасяне, задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение по конкретен договор са за сметка на изпълнителя.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Условията и редът за плащане ще се уреждат в проекта на договор за възлагането на отделните обществени поръчки, възлагани по рамковото споразумение. Плащането по фактури по конкретните договори не освобождава изпълнителя от отговорност за недостатъци/несъответствия/дефекти, гаранции и обезщетения. Редът и условията за директно разплащане с подизпълнители са съгласно чл. 66, ал. 4—7 от ЗОП. Този ред и условия могат да бъдат изменени/отменени/допълнени при съответна промяна в ЗОП/ППЗОП.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентни документи за регистрация съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 4
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/01/2019
Местно време: 14:00
Място:

гр. София, бул. Цар Борис III № 201, партер, зала „Обществени поръчки“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят сключва рамково споразумение с до четирима участници (класираните на първите 4 места в процедурата) по всяка обособена позиция, класирани от първо до четвърто място в обособената позиция.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/11/2018