Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 524706-2021

15/10/2021    S201

Danemark-Sorø: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 201-524706

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Sjælland
Numéro national d'identification: 29190658
Adresse postale: Alleen 15
Ville: Sorø
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 4180
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Stine Holmgang
Courriel: sfho@regionsjaelland.dk
Téléphone: +45 93576819
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Nordjylland
Numéro national d'identification: 2919094
Ville: Aalborg
Code NUTS: DK05 Nordjylland
Pays: Danemark
Courriel: region@rn.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rn.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Midtjylland
Numéro national d'identification: 29190925
Ville: Viborg
Code NUTS: DK04 Midtjylland
Pays: Danemark
Courriel: kontakt@regionmidtjylland.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rm.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Hovedstaden
Numéro national d'identification: 29190623
Ville: Hillerød
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Pays: Danemark
Courriel: regionh@regionh.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.regionh.dk/
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Bortskaffelse af brugt IT-udstyr og andet elektronisk udstyr - Genudbud

II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Rammeaftale vedrørende bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal foregå på en grøn og bæredygtig måde og til lavest mulige omkostninger. Samt at videresalg foregår til konkurrencedygtige priser samt med fuld garanti for datasikkerheden.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213200 Ordinateur tablette
48820000 Serveurs
50312000 Maintenance et réparation de matériel informatique
90510000 Élimination et traitement des ordures
90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK Danmark
Lieu principal d'exécution:

Danmark

II.2.4)Description des prestations:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 58-60, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage, men kun ansøgere som ordregiver opfordrer hertil, kan deltage i den videre proces.

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere.

Når prækvalifikationsfasen er afsluttet, underretter ordregiver skriftligt tilbudsgiverne herom med samtidig oplysning om, at udbudsforretningens anden fase - tilbudsfasen - indledes. Herefter opfordres tilbudsgiverne til at afgive det indledende tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontakten på grundlag af det indledende tilbud.

Rammeaftalen vedrører bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Aftalen indeholder desuden en option på bortskaffelse af medicoteknisk udstyr.

Den kommende leverandør skal stå for indsamling, afhentning, processer med sletning, test og kategorisering med henblik på gensalg eller salg til skrot.

Aftalen skal sikre, at bortskaffelse af udstyr foregår på en grøn og bæredygtig måde, til lavest mulige omkostninger og til konkurrencedygtige markedspriser for gensalg og salg til skrot, samt med fuld garanti for datasikkerheden.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Optioner for regioner

Følgende regioner har option på at tiltræde rammeaftalen:

- Region Hovedstaden

- Region Nordjylland

- Region Midtjylland

Ovenstående regioner er berettigede til at tiltræde rammeaftalen, men ikke forpligtede.

Option - medicoteknisk udstyr

Udbuddet omfatter en frivillig option på medicoteknisk udstyr.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på grundlag af det første bud uden at indgå forhandling;

2) Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af de indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet;

3) Ordregiver vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 223-548667
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Bortskaffelse af brugt IT-udstyr og andet elektronisk udstyr - Genudbud

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Tier1Asset A/S
Numéro national d'identification: Tier1Asset A/S
Adresse postale: Hejrevang 18
Ville: Allerød
Code NUTS: DK Danmark
Code postal: 3450
Pays: Danemark
Courriel: ars-bid@tier1asset.com
Téléphone: +45 48132534
Adresse internet: http://www.tier1asset.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000 000.00 DKK
Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1) Kunden forbeholder sig ret til at anvende delydelsesreglen og dermed tildele særskilte delkontrakter iht. udbudslovens § 8, stk. 2.

2) De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

Tidligere offentliggørelse af samme kontrakt: 2020/S 192-462696

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291095
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/10/2021