Services - 524706-2021

15/10/2021    S201

Danmark-Sorø: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2021/S 201-524706

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Holmgang
E-mail: sfho@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93576819
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 2919094
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: region@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
E-mail: regionh@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bortskaffelse af brugt IT-udstyr og andet elektronisk udstyr - Genudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale vedrørende bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal foregå på en grøn og bæredygtig måde og til lavest mulige omkostninger. Samt at videresalg foregår til konkurrencedygtige priser samt med fuld garanti for datasikkerheden.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30213200 Tabletcomputere
48820000 Servere
50312000 Vedligeholdelse og reparation af computerudstyr
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90511000 Indsamling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 58-60, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage, men kun ansøgere som ordregiver opfordrer hertil, kan deltage i den videre proces.

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere.

Når prækvalifikationsfasen er afsluttet, underretter ordregiver skriftligt tilbudsgiverne herom med samtidig oplysning om, at udbudsforretningens anden fase - tilbudsfasen - indledes. Herefter opfordres tilbudsgiverne til at afgive det indledende tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontakten på grundlag af det indledende tilbud.

Rammeaftalen vedrører bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Aftalen indeholder desuden en option på bortskaffelse af medicoteknisk udstyr.

Den kommende leverandør skal stå for indsamling, afhentning, processer med sletning, test og kategorisering med henblik på gensalg eller salg til skrot.

Aftalen skal sikre, at bortskaffelse af udstyr foregår på en grøn og bæredygtig måde, til lavest mulige omkostninger og til konkurrencedygtige markedspriser for gensalg og salg til skrot, samt med fuld garanti for datasikkerheden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner for regioner

Følgende regioner har option på at tiltræde rammeaftalen:

- Region Hovedstaden

- Region Nordjylland

- Region Midtjylland

Ovenstående regioner er berettigede til at tiltræde rammeaftalen, men ikke forpligtede.

Option - medicoteknisk udstyr

Udbuddet omfatter en frivillig option på medicoteknisk udstyr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

1) Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på grundlag af det første bud uden at indgå forhandling;

2) Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af de indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet;

3) Ordregiver vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 223-548667
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Bortskaffelse af brugt IT-udstyr og andet elektronisk udstyr - Genudbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/08/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tier1Asset A/S
CVR-nummer: Tier1Asset A/S
Postadresse: Hejrevang 18
By: Allerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3450
Land: Danmark
E-mail: ars-bid@tier1asset.com
Telefon: +45 48132534
Internetadresse: http://www.tier1asset.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Kunden forbeholder sig ret til at anvende delydelsesreglen og dermed tildele særskilte delkontrakter iht. udbudslovens § 8, stk. 2.

2) De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

Tidligere offentliggørelse af samme kontrakt: 2020/S 192-462696

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2021