We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 524716-2018

28/11/2018    S229

Poland-Katowice: Unleaded petrol

2018/S 229-524716

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327572231
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Postal address: ul. Lompy 14
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-040
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327572231
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://efo.coig.biz
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) i produktów pozapaliwowych do samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Reference number: 701801842-1
II.1.2)Main CPV code
09132100 Unleaded petrol
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedmiotem zamówienia jest: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) i produktów pozapaliwowych do samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019÷2021.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zakup benzyny bezołowiowej spełniającej wymagania jakościowe normy PN-EN 228+A1:2017-06 oraz oleju napędowego spełniającego wymagania jakościowe normy PN-EN 590+A1:2017-06 + poprawka PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1 i produktów pozapaliwowych w latach 2019÷2021 dokonywany w systemie bezgotówkowym za pomocą kart elektronicznych w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju dla potrzeb samochodów i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

2. Zakup paliw w ilościach szacunkowych:

— benzyna bezołowiowa 95 - 627 944 litrów

— olej napędowy - 423 429 litrów

3. Dostarczenie Zamawiającemu odpowiednich kart elektronicznych dla każdego samochodu i innych pojazdów będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. i ich wymiana w przypadku zagubienia lub zniszczenia.

4. Wystawienie w okresach nie częstszych niż 2 razy w miesiącu faktur za dokonane zakupy na Zamawiającego.

5. Dostarczone Zamawiającemu karty paliwowe muszą umożliwiać rozliczania opłat drogowych ViaToll.

Wymagania prawne oraz wymagane parametry jakościowe przedmiotu zamówienia.

1. Benzyna bezołowiowa musi spełniać parametry jakościowe zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 228+A1:2017-06 i nie przekraczać maksymalnie 5 % zawartości biokomponentów (E5).

2. Olej napędowy musi spełniać parametry jakościowe zgodnie z wymaganiami aktualnej normy jakościowej PN-EN 590+A1:2017-06 +poprawka PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1

I nie przekraczać maksymalnie 7 % zawartości biokomponentów (B7).

3. Jakość benzyny bezołowiowej i oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym

W regulacjach prawnych obowiązujących w dniu sprzedaży tj.:

— Ustawy z dnia 25.8.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2018 poz. 427 j.t. z póź. zm.),

— Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680 z póź. zm.).

4. Zakupy dokonywane będą bezgotówkowo, za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub okaziciela. Karty wydawane są Zamawiającemu, a w razie ich zagubienia Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Ilość kart według zapotrzebowania na dzień wszczęcia postępowania wynosi 120 szt. i w trakcie realizacji zamówienia może ulegać zmianom.

5. Zakup paliw i produktów pozapaliwowych dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu pomniejszone o rabat udzielony przez Wykonawcę.

6. Wykonawca będzie rozliczał transakcje z Zamawiającym w PLN.

7. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Faktury VAT zbiorcze powinny być wystawiane na Zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających zakup paliw i produktów pozapaliwowych za okresy rozliczeniowe. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy: od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy: od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

8. Podane ilości benzyny bezołowiowej i oleju napędowego są ilościami szacunkowymi i nie mogą być uważane przez Wykonawców jako ilości określające zapotrzebowanie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zmiana ilości zakupionego paliwa spowodowana zbyciem użytkowanych pojazdów, zmianą miejsca użytkowania samochodów w trakcie obowiązywania umowy nie będzie powodowała żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

9.Wykonawca zaoferuje rabat procentowy udzielony od ceny z dnia zakupu. Wielkość procentowa rabatu jest wartością niezmienną w czasie całego okresu trwania umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupionego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej z zastrzeżeniem, że całkowita wartość zakupu nie przekroczy wartości umowy.

11. Wartość umowy uwzględnia zakupy produktów pozapaliwowych do wartości nie większej niż 4 %.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj.: aktualnej kompletnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi ważnej, co najmniej w dniu składania ofert.

a) Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie musi obowiązywać, co najmniej w dniu składania ofert.

b) W przypadku braku ważności złożonej wraz z ofertą w/w koncesji na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Centrum Logistyki Materiałowej Katowice, ul. Powstańców 30, POLSKA aktualną – obowiązującą koncesję.

c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył koncesji zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż 1 694 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— „Rachunek zysków i strat” za 1 rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub zawodowe jeżeli Wykonawcy:

1. Posiadają sieć stacji paliw na terenie Polski, wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw i produktów pozapaliwowych za pomocą elektronicznych kart w tym, co najmniej 1 stację w każdej z następujących miejscowości: Katowice, Rybnik, Tychy, Gliwice, Ruda Śląska.

2. Umożliwiają we wszystkich stacjach Wykonawcy bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji za pomocą systemu kart elektronicznych wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub na okaziciela.

2) Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 2d SIWZ - Oświadczenia do Elektronicznego Formularza Ofertowego.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2. spełniają opisane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej,

c) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp.

4) Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 43 000,00 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności faktur z tytułu transakcji bezgotówkowych wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu na podstawie faktycznie dokonanych zakupów poprzez karty paliwowe będące w dyspozycji Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.W przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3.Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 6 SIWZ.

2.Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/12/2018
Local time: 10:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/12/2018
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 11.12.2018 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, — pokój nr 412, IV piętro, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.) do dnia 31.12.2021 r.

Zakupy następować będą sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego) za pomocą kart wystawionych przez Wykonawcę na numer rejestracyjny samochodu lub na okaziciela. Transakcje bezgotówkowe muszą być zabezpieczone kodem PIN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2018