Diensten - 524751-2020

Submission deadline has been amended by:  578499-2020
03/11/2020    S214

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 214-524751

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BOSA-DG Digitale Transformatie
Nationaal identificatienummer: 0671.516.647_550141
Postadres: Simon Bolívarlaan 30
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: delphine.duprez@bosa.fgov.be
Telefoon: +32 2
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391752
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391752
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391752
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BOSA-DGDT-2020%2FM1112-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=32782
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare procedure VOOR DIENSTEN - ePayment

Referentienummer: BOSA-DGDT-2020/M1112-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft het aanbod van een beveiligd online betaalplatform in de vorm van een of meer SaaS-abonnementen, bestemd voor de huidige klanten zoals bepaald in bijlage 1 en die dus kunnen afnemen op deze raamovereenkomst.

De merchant moet kunnen kiezen uit een selectie oplossingen en functies zonder zelf over de tarieven te moeten onderhandelen met de aanbieders van de betaaloplossingen. De FOD BOSA DG DT treedt namelijk in dit kader op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6o a) en 7o, b) van de wet overheidsopdrachten 2016.

De opdracht luidt als volgt:

— post 1: terbeschikkingstelling van een betaalplatform (back- en front-office) De inschrijver neemt hier de rol op zich van leverancier van betaaldiensten of Payment Service Provider (PSP), deze laat de merchant toe om de betalingen te kunnen aanvaarden,

— post 2: terbeschikkingstelling van online betaalmethoden. De inschrijver neemt hier de rol op zich van verstrekker van betaaldiensten (financiële instelling of "acquirer"). Het doel is een 'acquirer'-organisme – dienstverlener – te selecteren die met de bank/een financieel organisme de betaalorder online verwerkt, voor de betaalmiddelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft het aanbod van een beveiligd online betaalplatform in de vorm van een of meer SaaS-abonnementen, bestemd voor de huidige klanten zoals bepaald in bijlage 1 en die dus kunnen afnemen op deze raamovereenkomst.

De merchant moet kunnen kiezen uit een selectie oplossingen en functies zonder zelf over de tarieven te moeten onderhandelen met de aanbieders van de betaaloplossingen. De FOD BOSA DG DT treedt namelijk in dit kader op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6o a) en 7o, b) van de wet overheidsopdrachten 2016.

De opdracht luidt als volgt:

— post 1: terbeschikkingstelling van een betaalplatform (back- en front-office) De inschrijver neemt hier de rol op zich van leverancier van betaaldiensten of Payment Service Provider (PSP), deze laat de merchant toe om de betalingen te kunnen aanvaarden,

— post 2: terbeschikkingstelling van online betaalmethoden. De inschrijver neemt hier de rol op zich van verstrekker van betaaldiensten (financiële instelling of "acquirer"). Het doel is een 'acquirer'-organisme – dienstverlener – te selecteren die met de bank/een financieel organisme de betaalorder online verwerkt, voor de betaalmiddelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De duur van de geldigheid van de raamovereenkomst begint op de derde kalenderdag volgend op de postdatum van de kennisgeving, behoudens anders vermeld in de kennisgeving, en wordt gesloten voor een periode van vier (4) jaar op basis van artikel 88 van het K.B. van 18.4.2017. De duur van de geldigheid van de raamovereekomst kan stilzwijgend twee (2) keer verlengd worden voor telkens een periode van één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/10/2020