Werken - 524752-2019

Submission deadline has been amended by:  570733-2019
06/11/2019    S214    Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Leusden: Reparatie en onderhoud van installaties

2019/S 214-524752

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Leusden
Postadres: 't Erf 1
Plaats: Leusden
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3831 NA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leusden.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/16130271-gemeente-leusden-onderhoud-panden-installaties
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Leusden – onderhoud panden (installaties)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft een prestatieovereenkomst voor het onderhoud met als doel de gebouwen in een aanvaardbare conditie te houden om daarmee de functionaliteit te borgen. Al het hiervoor benodigde ‘integraal onderhoud’, inspecties, coördinatie omvat alle benodigde (soorten) onderhoud om aan de prestatie-eisen te kunnen voldoen, waaronder:

— planmatig onderhoud,

— preventief onderhoud,

— correctief onderhoud (inclusief calamiteiten- en salvagediensten),

— inspectief onderhoud,

— onderhoud aan gebouwspecifieke onderdelen,

— technisch beheeractiviteiten,

— huurdersonderhoud.

De activiteiten betreffen zowel de gebouwen als de vaste inventaris en het terrein. Dit tenzij expliciet anders vermeld.

Uitgangspunt is dat de primaire verantwoordelijkheid in uitvoerende, organiserende en financiële zin voor de opdrachtnemer is. De gemeente Leusden vervult een regierol als opdrachtgever.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Leusden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft een prestatieovereenkomst voor het onderhoud met als doel de gebouwen in een aanvaardbare conditie te houden om daarmee de functionaliteit te borgen. Al het hiervoor benodigde ‘integraal onderhoud’, inspecties, coördinatie omvat alle benodigde (soorten) onderhoud om aan de prestatie-eisen te kunnen voldoen, waaronder:

— planmatig onderhoud,

— preventief onderhoud,

— correctief onderhoud (inclusief calamiteiten- en salvagediensten),

— inspectief onderhoud,

— onderhoud aan gebouwspecifieke onderdelen,

— technisch beheeractiviteiten,

— huurdersonderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de opdracht is 3 jaar met 3 maal een mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van de opdracht door opdrachtgever met 1 jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Handels- en/of Beroepsregister.

De gegadigde dient – indien wettelijk voorgeschreven – ingeschreven te zijn in het Beroeps- of Handelsregister volgens de eisen van de wetgeving van het land waar hij is gevestigd.

Ten bewijze voornoemd dient een gegadigde, en bij een combinatie elk der combinanten, bij aanmelding, de als bijlage A aan deze selectieleidraad gehechte en volledig ingevulde en ondertekende eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten, te overleggen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bedrijfsaansprakelijkheid.

De gegadigde dient adequaat verzekerd te zijn voor/tegen (WA) bedrijfsaansprakelijkheid alsmede van adequate en in de branche te doen gebruikelijke verzekering(en).

Ten bewijze voornoemd dient een gegadigde bij aanmelding de als bijlage A aan deze selectieleidraad gehechte en volledig ingevulde en ondertekende eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten te overleggen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referenties.

De gegadigde dient bij het verzoek tot deelneming referenties op te geven waarvan de afronding van de opdracht maximaal 5 jaren terug heeft plaats gevonden (gerekend vanaf uiterste datum voor het indienen van de aanmelding) waaruit het minimaal voldoen aan de volgende kerncompetenties blijkt. Nb. de opdracht mag dus nog lopen. Voor iedere kerncompetentie (minimumeis) dient, gebruik makend van formulieren in bijlage B, 1 referentie te worden opgegeven, alle vragen volledig te worden beantwoord, waarna het formulier te ondertekenen. Indien meerdere kerncompetenties bij 1 referentie zijn behaald, dient deze referentie bij elke competentie (opnieuw) met eventuele specifieke toelichting volledig te worden ingevuld.

De overeenkomst voor beide referenties dient elk een looptijd te kennen van minimaal 4 jaar waarvan minimaal 3 jaar vallend in de periode tussen 1.12.2014 en 1.12.2019. De looptijd van het meerjarig onderhoud behoeft dus nog niet te zijn afgerond maar in ieder geval te zijn gestart voor 1.12.2015.

— Kerncompetentie 1: de gegadigde dient te beschikken over minimaal 1 referentie, zijnde de installatietechnische, meerjarig onderhoudswerkzaamheden van minimaal 10 gelijkwaardige utiliteitswerken (onder gelijkwaardig wordt hier verstaan een representatieve utiliteitswerken zoals scholen, kantoren, sportaccommodaties etc., dus geen winkelcentra of bedrijfsmatige gebouwen als opslagloodsen, werkplaatsen, fabrieken of gebouwen ten nutte van agrarische doeleinden), elk gesitueerd op een wezenlijk andere locatie, met een totaal vloeroppervlakte van 11 500 m2 bvo in 1 opdracht voor 1 opdrachtgever maar voor diverse hoofdgebruikers,

— Kerncompetentie 2: de gegadigde dient te beschikken over minimaal 1 referentie, zijnde de installatietechnische, meerjarig onderhoudswerkzaamheden van minimaal 5 gelijkwaardig utiliteitswerken (wat verstaan wordt onder gelijkwaardig, zie: kerncompetentie 1) met een totaal vloeroppervlakte van minimaal 10 000 m2 op basis van prestatiegericht onderhoud overeenkomstig hetgeen in grote lijn staat omschreven in bijlage E bij deze leidraad.

Ten bewijze dient een gegadigde bij aanmelding, voor elk van de beide kerncompetenties 1 referentie te overleggen. Hiervoor dient de als bijlage B, formulieren 1 en 2 volledig ingevuld en ondertekend bij aanmelding te worden ingediend. Het is toegestaan voor beide kerncompetenties dezelfde referentie te gebruiken, wel dienen in dan de beide bij kerncompetenties 1 en 2 behorende formulieren volledig te worden ingevuld.

Eventuele minimumeisen:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor een uitnodiging voor de inschrijvingsfase, dient een gegadigde aan de navolgende minimumeis te voldoen:

— VCA – certificering,

— NEN en ISO 9001 o.g.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor een uitnodiging voor de inschrijvingsfase, dient een gegadigde welke opdrachtgever/aanbesteder voornemens is uit te nodigen binnen 3 werkdagen na het daartoe gedane verzoek de navolgende bewijsstukken te overleggen.

Het niet (tijdig) aanleveren van de in deze paragraaf bedoelde gegevens leidt ertoe dat de gegadigde niet of onvoldoende heeft aangetoond, geschikt te zijn voor verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. De gegadigde komt derhalve niet in aanmerking voor een (eventuele) uitnodiging voor de inschrijvingsfase.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/12/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nota van inlichtingen.

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze selectieleidraad inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen via ABK te worden gesteld.

Communicatie.

Alle communicatie verloopt uitsluitend via ABK, op straffe van uitsluiting.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Amersfoort
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 883620000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde (voorzieningen)rechter in het arrondissement Midden-Nederland te Amersfoort.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/11/2019