Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 524813-2020

03/11/2020    S214

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 214-524813

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Domstolsstyrelsen
CVR-nummer: 21659509
Postadresse: Store Kongensgade 1-3
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1264
Land: Danmark
Kontaktperson: DOMS - Jacob Søndergaard
E-mail: jas@domstolsstyrelsen.dk
Telefon: +45 99684283
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.domstol.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Administration og udvikling af Danmarks Domstole

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af video4-løsningen

Sagsnr.: 2019-8302-0003
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler opgradering/udskiftning af den eksisterende videokonferenceløsning (Video3), der består af ca. 241 lokaler/videoinstallationer på tværs af Danmark inkl. Bornholm og Færøerne, så løsningen i videst muligt omfang baseres på funktionalitet og løsningsdesign, der er standard i markedet (Video4).

Kontrakten omfatter endvidere efterfølgende drift, vedligeholdelse og support af video4.

Kontrakten omhandler endelig drift, vedligeholdelse og support af video3, indtil den er blevet udskiftet med / opgraderet til video4.

Se punkt II.2.4) for nærmere beskrivelse af ydelserne.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 78 390 899.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
32321200 Av-udstyr
32410000 Lokalnet
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
71248000 Projektledelse og –dokumentation
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72212515 Udvikling af programmel til videokonferencer
32232000 Videokonferenceudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DKZ EXTRA-REGIO NUTS 1
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Kontrakten vedrører en landsdækkende videokonferenceløsning, hvor hovedudførelsesstedet er Danmark (inklusive Færøerne og Bornholm, men ekskl. Grønland).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den eksisterende løsning (Video3) er en national videokonferenceløsning i Danmark, inklusive Bornholm og Færøerne, på tværs af justitsområdet (Danmarks Domstole, anklagemyndigheden, Rigspolitiet og Kriminalforsorgen). Den består af ca. 241 lokaler/videoinstallationer i retssale og mindre videokonferencerum, der er geografisk fordelt ud over hele landet – primært hos ovennævnte myndigheder.

Video3-løsningen blev oprindeligt udviklet/udrullet i 2013-2014 og optimeret i 2015-2016. Den er i dag meget stabil, men indeholder udgåede komponenter.

Kontrakten omfatter overordnet følgende ydelser:

A) levering af en ny/opgraderet videokonferenceløsning, benævnt video4-løsningen

B) drift, vedligeholdelse og support samt videreudvikling af video4-løsningen og

C) transition, drift, vedligeholdelse og support af video3-løsningen (indtil driftsprøven for video4-løsningen påbegyndes)

Ad A): Kontrakten omhandler levering af en ny/opgraderet videokonferenceløsningen (video4- løsningen). Ambitionen er, at kombinationen af anvendelse af standardfunktionalitet og en lav grad af kompleksitet skal fremtidssikre video4-løsningen, så den har en høj kvalitet, og så det bliver nemmere og billigere at udskifte udgåede komponenter og løbende holde løsningen ajour med videokonferencemarkedets udvikling.

Video4-løsningen omfatter alt, hvad der er nødvendigt for at få en funktionsdygtig og velfungerende video4-løsning.

Det forventes, at leverandøren genbruger dele af video3-løsningen, herunder fx skærme, projektorer og kabling, i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt.

Udrulningen af video4-løsningen sker i 5 delleverancer, hvor den første udgør en pilot, og i samme takt udfases video3-løsningen, idet de elementer fra video3-løsningen, leverandøren vælger at genbruge/videreføre (fx skærme, projektorer og kabling), bliver til en del af video4-løsningen, når en delleverance godkendes (Overtagelsesdag).

Ad B): Kontrakten omfatter endvidere den efterfølgende drift, vedligeholdelse og support samt videreudvikling af video4-løsningen. Dette omfatter eksempelvis overvågning af video4-løsningen, fejlsøgning og -retning samt opdatering af codec, software mv.

Kunden har i kontraktperioden mulighed for at købe såkaldte supplerende ydelser, fx udvidelse af video4-løsningen med flere nær- og fjernender, ligesom kunden har mulighed for at tilkøbe ikke på forhånd definerede ydelser i form af ændringer og videreudvikling samt konsulentbistand.

Ad C): Kontrakten omfatter også drift, vedligeholdelse og support af video3-løsningen, indtil driftsprøven for video4-løsningen påbegyndes.

Video3-løsningen fungerer som anført ovenfor i dag godt og stabilt. Det ændrer dog ikke ved, at visse dele af løsningen er forholdsvis kompleks, og at forældede dele af løsningen skal udfases i takt med udrulning af video4-løsningen.

Leverandørens forpligtelser i relation til video3-løsningen går derfor navnlig på at videreføre video3-løsningen, indtil video4-løsningens driftsprøve påbegyndes. Det indebærer, at leverandøren skal drive video3-løsningen videre, sådan som den overtages (der er dog kun krav om overvågning af centralt udstyr), så den fortsat kan benyttes af kunden. Leverandøren er ikke underlagt servicemål for video3-løsningen, og al vedligeholdelse af video3-løsningens nær- og fjernender sker efter aftale og efter dokumenteret tids- og materialeforbrug.

Kunden ønsker med denne mekanisme at sikre, at leverandøren har sit primære fokus på levering og drift af video4-løsningen, og at leverandøren ikke bruger væsentlige ressourcer på at sætte sig ind i og stå på mål for video3-løsningen, der er under udfasning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder option på ”Brugersupport”, der omfatter, at brugeren kan ringe direkte til leverandøren på et telefonnummer, der er dedikeret til video4-løsningen for at få akut hjælp fx til etablering af opkald, pause af lyd og billede og øvrige funktioner på betjeningspanel. Dette er nærmere beskrevet i bilag 5.

Kontrakten indeholder desuden mulighed for at tilkøbe en række prædefinerede ydelser - benævnt supplerende ydelser - herunder udvidelse af antallet af nær- og fjernender (flere videolokaler). Dette er nærmere beskrevet i bilag 3B.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten er af økonomiske- og markedsmæssige hensyn ikke opdelt i delkontrakter. Se udbudsbetingelserne, bilag B, for nærmere herom.

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsgodkendelse.

Kontraktens varighed på 48 måneder angivet under punkt II.2.7) regnes fra Transitionsdagen (Transitionsdagen er den 5. december 2020, jf. bilag 0).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 204-496814
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af video4-løsningen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/10/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NetNordic Denmark A/S
CVR-nummer: 33636431
By: Herlev
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 78 390 899.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2020