Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 525100-2021

15/10/2021    S201

Nederland-Utrecht: Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

2021/S 201-525100

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Nationaal identificatienummer: 142161529
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter Schouten
E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Telefoon: +31 887971111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rws.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organiseren van een dekkend netwerk van diesel en propaan en de daarbij behorende dienstverlening

Referentienummer: 31165690
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75000000 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Organiseren van een dekkend netwerk van diesel en propaan en de daarbij be-horende dienstverlening

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Op ruim veertig plaatsen in Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

45000000

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 045-112331
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Organiseren van een dekkend netwerk van diesel en propaan en de daarbij behorende dienstverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GP Groot brandstoffen en oliehandel
Nationaal identificatienummer: 37063345
Postadres: Vennewatersweg 2 b
Plaats: HEILOO
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1852PT
Land: Nederland
E-mail: sales@gpgroot.nl
Telefoon: +31 725311311
Internetadres: http://WWW.gpgroot.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank ’s-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2021