Servicii - 52527-2020

Submission deadline has been amended by:  146893-2020
04/02/2020    S24

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru pentru servicii de evaluare, evaluare a impactului și a conformității, sprijin pentru politici și de analiză juridică

2020/S 024-052527

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate — General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and Financial Management
Adresă: Office MO59 04/21
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru servicii de evaluare, evaluare a impactului și a conformității, sprijin pentru politici și de analiză juridică

Număr de referinţă: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Lotul 1: Evaluare, evaluarea impactului și servicii de asistență pentru politici conexe în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor

Lotul 2: Servicii de analiză juridică, inclusiv evaluarea conformității măsurilor naționale de transpunere în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor

Lotul 3: Servicii de evaluare a conformității și de analiză juridică în legătură cu transferurile de date cu caracter personal din statele membre ale UE în țări terțe

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 27 750 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Evaluare, evaluarea impactului și servicii de asistență pentru politici conexe în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75100000 Servicii de administraţie publică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Următoarele misiuni intră în domeniul de aplicare al lotului 1:

— evaluări,

— evaluările impactului,

— alte studii de sprijinire a politicilor.

Misiune din cadrul lotului 1 se pot referi fie la inițiative legislative sau nelegislative (inclusiv acte delegate și de punere în aplicare), fie la programe de cheltuieli. Studiile de sprijinire a politicilor vor aduce, în special, contribuții potențiale pentru dezvoltarea viitoarelor politici.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Se poate reînnoi automat de 2 ori pentru alte 12 luni de fiecare dată.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de analiză juridică, inclusiv evaluarea conformității măsurilor naționale de transpunere în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75100000 Servicii de administraţie publică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul contractului-cadru din cadrul lotului 2 este, prin urmare, furnizarea de servicii, care ajută DG JUST în realizarea obiectivelor juridice și politice; cuprinde studiile:

— în legătură cu evaluarea conformității măsurilor legislative și administrative ale statelor membre cu legislația Uniunii în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor (a se vedea secțiunea II.2.1). Aceasta include măsurile naționale de transpunere a directivelor, orice măsură națională adoptată în legătură cu reglementările în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor,

— în legătură cu analiza aplicării și interpretării de către instanțele naționale a legislației Uniunii Europene în domeniile de politică ale justiției și consumatorilor;

— în legătură cu măsurile adoptate pentru a asigura aplicarea legislației Uniunii Europene de către administrația națională, precum și de Ombudsmanii naționali și de organele de soluționare extrajudiciare din domeniile de politică ale justiției și consumatorilor,

— în legătură cu orice măsură administrativă sau juridică națională adoptată în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor și suprapunerea sau completarea dreptului Uniunii Europene,

—în legătură cu orice cercetare juridică a cadrelor juridice naționale aplicabile în anumite domenii ale justiției și consumatorilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Se poate reînnoi automat de două ori pentru alte 12 luni de fiecare dată.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de evaluare a conformității și analiză juridică în domeniile de politică ale Justiției și Consumatorilor

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75000000 Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În termeni generali, misiunile din cadrul acestui lot vor consta în sprijinirea DG doar prin analizarea, evaluarea și estimarea cadrului legal, a structurilor și practicilor instituționale pentru protecția datelor cu caracter personal dintr-un grup de țări terțe, o anumită țară terță sau o parte a acestora sau o organizație internațională / regională. Evaluarea acestui cadru se va face în raport cu cadrul juridic al UE. Aceasta poate include țările care au o lege unică privind protecția datelor, precum și țările care au un cadru complex de protecție a datelor (de exemplu, legi sectoriale recente sau mai multe niveluri de legislație). Ambele transferuri de date în scopuri comerciale și de aplicare a legii pot fi abordate. Studiul poate include o evaluare a condițiilor pentru accesul guvernului în scopul aplicării legii / securității naționale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Se poate reînnoi automat de două ori pentru alte 12 luni de fiecare dată.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/03/2020
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/04/2020
Ora locală: 11:00
Locul:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru ofertanții britanici:

A se avea în vedere că, după retragerea Regatului Unit din UE, normele de acces al operatorilor economici stabiliți în țări terțe la procedurile de achiziții publice ale UE se vor aplica ofertanților sau candidaților din Regatul Unit în funcție de rezultatul negocierilor. În cazul în care accesul nu este prevăzut de dispozițiile juridice în vigoare, candidații sau ofertanții din Regatul Unit ar putea fi respinși de la procedura de achiziții publice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/01/2020