Diensten - 525476-2019

06/11/2019    S214

Nederland-Bussum: Maatschappelijke en aanverwante diensten

2019/S 214-525476

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Postbus 251
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Postcode: 1400 AG
Land: Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging onderhandse gunning; consultatie en advies aan consulenten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeentelijke regeling ‘Regio Gooi en Vechtstreek’ (hierna te noemen de Regio) is voornemens om namens de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren een overeenkomst te sluiten met GGZ Centraal. De overeenkomst wordt ingezet voor het bieden van consultatie en advies aan consulenten bij het uitvoeren van het verkennend onderzoek, in het kader van de Wet verplichte GGZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeentelijke regeling ‘Regio Gooi en Vechtstreek’ (verder te noemen de Regio) is voornemens om namens de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren een overeenkomst te sluiten voor het uitbreiden van taken in het kader van de pilot ‘Uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen’.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/11/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bijlage.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/11/2019