Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 525553-2022

27/09/2022    S186

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2022/S 186-525553

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340128630
Adres pocztowy: ul. Obroki 140, Katowice
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-833
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urbański
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Tel.: +48 323587657
Faks: +48 323587661
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10

Numer referencyjny: PN/05/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10” zlokalizowanej na działkach nr 37/6, 37/7, 80 k. mapy 40 oraz na działkach nr 2, 3, 5/2 k. m. 41 obręb: Bogucice – Zawodzie w Katowicach objętych: pozwoleniem na budowę – „DECYZJA NR 1336/16 z dnia 10 listopada 2016”, która uzyskała ostateczność w dniu 01.12.2016 r. oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2016/CP z dnia 04.03.2016 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 330 809.41 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39200000 Wyposażenie domowe
39300000 Różny sprzęt
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000 Roboty na placu budowy
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213312 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45236000 Wyrównywanie terenu
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45317000 Inne instalacje elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice, ul. Bankowa 10

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10” zlokalizowanej na działkach nr 37/6, 37/7, 80 k. mapy 40 oraz na działkach nr 2, 3, 5/2 k. m. 41 obręb: Bogucice – Zawodzie w Katowicach objętych: pozwoleniem na budowę – „DECYZJA NR 1336/16 Z dnia 10 listopada 2016”, która uzyskała ostateczność w dniu 01.12.2016r oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2016/CP z dnia 04.03.2016.

2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

2.1. Rozbiórkę wraz z utylizacją istniejących obiektów kubaturowych, istniejącej infrastruktury wraz z elementami zagospodarowania terenu. Zakres robót rozbiórkowych został opisany w „Inwentaryzacji budynków bazy MPGK w Katowicach” będącej częścią Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego SWZ.

2.2. Budowę nowego budynku socjalno- biurowego dwukondygnacyjnego, budowę myjni kontenerów i sprzętu, budowę wiaty magazynowej oraz budynku garażowego. wyposażonego w bramy garażowe z napędem elektrycznym, budowę ogrodzenia. Zieleń izolacyjną Zamawiający wykona we własnym zakresie

2.3. Wykonanie nowych przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz przebudowę zasilania elektrycznego.

2.4. Dostawę i montaż węzła ciepłowniczego w węźle ciepłowniczym.

2.5. Przebudowę zjazdu drogowego do ulicy Bankowej.

2.6. Budowę nowego ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu (według załączonej propozycji) wraz z furtką i bramą otwieraną napędem elektrycznym.

2.7. Zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno-biurowego, w tym zapewnienie pomieszczenia, które będzie służyło do przeprowadzania narad koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru.

2.8. Zorganizowanie zaplecza socjalno – biurowego dla 55 pracowników Zamawiającego, na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego (lokalizacja na załączniku mapowym ) na czas realizacji umowy poprzez:

- ogrodzenie terenu (w przypadku takiej potrzeby)

- dostawę, montaż: kontenerów typu szatnia – min. 5 sztuk; kontenera typu biuro - 1 sztuka; kontenerów typu jadalnia połączona z kuchnią - minimum 1 sztuka; kontenerów sanitarnych wyposażonych w minimum dwa prysznice, dwie toalety, dwa pisuary, 3 umywalki, bojler, zbiornik na fekalia w przypadku braku infrastruktury kanalizacyjnej - minimum 1 sztuka; kontenera magazynowego typu morskiego 20-stopowego – jedna sztuka;

- podłączenie wszystkich mediów (prąd, woda, kanalizacja)

Zamawiający dopuszcza układ piętrowy zaplecza. Zamawiający dopuszcza wykonanie zaplecza tymczasowego z kontenerów używanych pod warunkiem ich dobrego stanu technicznego zapewniającego spełnienie warunków BHP.

Koszty podłączenia kontenerów do mediów (woda, energia elektryczna) wraz montażem podliczników pokrywa Wykonawca. Wszelkie opłaty związane z użytkowaniem zaplecza ponosi Zamawiający.

2.9. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w przebiegu projektowanych sieci jeśli po odkrywkach istniejących sieci wystąpią kolizje projektowanych z istniejącymi.

3.3 Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-209273
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 53/2022
Nazwa:

Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MILIMEX S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340009892
Adres pocztowy: Olimpijska 7
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-100
Państwo: Polska
E-mail: inwestycje@milimex.pl
Tel.: +48 322280111
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 018 526.11 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 330 809.41 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 45 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podany wymiar jest szacunkowy, Wykonawca generalny każdorazowo będzie zgłaszał podwykonawców do Zamawiającego. Planowane części do zleceń podwykonawcom: wyburzenia, posadowienie pośrednie(pale), instalacje wewnętrzne i zewewnętrzne, przygotowanie drogi dojazdowej...

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Określone zostały w art. art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022