Services - 5256-2016

Afficher la vue résumée

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

08/01/2016    S5

Francja-Saint-Contest: Wyposażenie terminali

2016/S 005-005256

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ports Normands Associés
3 rue René Cassin
Osoba do kontaktów: Mme Nadège Eve
14280 Saint-Contest
FRANCJA
Tel.: +33 231533461
E-mail: contact@pna-ports.fr

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pna-ports.fr/web/accueil.html

Adres profilu nabywcy: https://pna.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Dostęp elektroniczny do informacji: https://pna.achatpublic.com/sdm/ach/pub/affichePub.do?selectedMenu=a-pub

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: https://pna.achatpublic.com/sdm/ach/pub/affichePub.do?selectedMenu=a-pub

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Autorié portu
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
2016-005
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 20: Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Port Cherbourg, F- 50100 Cherbourg.

Kod NUTS FR252

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu organizacji i obsługi terminalu minerałów na noszenie Cherbourg.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32442000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
2016-005
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
Obecność koncesji morskich w karierze i zapleczem, jej położenie geograficzne w pobliżu rynków, swą zdolność logistyczną na korzystanie z handlu minerałami w porcie Cherbourg istotnymi atutami rozwoju tej działalności.
Utworzenie wyspecjalizowanego terminal umożliwiający instalację urządzeń przemysłowych i zwiększenie przewozów, wymagają jednak port zagwarantuje wystarczające i organizuje terenów portowych.
W związku z tym przekazano portów SPEC, poprzez Normanów stowarzyszonych na obszarach, ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu przedstawienia wniosków, do organizowania działań skierowanych na pasach rozdzielczych, a wreszcie wybrać jeden lub więcej podmiotów posiadających umowy na budowę terminalu mineralne przeznaczone.
Przesyłania ofert upływa w dniu 4.3.2016 – 12: 00.

Specyfikację istotnych warunków wraz z załącznikami, regulamin ten przetarg na opracowanie projektu, są dostępne na stronie internetowejhttps://www.pna-ports.fr.

Informacje można uzyskać: Portów poprzez Normanów 5.associated, 3 rue rené-cassin saint-contest, 14280, tel. +33 231533461 lub Société d’Exploitation du port Cherbourg (SPEC), Quai de Normandie, BP 304, F- 50103 Cherbourg cedex, tel. +33 233233850.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia w Dz.U. UE i BOAMP: 5.1.2016.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.1.2016