Servicios - 525606-2019

Submission deadline has been amended by:  582188-2019
06/11/2019    S214

Polonia-Piotrków Trybunalski: Servicios relacionados con bases de datos

2019/S 214-525606

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
Número de identificación fiscal: 7712890034
Dirección postal: ul. Sienkiewicza 16A
Localidad: Piotrków Trybunalski
Código NUTS: PL713 Piotrkowski
Código postal: 97-300
País: Polonia
Persona de contacto: Maciej Jończyk
Correo electrónico: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Teléfono: +48 447323122
Fax: +48 447323122
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zpwl.bip.net.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.zpwl.bip.net.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.epuap.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: wspólnota samorządowa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: geodezja i kartografia

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa baz danych GESUT, BDOT500 oraz graficznych danych EGiB

Número de referencia: ZPWŁ 272.8.2019
II.1.2)Código CPV principal
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawę baz danych GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu), BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych w trybie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) oraz graficznych danych EGiB (ewidencji gruntów i budynków).

Zamówienie zostało podzielone na 11 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I – Powiat kutnowski – zakres: gm. Krośniewice, m. Krośniewice, gm. Kutno – dostawa baz danych GESUT i BDOT500

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat kutnowski

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat kutnowski – zakres: gm. Krośniewice, m. Krośniewice, gm. Kutno – dostawa baz danych GESUT i BDOT500.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II – Powiat łaski – zakres: gm. Buczek, m. Łask, gm. Łask, gm. Sędziejowice, gm. Widawa, gm. Wodzierady - dostawa baz danych GESUT i BDOT500

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat łaski

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat łaski – zakres: gm. Buczek, m. Łask, gm. Łask, gm. Sędziejowice, gm. Widawa, gm. Wodzierady - dostawa baz danych GESUT i BDOT500.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część III – Powiat łódzki wschodni – zakres: m. Koluszki - dostawa baz danych GESUT

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat łódzki wschodni

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat łódzki wschodni – zakres: m. Koluszki - dostawa baz danych GESUT.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część IV – Powiat łódzki wschodni – zakres: m Tuszyn, gm. Nowosolna – dostawa baz danych GESUT

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat łódzki wschodni

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Powiat łódzki wschodni – zakres: m Tuszyn, gm. Nowosolna – dostawa baz danych GESUT.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część V – Powiat łódzki wschodni – zakres: gm. Nowosolna, gm. Koluszki, gm. Andrespol – dostawa baz danych BDOT500

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat łódzki wschodni

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat łódzki wschodni – zakres: gm. Nowosolna, gm. Koluszki, gm. Andrespol – dostawa baz danych BDOT500.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część VI – Powiat poddębicki – zakres: gm. Dalików, m. Poddębice – dostawa baz danych GESUT i BDOT500

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat poddębicki

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat poddębicki – zakres: gm. Dalików, m. Poddębice – dostawa baz danych GESUT i BDOT500.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część VII – Powiat radomszczański – zakres: gm. Gidle – 22 obręby – dostawa baz danych GESUT i BDOT500 oraz dostawę graficznych danych EGIB

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat radomszczański

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat radomszczański – zakres: gm. Gidle – 22 obręby – dostawa baz danych GESUT i BDOT500 oraz dostawę graficznych danych EGIB.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część VIII – Powiat radomszczański – zakres: gm. Kobiele Wielkie – 19 obrębów – dostawa baz danych GESUT i BDOT500 oraz dostawę graficznych danych EGIB

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat radomszczański

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat radomszczański – zakres: gm. Kobiele Wielkie – 19 obrębów – dostawa baz danych GESUT i BDOT500 oraz dostawę graficznych danych EGIB.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część IX – Powiat radomszczański – zakres: gm. Kodrąb – 21 obrębów – dostawa baz danych GESUT i BDOT500 oraz dostawę graficznych danych EGIB

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat radomszczański

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat radomszczański – zakres: gm. Kodrąb – 21 obrębów – dostawa baz danych GESUT i BDOT500 oraz dostawę graficznych danych EGIB.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część X – Powiat wieruszowski – zakres: m. Wieruszów, gm. Wieruszów – 11 obrębów, gm. Łubnice – 8 obrębów – dostawa baz danych GESUT

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat wieruszowski

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat wieruszowski – zakres: m. Wieruszów, gm. Wieruszów – 11 obrębów, gm. Łubnice – 8 obrębów – dostawa baz danych GESUT.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część XI – Powiat zgierski – zakres: m. Aleksandrów Łódzki, m. Głowno – dostawa baz danych GESUT

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71355000 Servicios de agrimensura
71354300 Servicios de estudios catastrales
72300000 Servicios relacionados con datos
72319000 Servicios de suministro de datos
72312100 Servicios de preparación de datos
72312000 Servicios de introducción de datos
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
72910000 Servicios de copia de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat zgierski

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Powiat zgierski – zakres: m. Aleksandrów Łódzki, m. Głowno – dostawa baz danych GESUT.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

3. Uwaga: Szczegółowe opisy przedmiotu dla każdej z części zamówienia zawierają zakres szerszy niż wskazany powyżej. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje wykonie baz danych dla jednostek wskazanych w pkt. 1 powyżej

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2. W celu dokonania wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wersji elektronicznej wraz z ofertą podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej Jednolitym dokumentem albo JEDZ (Załącznik nr 1A do SIWZ).

Przekazanie Zamawiającemu JEDZ w innej formie niż drogą elektroniczną będzie uznane jako niezłożenie JEDZ i w konsekwencji będzie powodowało konieczność zastosowania odpowiednich procedur określonych w ustawie PZP na okoliczność niezłożenia JEDZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/

Wykonawca wypełniając JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie,w którym każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jednolite dokumenty każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba/y upoważnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu składa JEDZe dotyczące tych podmiotów, podpisany/e kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu.

5. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, na których zdolnościach lub sytuacji nie polega, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące Podwykonawców.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1.1) ppkt. 6 ogłoszenia.

C.d. pkt. VI.3) ogłoszenia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

a) Część I – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

b) Część II – 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

c) Część III – 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

d) Część IV – 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

e) Część V – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

f) Część VI – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

g) Część VII – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

h) Część VIII –100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

i) Część IX – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

j) Część X – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)

k) Część XI – 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Uwaga:

• W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi być co najmniej takiej wysokości jak najwyższa wymagana suma gwarancyjna spośród części, na które Wykonawca składa ofertę,

• Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie wartości przeliczone wg. średniego kursu PLN do tej waluty podawanego przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Uwaga:

• Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

• Jeżeli do potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej niezbędne jest również wykazanie opłacenia składki ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie również dokumentów potwierdzających jej opłacenie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) Dotyczy części I, II, VI-IX: wykonał należycie minimum 1 usługę obejmującą co najmniej dostawę baz danych GESUT oraz dostawę baz danych BDOT500, w których zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą) obejmował powierzchnię co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych dla każdej z baz danych.

b) Dotyczy części III, IV, X, XI: wykonał należycie minimum 1 usługę obejmującą co najmniej dostawę baz danych GESUT, w których zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą) obejmował powierzchnię co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych.

c) Dotyczy części V: wykonał należycie minimum 1 usługę obejmującą co najmniej dostawę baz danych BDOT500, której zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą) obejmował powierzchnię co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych.

Uwaga:

• W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia:

a) W przypadku składania oferty łącznej na części w zakresie I, II, VI-IX Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym w lit. a) powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę,

b) W przypadku składania oferty łącznej na części III, IV, X, XI Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym w lit. b) powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę,

c) W przypadku składania oferty łącznej na części w zakresie I, II, VI-IX oraz pozostałe części postępowania Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym w lit. a) powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę.

• W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa w 1 powyżej, na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia:

a) Dotyczy części I-XI: co najmniej 1 osobą (kierownik zespołu), która w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika projektu związanego z dostawą baz danych geodezyjnych;

b) Dotyczy części I-VI oraz X-XI: co najmniej 2 osobami (członkowie zespołu), z których każda posiada aktualne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w zakresie art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.) (dalej: „PGiK”) lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 poz. 2272).

c) Dotyczy części VII-IX: co najmniej 2 osobami (członkowie zespołu), z których każda posiada aktualne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w zakresie art. 43 pkt. 1 i 2 PGiK lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 poz. 2272).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ciąg dalszy "Uwagi" dotyczące warunku posiadania potencjału osobowego

• Poprzez uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii Zamawiający rozumie uprawnienia zawodowe, o których mowa w ustawie PGiK oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7.02.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2014 r., poz. 176) lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2018 poz. 2272).

• W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania co najmniej 1 osoby będącej kierownikiem zespołu oraz co najmniej 2 osób - członków zespołu - spełniających wymagania określone powyżej odpowiednio dla danych części.

• W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę obejmującą część VII lub VIII lub IX oraz jedną lub wszystkie pozostałe części Zamawiający wymaga wykazanie co najmniej 2 osób (członków zespołu) spełniających wymagania określone w lit. c) powyżej.

• Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji opisanej w lit. a) z funkcjami opisanymi w lit. b) lub c) powyżej.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości usług których dotyczyły, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Wykonawca, którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 94 ustawy.

2. Wzór umowy, zawierający istotne postanowienia oraz określający możliwości ich zmian, stanowi załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Sekretariat Związku Powiatów Województwa Łódzkiego,

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A pok. 217

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Otwarcie jest jawne.

2. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

1. IV kw. 2020 r.

2. IV kw. 2021 r.

3. III kw. 2022 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Zamawiający wymaga złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wzoru - Zał nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

2.1. pkt III.1.1) ppkt. 6.1. lit. a) ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. pkt III.1.1) ppkt. 6.1. lit. b) ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów ich wystawienia.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.1) ppkt.6.1. lit. a) ogłoszenia, składa dokument, o którym mowa w pkt. 2.1. powyżej, w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów ich wystawienia.

4. Szczegółowe info. dot. oświadczeń i dokumentów jakie musi przedstawić Wykonawca oraz sposobu i formy ich złożenia jak również spozobu przygotowania oferty oraz dot. obowiązku wniesienia wadium znajdują się odpowiednio w roz. 6, 7, 10 i 8 SIWZ.

5. Wysokość wadium ustala się na kwotę:

a) części I - 10 000,00 zł (sł: dziesięć tysięcy złotych).

b) części II - 50 000,00 zł (sł: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

c) części III - 10 000,00 zł (sł: dziesięć tysięcy złotych).

d) części IV - 20 000,00 zł (sł: dwadzieścia tysięcy złotych).

e) części V - 10 000,00 zł (sł: dziesięć tysięcy złotych),

f) części VI - 10 000,00 zł (sł: dziesięć tysięcy złotych),

g) części VII - 5 000,00 zł (sł: pięć tysięcy złotych),

h) części VIII - 5 000,00 zł (sł: pięć tysięcy złotych),

i) części IX - 5 000,00 zł (sł: pięć tysięcy złotych),

j) części X - 15 000,00 zł (sł: piętnaście tysięcy złotych),

k) części XI - 10 000,00 zł (sł: dziesięć tysięcy złotych).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań zawiera art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Dirección postal: Warszawa
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 24587801
Fax: +48 24587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/11/2019