Diensten - 525626-2019

06/11/2019    S214

Nederland-Eindhoven: Kasten en boekenkasten

2019/S 214-525626

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fontys Hogescholen
Nationaal identificatienummer: 391650280
Postadres: Het Eeuwsel 2
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5612 AS
Land: Nederland
Contactpersoon: GLM van Rooij
E-mail: inkoop@fontys.nl
Telefoon: +31 885071452
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fontys.nl/inkoop
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7656efdfff3107966959bf1667d9e890
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7656efdfff3107966959bf1667d9e890
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie lockers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39122000 Kasten en boekenkasten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fontys heeft geconstateerd dat er binnen haar organisatie steeds meer behoefte ontstaat aan digitale lockersystemen. Met de digitalisering ontstaan ook nieuwe mogelijkheden om het lockergebruik (meer centraal) te beheren en managen. Relevant is daarbij ook dat lockers onderdeel zijn van een bredere discussie over toegangsbeheer binnen Fontys.

Fontys wil naast inzage in de markt van lockers ook meer inzage in de relatie tussen lockers en andere toegang-beheersystemen. Fontys wenst aldus te komen tot een visie op het gebruik van lockersystemen binnen haar organisatie en te komen tot een passende Fontysbrede inkoopstrategie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48780000 Software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
44500000 Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Oost Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Niet van toepassing / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/11/2019