Servicios - 525700-2019

Submission deadline has been amended by:  584826-2019
06/11/2019    S214

Finlandia-Helsinki: Servicios de programación de software y de consultoría

2019/S 214-525700

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Número de identificación fiscal: 1567535-0
Dirección postal: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1 MANNER-SUOMI
Código postal: 00029
País: Finlandia
Persona de contacto: Tom Sundman
Correo electrónico: tom.sundman@hus.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hus.fi
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=260877&tpk=52d088ea-09e2-49f4-9106-5a2332c5b138
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Digitaalisen patologian tiedonhallintajärjestelmä

II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

HUS on hankkimassa digitaalisen patologian tiedonhallinta-järjestelmää, jolla hallinnoidaan patologian näytteitä digitaalisesti. Digitaalisiksi kuviksi skannatut näytteet tuodaan järjestelmään integraation kautta ja näitä näytteitä hallinnoidaan ja tarkastellaan hankittavan järjestelmän avulla. Hankintaan sisältyy myös:

– järjestelmän käyttöönotto (jäljempänä toimitusprojekti)

– järjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelut (jäljempänä jatkuvat palvelut)

– myöhemmin toteutettavat lisäominaisuudet, laajennukset, integraatiot, koulutus, konsultointi ja muut erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut (jäljempänä asiantuntijapalvelut).

Järjestelmään sisältyvät sen toiminnan kannalta välttämättömät ohjelmistot, mukaan lukien järjestelmän edellyttämä tietokanta. Tilaaja vastaa muilta osin kehitys- ja käyttöympäristöistä, johon järjestelmä asennetaan.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48329000 Sistema de imágenes y archivo
48180000 Paquetes de software médico
72212100 Servicios de desarrollo de software específico de un sector económico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1 MANNER-SUOMI
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pk-seutu

II.2.4)Descripción del contrato:

Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. Ks. yllä.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimus on määräaikaisena voimassa 36 kuukautta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Tilaajalla on lisäksi oikeus sopijapuolten erikseen niin sopiessa tilata toimittajalta sopimuksen kohteen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita, ohjelmistoja, välineitä, tarvikkeita tai laitteita.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/12/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 29/05/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/12/2019
Hora local: 15:01

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset: Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Alihankinta:

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä.

Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot:

– Alihankkijayrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus

– Alihankkijan rooli hankinnassa

– Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi). Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta, ja liite tulee nimetä Alihankkijan tiedot.

Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset, kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. Ryhmittymä:

Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi (1) organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUSin kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, niin ryhmittymän jäsenten tiedot tulee ilmoittaa ESPD-lomakkeen kohdassa A.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: 00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2019