El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 525746-2019

Submission deadline has been amended by:  567545-2019
06/11/2019    S214

Hungría-Budapest: Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes

2019/S 214-525746

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Örökség Intézete
Número de identificación fiscal: EKRSZ_61162516
Dirección postal: Fiumei út 16–18.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1086
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Baucsek Katalin
Correo electrónico: drmkatalin@dremka.hu
Teléfono: +36 202576485
Fax: +36 17950006
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nori.gov.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.nori.gov.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000834212019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000834212019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Örökségvédelem

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zöldfelület karbantartási és fenntartási munkák

Número de referencia: EKR000834212019
II.1.2)Código CPV principal
77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

„Nemzeti Örökség Intézete fenntartása és üzemeltetése alatt álló Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhely, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető zöldfelületi karbantartási és fenntartási munkinak végzése vállalkozási keretszerződés keretében” 12 hónapos időtartamra. Részletesen az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 808 423 000.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
77300000 Servicios hortícolas
77313000 Servicios de mantenimiento de parques
98371111 Servicios de mantenimiento de cementerios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1086 Budapest, Fiumei út 16-18.

II.2.4)Descripción del contrato:

A Nemzeti Örökség Intézete, mint Ajánlatkérő, közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely 55,7 ha alapterületű központi törzstemető (38821/2 hrsz), valamint Salgótarjáni utcai zsidó temető 4,79 ha alapterületű zsidó temető (38821/5 hrsz) teljes zöldfelület fenntartási munkálatait, vállalkozási keretszerződés keretében.

A II.2.6) pontban meghatározott keretösszegre vonatkozóan nincs teljes felhasználási kötelezettsége Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő nem érvényesíthet sem kártérítési, sem bármely egyéb jogcímen igényt Ajánlatkérővel szemben amiatt, hogy Ajánlatkérő a rendelkezésére álló előirányzott keretösszeget 70 %-át meghaladó részében nem meríti ki. A keretszerződés tartalmaz munkaterv szerint elvégzendő feladatokat, havi átalánydíjas elszámolású feladatokat, valamint eseti megrendelésekre felhasználható keretösszeget.

A szolgáltatást műemlékvédett történeti kertben kell végezni, amely működő temető. A zöldfelületi és kertépítési munkák több, mint 40 milliárd Ft értékű nyilvántartott ingatlan közvetlen környezetében végzendők központi műemlékhez is közvetlenül kapcsolódó területen. A feladat magában foglal:

— több, mint 5 333 334 m2 területen intenzíven és extenzíven fenntartott zöldfelületi munkákat,

— több mint 26 667 db olyan fa növényvédelmi munkáit, amelyek közvetlen környezetében műemlékileg védett felépítmények, építmények találhatók,

— több, mint 8,54 milliárd Ft értékű fákra, fasorokra, fás szárú növényzetre vonatkozó ápolási munkákat magában foglaló legalább 10667 db fa faápolási és gallyazási munkáit,

— műemlékvédett felépítmények közvetlen környezetében lévő legalább 40 db elhalt fa, tuskók és gyökerek eltávolítása nem hozzáférhető gyökérzet kezelési munkáit, gyökértartósítással,

— évente legalább 48 000 db növény ültetését, fenntartását és ápolását egynyári és kétnyári, illetve évelő virágágyásokban,

— legalább 40 db nemzeti emlékhelyen kiemelt műemléki környezetben történő protokolláris megemlékezéshez kapcsolódó kertészeti és szakismereti tevékenységeket,

— legalább 1,74 milliárd Ft összköltségű építési engedélyhez és örökségvédelmi bejelentéshez kötött (kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (VI.9.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével) felújítási és restaurálási munka közvetlen környezetében végzendő és azzal összefüggő zöldfelület munkákat.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 1. A teljesítésben résztvevő szakemberek összesített többlettapasztalata / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 1.1. Tájökológus tudományos fokozat (igen/nem) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 1.2. M.2.1. többlettapasztalat (db) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 1.3. M.2.2. többlettapasztalat (hónap) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 1.4. M.2.3. többlettapasztalat (hónap) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2. Azonnali intézkedést igénylő esetekre vállalt helyszínre való kiérkezés határideje (óra) / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 808 423 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A II.2.11) pontban jelölt módon Ajánlatkérő opcionális jogával élve 8 hónappal meghosszabbíthatja a szerződést egyoldalú nyilatkozatával.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés időbeli hatályának ideje alatt egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályát a lejártától számított további 8 hónapra meghosszabbíthatja, valamint ezzel egyidejűleg a II.2.6) pontban jelölt keretösszeget legfeljebb további 553 644 000,- forinttal növelheti.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ár értékelési részszempont alszempontjai és súlyszámai:

1) Összesített ajánlati ár(nettó Ft)-25

2) Munkatervben előírt feladatok díja(nettó Ft)-15

3) Havi átalánydíj(nettó Ft)-30

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ek vagy a Kbt. 63. § hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § rendelkezései szerint jár el.

2. A kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség nyilatkozat tekintetében ajánlattevőnek - valamint a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (ESPD) kell benyújtania, ajánlatkérő az ajánlatok érvényességét kizárólag ennek és a felhívásban felsorolt egyéb iratok alapján ellenőrzi. Az igazolások benyújtása az ajánlatban nem kötelező, de nem is tilos.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor az EPSD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az előzetes igazolások vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321. Kr.) 1-3. § rendelkezéseire is.

3. Ajánlatkérő kizáró okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321. Kr. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.

4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321.Kr 8-16.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés esetén az ajánlattevőnek meg kell adni az eljárás EKR azonosítószámát. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

M1. Referencia (321.Kr. 21. § (3) bek. a) pont.): Az ajánlati felhívás feladásának napától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legkorábban 6 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak igazolásait a 321.Kr. 22. § (1) bekezdés szerint szükséges benyújtani. Az igazolásban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, a nettó ellenszolgáltatás összegét (amennyiben releváns), a teljesítési kezdő és befejező napját, a teljesítés helyét, a szerződést kötő (referenciát adó) másik fél nevét és címét, valamint a referenciáról a másik fél nevében információt adni képes természetes személy nevét és e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben az alkalmasságát igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban vett részt.

M2. Szakemberek (321.Kr. 21. § (3) bek. b) pont): A szakemberek bemutatása nevük, képzettségük, releváns szakmai tapasztalatuk megadásával, jogosultság esetén nyilvántartási számuk megjelölésével vagy a jogosultságot alátámasztó dokumentum másolatával, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, a szükséges képzettséget igazoló dokumentumok másolata és a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amely a minimumkövetelménynek való megfelelést alátámasztja.

Igazolás módja: a Kbt. 65. §, 67. §, 69. § és a 321.Kr 21-22. §.

Kérjük, hogy az ESPD IV. szakaszában szíveskedjenek megadni a részletes adatokat.

Az összetett alkalmassági követelményrendszert a beszerzés komplex jellege, a teljesítés helyének működő kegyeleti hely és Nemzeti Emlékhely volta - az ezzel összefüggő jogszabályi környezet - és ajánlatkérő ellátandó feladatainak kiemelt jelentősége megalapozottan indokolja.

Valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban került meghatározásra.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1. Referenciák:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladásáról visszafelé számított 3 éven belül teljesített, de legkorábban 6 éven belül megkezdett temetőben vagy műemlékvédett történeti kertben vagy műemléki területen végzett olyan szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely

M.1.1. legalább évi 9 alkalommal, alkalmanként 400 000 m2-en intenzíven és/vagy extenzíven fenntartott zöldfelület fenntartási és/vagy karbantartási munkát foglal magában

M.1.2. legalább 18 000 elő fa növényvédelmi és/vagy növényápolási munkáit foglalja magában

M.1.3. műemlékvédett építmények közvetlen közelében lévő legalább 30 db elhalt fa és/vagy tuskók és/vagy gyökerek eltávolítására és/vagy nem hozzáférhető gyökérzet „gyökértartósítással” való kezelésére vonatkozik

M.1.4. 12 hónapon keresztül egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő virágágyásokban legalább 35 000 db növény ültetésére és/vagy fenntartására és/vagy ápolására vonatkozik

M.1.5. központi műemlékhez közvetlen kapcsolódó legalább 3000 m2 területen végzett kertépítési feladatokat tartalmaz.

M.2. Szakemberek:

M.2.1. 1 fő okleveles tájépítészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök végzettségekkel rendelkező szakember, aki legalább 1 történeti kertben végzett kerttervezési és/vagy kerthelyreállítási tevékenységet és legalább 1 kerttörténeti tudományos dokumentációt készített

M.2.2. 1 fő okleveles tájépítészmérnök, aki a végzettség megszerzését követően legalább 12 hónap műemléki területen végzett tervezési és kerthelyreállítási tapasztalattal rendelkezik

M.2.3. 1 fő agrármérnök és/vagy erdésztechnikus és/vagy erdészeti szakmunkás, aki lalpintechnikás fakitermelő tevékenységben legalább 12 hónap gyakorlattal rendelkezik és legalább 1 történeti kertben végzett erdészeti tevékenységet

M.2.4. 1 fő felsőfokú növényvédelmi (agrár- vagy kertész- vagy növényvédő mérnök; vagy növényorvos) szakképesítéssel és Zöldkönyvvel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap

Gyakorlattal rendelkezik műemlékvédelmi területen növényvédelmi tevékenységben

Az M1.1-M1.5. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egy vagy több szerződéssel igazolható, alpontonként legfeljebb kettővel. Az előírt végzettségeknél minden esetben elfogadott az azzal egyenértékű végzettség is, az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

Egy szakember több M2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához is bemutatható. Ajánlattevő köteles megadni az ajánlatban mely értékelési szempontra név szerint mely szakembert kívánja bemutatni. A referenciaelőírásokkal kapcsolatos fogalommeghatározásokat a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet I.7. pontja tartalmazza.

Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell

1) a Magyar Építészeti Kamara (MÉK) Táj- és Kertépítészeti Tagozata által nyilvántartott K (teljekörű) tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel;

2) a Miniszterelnökség által nyilvántartott történeti kertek szakterületen nyilvántartott műemléki szakértővel;

Amennyiben szerződéskötéskor a szakemberekkel az ajánlattevő nem rendelkezik, úgy súlyos szerződésszegésnek minősül és ajánlattevőként szerződő fél az ajánlatkérőként szerződő fél részére meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Fizetési feltételek: Kbt.135.§(1),(5),(6);Ptk.6:130.§(1)-(2),6:155.§.

Előleg:nem biztosított; Számlázás:2019.12.31-ig 1db a munkaterv és átalánydíjas feladatok szerint,2020.01.01.után havonta 1db.

Kötbérek: Késedelmi:1%/nap, max15%;Hibás:20%, max5db;Meghiúsulási(eseti):30%, max5db;alapjuk az eseti megrendelés kalkulált értéke.Max.elérése esetén elállás/felmondás+meghiúsulási kötbér, amely a nettó keretösszeg30%-a.A havi átalánydíjas feladatokra a hibás teljesítési kötbér alkalmazandó, a munkaterv szerinti feladatok kötbér szempontjából 1db eseti megrendelésnek minősülnek.

Részletek a szerződéstervezetben.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/12/2019
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/12/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

EKR

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A IV.2.7) pontban megjelölt 2 hónap 60 napot jelent, tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és Kbt. 68. § szerint.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

FAKSZ: dr. Baucsek Katalin (00348).

Az ajánlat kötelező tartalma: – Kbt. 66. § (5)bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat – Kbt. 67. §(4) bekezdés szerinti nyilatkozat. Ajánlattevő csatolni köteles árazott költségvetéseket kizárólag az egységárakkal kitöltve aláírt .pdf és szerkeszthető .xls formátumban is.A költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, annak teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi hiánypótlás nélkül. Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 2.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának másolatát; 2.2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlatban benyújtott ajánlattevő nevében aláírt, az aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás másolatát. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését,81. § (5) bekezdését, azonban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását. A felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók. Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: magyarországi helyi idő. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerint járhat el a szerződés megkötésétől számított három éven belül az alapprojekttel összefüggő további szolgáltatásmegrendelések vonatkozásában. A szolgáltatások tárgya megegyezik a jelen eljárás tárgyával, a beszerzés feltételei azonosak a szerződés eseti megrendelésekre és havi átalánydíjra vonatkozó részeivel, azaz egységárgyűjtemény és havidíj alapú elszámolással lehívható keretszerződés.

Az értékelési módszerek: Az ár részszempont alszempontjai, valamint a 2.minőségi részszempont vonatkozásában fordított arányosítás, az 1.minőségi részszempont 1.2.,1.3.,1.4. alszempontjai vonatkozásában egyenes arányosítás, az 1.1. alszempontban objektív pontkiosztás a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A kiosztható pontszámok minimuma 0, maximuma 100.

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 1 millió Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00333506-00000000 számú pénzforgalmi számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték rendelkezésre bocsájtásának megtörténtét az ajánlatban igazolni kell.

II.1.6) indokolása: A terület egysége, a folyamatban lévő rekonstrukciós munkák nem teszik lehetővé a szolgáltatási tevékenységeken belüli, vagy földrajzi alapú részek képzését. A Salgótarjáni úti temető a Fiumei úti temetőből közelíthető meg, egy területen helyezkednek el.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. XXI. Fejezet szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2019