Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 525854-2022

27/09/2022    S186

Polen-Warschau: Bedruckte Briefumschläge mit Fenster

2022/S 186-525854

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postanschrift: Szamocka 3, 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 01-748
Land: Polen
E-Mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telefon: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zus.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/zus
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/zus
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Ubezpieczenia społeczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych

Referenznummer der Bekanntmachung: 993200/271/43/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199711 Bedruckte Briefumschläge mit Fenster
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

Część A – Zakup i dostawa kopert jedno i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych. Zamawiana ilość kopert: 31 000 000 szt., w tym:

• koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór A) – 28 300 000 szt.;

• koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe (wzór B) – 2 700 000 szt.;

Część B – Zakup i dostawa papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych. Zamawiana ilość papieru zwojowego: 327 500 kg.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa kopert jedno i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych. Zamawiana ilość kopert: 31 000 000 szt.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30199711 Bedruckte Briefumschläge mit Fenster
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Biura Poligrafii ZUS mieszczącego się w Warszawie (03-829) przy ul. Podskarbińskiej 25A

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa kopert jedno i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych. Zamawiana ilość kopert: 31 000 000 szt., w tym:

• koperty w formacie C6/C5 jednookienkowe (wzór A) – 28 300 000 szt.;

• koperty w formacie C6/C5 dwuokienkowe (wzór B) – 2 700 000 szt.;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 350
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy, przez okres 50 tygodni, lecz nie wcześniej niż od dnia 13.01.2023 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197630 Druckpapier
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Biura Poligrafii ZUS, mieszczącego w Warszawie (03-829) przy ul. Podskarbińskiej 25 A

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych. Zamawiana ilość papieru zwojowego: 327 500 kg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 350
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Od dnia zawarcia umowy, przez okres 50 tygodni, lecz nie wcześniej niż od dnia 13.01.2023 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dotyczy części A

Wykonawca spełni warunek w części A postępowania, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: dwie dostawy, każda w liczbie minimum 10 000 000 sztuk kopert do automatycznego kopertowania na maszynach o prędkości roboczej co najmniej 20 000 zakopertowań na godzinę.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. :

wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/10/2022
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/10/2022
Ortszeit: 14:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia:

I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1) oraz 4) ustawy PZP, art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014,str. 1) dodanego Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).

II. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów tj. podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,

1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;

1.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

1.4. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

1.5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

1.6. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego..

III. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu - wyłącznie na adres: https://portal.smartpzp.pl/zus

IV.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022