Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 526002-2022

27/09/2022    S186

Polen-Ośno Lubuskie: Tragbare Computer

2022/S 186-526002

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ośno Lubuskie
Nationale Identifikationsnummer: REGON 210966852
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Ośno Lubuskie
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 69-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Wołodźko
E-Mail: m.wolodzko@osno.pl
Telefon: +48 957571330
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.osno.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/osno
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów przenośnych do Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim

Referenznummer der Bekanntmachung: ZF.271.19.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 434 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, których minimalne parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 10 SWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie komputery przenośne (434 szt.) były jednakowe, tj. identyczne w zakresie modelu jak i parametrów technicznych oraz fabrycznie nowe. Zamówienie obejmuje także dostawę 10 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, których minimalne parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 11 SWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie komputery przenośne (10 szt.) były jednakowe, tj. identyczne w zakresie modelu jak i parametrów technicznych oraz fabrycznie nowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

Ośno Lubuskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 434 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, których minimalne parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 10 SWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie komputery przenośne (434 szt.) były jednakowe, tj. identyczne w zakresie modelu jak i parametrów technicznych oraz fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. Rok produkcji komputera stanowi kryterium oceny ofert. 2. Komputery przenośne (laptopy), o których mowa w pkt. 1 Zamawiający nieodpłatnie przekaże dla podmiotów wskazanych we wniosku o przyznanie grantu (rodzic/opiekun prawny ucznia zakwalifikowanego do projektu grantowego). Komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz nauki zdalnej przez ostatecznych użytkowników. Użytkownik końcowy otrzyma komputer przenośny nieodpłatnie na użytek osobisty. 3. Zamówienie obejmuje także dostawę 10 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, których minimalne parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 11 SWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie komputery przenośne (10 szt.) były jednakowe, tj. identyczne w zakresie modelu jak i parametrów technicznych oraz fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu, poczty elektronicznej oraz pracy zdalnej przez pracowników urzędu. Zamawiający nie rekomenduje licencji oprogramowania biurowego w wersji freeware. 4. Zamawiający wymaga aby komputery przenośne zostały dostarczone z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym. 5. Zamawiający wymaga aby zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe były fabrycznie nowe, tj. nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu . 6. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie komputerów było legalne. Dostarczenie komputerów z zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem spotka się z odmową ich odbioru ze strony Zamawiającego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 10 oraz nr 11 do SWZ, które zawierają minimalne wymagania techniczno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje wniesienie wszystkich komputerów przenośnych objętych niniejszym zamówieniem do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek1. Wstępnie ustalone miejsce to sala posiedzeń rady miejskiej, I piętro (brak windy). 9. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawierają projektowane postanowienia umowy, załącznik nr 9 do SWZ. 10. W przypadku, gdy jakikolwiek element opisu przedmiotu zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 11. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne są minimalnymi parametrami technicznymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach równoważnych lub wyższych, z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. 12. Minimalny okres gwarancji na komputery przenośne wynosi 24 miesiące. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Rok produkcji komputera przenośnego / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 49
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt grantowy “Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz projekt “Cyfrowa Gmina” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings 2. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp). 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. W postępowaniu należy wnieść wadium w wyskości 10 000 zł.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Należy wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej dwie dostawy komputerów (przenośnych lub stacjonarnych) o wartości minimum 100 000 zł (sto tysięcy złotych) w ramach każdej dostawy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Tryb i termin udzielenia zamówienia oraz informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w pkt. XXIX SWZ. 2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ. 3. Projektowane postanowienia umowy, które stanowią załącznik nr 9 do SWZ zostaną uzupełnione o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 4. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały zawarte w projektowanych warunkach umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/10/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/10/2022
Ortszeit: 10:05
Ort:

Otwarcie ofert w postaci elektronicznej nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Osoby do kontaktu: Małgorzata Wołodźko, Ewa Urbaniak. 2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert w sekcji ,,Komunikaty”. Szczegóły-pkt. XX SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zawarte są w pkt. XII i XIII SWZ. 2. Przesłanki wykluczenia z postępowania wskazane są w pkt. X.2, X.3, X.4 SWZ. 3 . Pliki do złożenia w terminie składania oferty zawiera pkt. XVIII SWZ. 4. Dokumenty wymagane od podmiotów zagranicznych zawiera pkt. XV SWZ. 5. Wymagania dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera pkt. XIV SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; c) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022