Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 526002-2022

27/09/2022    S186

Polska-Ośno Lubuskie: Komputery przenośne

2022/S 186-526002

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ośno Lubuskie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 210966852
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Ośno Lubuskie
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 69-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wołodźko
E-mail: m.wolodzko@osno.pl
Tel.: +48 957571330
Adresy internetowe:
Główny adres: www.osno.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/osno
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych do Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim

Numer referencyjny: ZF.271.19.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 434 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, których minimalne parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 10 SWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie komputery przenośne (434 szt.) były jednakowe, tj. identyczne w zakresie modelu jak i parametrów technicznych oraz fabrycznie nowe. Zamówienie obejmuje także dostawę 10 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, których minimalne parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 11 SWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie komputery przenośne (10 szt.) były jednakowe, tj. identyczne w zakresie modelu jak i parametrów technicznych oraz fabrycznie nowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ośno Lubuskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 434 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, których minimalne parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 10 SWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie komputery przenośne (434 szt.) były jednakowe, tj. identyczne w zakresie modelu jak i parametrów technicznych oraz fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. Rok produkcji komputera stanowi kryterium oceny ofert. 2. Komputery przenośne (laptopy), o których mowa w pkt. 1 Zamawiający nieodpłatnie przekaże dla podmiotów wskazanych we wniosku o przyznanie grantu (rodzic/opiekun prawny ucznia zakwalifikowanego do projektu grantowego). Komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz nauki zdalnej przez ostatecznych użytkowników. Użytkownik końcowy otrzyma komputer przenośny nieodpłatnie na użytek osobisty. 3. Zamówienie obejmuje także dostawę 10 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, których minimalne parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 11 SWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie komputery przenośne (10 szt.) były jednakowe, tj. identyczne w zakresie modelu jak i parametrów technicznych oraz fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu, poczty elektronicznej oraz pracy zdalnej przez pracowników urzędu. Zamawiający nie rekomenduje licencji oprogramowania biurowego w wersji freeware. 4. Zamawiający wymaga aby komputery przenośne zostały dostarczone z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym. 5. Zamawiający wymaga aby zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe były fabrycznie nowe, tj. nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu . 6. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie komputerów było legalne. Dostarczenie komputerów z zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem spotka się z odmową ich odbioru ze strony Zamawiającego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 10 oraz nr 11 do SWZ, które zawierają minimalne wymagania techniczno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje wniesienie wszystkich komputerów przenośnych objętych niniejszym zamówieniem do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek1. Wstępnie ustalone miejsce to sala posiedzeń rady miejskiej, I piętro (brak windy). 9. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawierają projektowane postanowienia umowy, załącznik nr 9 do SWZ. 10. W przypadku, gdy jakikolwiek element opisu przedmiotu zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 11. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne są minimalnymi parametrami technicznymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach równoważnych lub wyższych, z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. 12. Minimalny okres gwarancji na komputery przenośne wynosi 24 miesiące. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Rok produkcji komputera przenośnego / Waga: 5
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt grantowy “Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz projekt “Cyfrowa Gmina” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings 2. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp). 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. W postępowaniu należy wnieść wadium w wyskości 10 000 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Należy wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej dwie dostawy komputerów (przenośnych lub stacjonarnych) o wartości minimum 100 000 zł (sto tysięcy złotych) w ramach każdej dostawy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Tryb i termin udzielenia zamówienia oraz informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w pkt. XXIX SWZ. 2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ. 3. Projektowane postanowienia umowy, które stanowią załącznik nr 9 do SWZ zostaną uzupełnione o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 4. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały zawarte w projektowanych warunkach umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Otwarcie ofert w postaci elektronicznej nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/osno/proceedings

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Osoby do kontaktu: Małgorzata Wołodźko, Ewa Urbaniak. 2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert w sekcji ,,Komunikaty”. Szczegóły-pkt. XX SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zawarte są w pkt. XII i XIII SWZ. 2. Przesłanki wykluczenia z postępowania wskazane są w pkt. X.2, X.3, X.4 SWZ. 3 . Pliki do złożenia w terminie składania oferty zawiera pkt. XVIII SWZ. 4. Dokumenty wymagane od podmiotów zagranicznych zawiera pkt. XV SWZ. 5. Wymagania dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera pkt. XIV SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; c) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022