TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 526048-2020

04/11/2020    S215

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2020/S 215-526048

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université Libre de Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0407.626.464_22403
Postadres: F. D. Rooseveltlaan, 50 - CP 112
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Emery Karege
E-mail: emery.karege@ulb.be
Telefoon: +32 26502550
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ulb.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389731
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)
Nationaal identificatienummer: 876515952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: b.allardin@sau-msi.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.msi.brussels
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389731
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Université Libre de Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0407.626.464
Postadres: F.D. Rooseveltlaan, 50
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Laurence Hendrickx - AMO project Usquare
E-mail: Laurence.Hendrickx@ulb.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ulb.be
Adres van het kopersprofiel: http://www.ulb.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ULB-USQ-LHE_20_01-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

USQUARE - Renovatie, restauratie en transformatie van gebouwen A, A ’, B, B’, C, C ’, C’ ’en M

Referentienummer: ULB-USQ-LHE_20_01-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het circulaire bouwproject Usquare Feder omvat de gedeeltelijke demontage, de renovatie en nieuwbouw van de gebouwen A, A’, B, B’, C, C’, C’’ en M en de sloop van gebouw O op de site van Usquare in totaal goed voor meer dan 10 000m2 BVO. Het project zet in op circulair bouwen waarbij afbraakmaterialen gerecupereerd worden, baksteen, puin, vloeren, toestellen, [...] voor hergebruik. Daarnaast wordt in functie van de circulaire economie en deel van de technische installaties via leasing uitbesteed (buiten deze aanbesteding), de coördinatie van deze werken behoren wel tot het project.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kroonlaan 227, 1050 Elsene.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor werken als algemeen aannemer voor de asbestverwijdering, de renovatie, de restauratie en de verbouwing van de gebouwen A, A', B, C, C', C" en M op de site van de voormalige rijkswachtschool, gelegen op de hoek van de Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan in Elsene.

Deze opdracht omvat ook de ontmanteling van de gebouwen O om de materialen ervan te recupereren en te hergebruiken.

De AO heeft grote ambities voor dit project in termen van circulaire economie en hernieuwbare energie.

De opdracht omvat met name:

1. alle werken beschreven in dit bestek en al zijn bijlagen, alsook alle werken, leveringen, toebehoren, energie- en vloeistofvoorzieningen die nodig zijn voor de werken en alle bijbehorende werkzaamheden en uitvoeringsmiddelen die de opdrachtnemer in staat stellen om een volkomen compleet werk af te leveren dat beantwoordt aan de normale bestemming van het bouwwerk.

De opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op enige lacune en/of nalatigheid om enige toeslag op de prijs van zijn offerte te eisen (art. 82, lid 1 van KB 1);

2. het onderhoud van de werken en de technische uitrusting tijdens de werken en de garantieperiode;

3. de algemene installaties van de werf in overeenstemming met de voorwaarden van dit bestek en de geldende regelgeving;

4. het perfecte onderhoud van de bouwplaats en de omgeving;

5. de nodige preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de werken die deel uitmaken van deze opdracht, die welke betrekking hebben op het personeel dat op de bouwplaats werkt, op de personen die toegang hebben tot de bouwplaats, op de medecontractanten en op de overheidsinstanties, en die welke, indien van toepassing, op de bestaande bouwwerken moeten worden genomen;

6. de regelmatige afvoer, buiten het terrein, van grond, slib, afval, materialen, puin, enz. afkomstig van deze opdracht naar een recyclage-installatie overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16.3.1995 betreffende de verplichte recyclage van bepaald bouw- of sloopafval (BS 6.5.1995);

7. de opslag, op de door de LW aangegeven plaatsen, van de producten die afkomstig zijn van de site en die kunnen worden hergebruikt;

8. de studies naar de uitvoering van de acties op het vlak van de circulaire economie, met inbegrip van de in het bestek beschreven prototypes;

9. de coördinatie van de uitvoering van opdrachten van derden die worden gegund in de vorm van leasing of van derden-investeerders (liften, verlichting en warmte-/koudeproductie)

De huidige opdracht omvat niet de onderdelen "verlichting", "privatieve liften", "fotovoltaïsche panelen" en een deel van de "energieproductie". Deze werken werden opgenomen bij opdrachten voor werken en diensten. De aansturing ervan maakt deel uit van de huidige aanneming.

In de context van de huidige opdracht wil de AO de sociale cohesie versterken door een inspanning te leveren op het gebied van opleiding, inschakeling of sociaal-professionele integratie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: methodologie en planning / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Circulaire economie en duurzaam beheer / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 27
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De AO heeft een reeks posten als vereiste optie vooropgesteld, d.w.z. waarvoor de inschrijvers een offerte moeten indienen:

a) deel architectuur: post 01.26 BIM-maquette;

b) deel elektriciteit: post 4.100.1 offline toegangscontrole;

c) deel elektriciteit: post 4.100.2 inbraakbeveiligingscontrole in de appartementen van gebouw A en B;

d) deel elektriciteit: post 4.100.3 inbraakbeveiligingscontrole glasbreuk gebouw A’;

e) deel HVAC: post 4.115.1 Integratie van de installaties zoals branddetectie-installaties, [...], in het GTB.

Het bedrag van deze opties zal in aanmerking genomen worden bij de evaluatie.

Er zijn geen toegestane opties voorzien door de AO en de introductie van gratis opties is verboden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Feder F32-01 "Kazernes - Internationale universiteits campus".

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 26/02/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Brusselse rechtbank
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/10/2020