Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 526048-2023

01/09/2023    S168

Finland-Helsinki: Medailles

2023/S 168-526048

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kanslia
Nationaal identificatienummer: 0202324-9
Postadres: Aleksanterinkatu 7
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00100
Land: Finland
Contactpersoon: Jari Kallio
E-mail: jari.kallio@ritarikunnat.fi
Telefoon: +358 407238954
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ritarikunnat.fi
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ei viranomainen (hankintalain 1397/2016 5 §:n kohdan 5 mukainen toimija)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Valtiollinen palkitsemislaitos

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kunniamerkit

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18512200 Medailles
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Leijonan (SL) ritarikuntien kanslia vastaa Suomen kahden suurimman ritarikunnan kunniamerkkien antamisen valmisteluista. Tasavallan presidentti ritarikuntien suurmestarina yksin päättää kunniamerkkien antamisesta.

Ritarikuntien kunniamerkkejä on yhteensä 17 erilaista. Näiden lisäksi kuudella kunniamerkillä miesten ja naisten merkit ovat osin erilaisia. Osa merkeistä voidaan lisäksi varustaa soljella. Hankinta on kokonaisuus, joka kattaa paitsi itse varsinaisen kunniamerkin, niin myös siihen kuuluvat pienoiskunniamerkit, kunniamerkkitunnukset sekä -laatat. Kunniamerkkiin kuuluu myös paikoilleen asennettu kunniamerkkinauha. Jokaiseen tuotekokonaisuuteen kuuluu myös soveltuva kunniamerkkirasia tai -kotelo.

Vuosittain annetaan yhteensä noin 5 000 kunniamerkkiä. Koska SVR:n ja SL:n kunniamerkit ovat tasavallan presidentin antama virallinen valtiollinen tunnustuksen osoitus, asettaa se annettaville kunniamerkeille ja niihin liittyville muille osille poikkeuksellisen korkeat laatu- ja toimitusvarmuusvaatimukset. SVR:n ja SL:n ritarikuntien kunniamerkeistä on säädetty asetuksilla (SVR:n johtosääntö vuodelta 1919 ja SL:n perustamisasetus vuodelta 1942).

Kuvat eri kunniamerkeistä, niiden pienoiskunniamerkeistä, kunniamerkkitunnuksista ja -laatoista ovat nähtävillä ritarikuntien verkkosivuilla www.ritarikunnat.fi (https://ritarikunnat./kunniamerkit-rk/ladattavat-kunniamerkkien-kuvat/). Kunniamerkkien ominaisuuksista on säädetty myös Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ohjesäännössä sekä asetuksessa Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta (https://ritarikunnat.fi/ritarikunnat/ohjesaanto-ja-asetus/).

Sopimus kunniamerkkien hankinnasta tehdään vuosille 2024-2025. Sopimukseen sisältyy optiona sopimuksen jatkaminen enintään kahdella (2) enintään kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti optiokausi kerrallaan sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kyseisen optiokauden alkua. Optioiden käyttö on yksin tilaajan harkinnassa.

Katso myös kohta Hankinnan kuvaus.

Hankintayksikkö ei tee sopimusta suorahankinnasta ennen kuin valitusaika on kulunut.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 000 000.00 EUR / Hoogste offerte: 3 500 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63120000 Opslag- en magazijndiensten
60161000 Pakketvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Leijonan (SL) ritarikuntien kanslia vastaa Suomen kahden suurimman ritarikunnan kunniamerkkien antamisen valmisteluista. Tasavallan presidentti ritarikuntien suurmestarina yksin päättää kunniamerkkien antamisesta.

Ritarikuntien kunniamerkkejä on yhteensä 17 erilaista. Näiden lisäksi kuudella kunniamerkillä miesten ja naisten merkit ovat osin erilaisia. Osa merkeistä voidaan lisäksi varustaa soljella. Hankinta on kokonaisuus, joka kattaa paitsi itse varsinaisen kunniamerkin, niin myös siihen kuuluvat pienoiskunniamerkit, kunniamerkkitunnukset sekä -laatat. Kunniamerkkiin kuuluu myös kunniamerkkinauha, jonka tulee olla paikoilleen asennettuna. Jokaiseen tuotekokonaisuuteen kuuluu myös soveltuva kunniamerkkirasia tai -kotelo. Vuosittain annetaan yhteensä noin 5 000 kunniamerkkiä.

Koska SVR:n ja SL:n kunniamerkit ovat tasavallan presidentin antama virallinen valtiollinen tunnustuksen osoitus, asettaa se annettaville kunniamerkeille ja niihin liittyville muille osille poikkeuksellisen korkeat laatu- ja toimitusvarmuusvaatimukset. SVR:n ja SL:n ritarikuntien kunniamerkeistä on säädetty asetuksilla (SVR:n johtosääntö vuodelta 1919 ja SL:n perustamisasetus vuodelta 1942). Kuvat eri kunniamerkeistä, niiden pienoiskunniamerkeistä, kunniamerkkitunnuksista ja -laatoista ovat nähtävillä ritarikuntien verkkosivuilla ritarikunnat.fi (https://ritarikunnat./kunniamerkit-rk/ladattavat-kunniamerkkien-kuvat/). Kunniamerkkien ominaisuuksista on säädetty myös Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ohjesäännössä sekä asetuksessa Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta (https://ritarikunnat.fi/ritarikunnat/ohjesaanto-ja-asetus/).

Sopimus kunniamerkkien hankinnasta tehdään vuosille 2024-2025. Sopimukseen sisältyy optiona sopimuksen jatkaminen enintään kahdella (2) enintään kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti optiokausi kerrallaan sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kyseisen optiokauden alkua. Optioiden käyttö on yksin tilaajan harkinnassa.

Kunniamerkkejä annetaan vuosittain noin 5 000 kappaletta jakautuen karkeasti seuraavasti:

SVR SR ketjuin 3 kpl

Suuristit (SVR ja SL yhteensä) 20 kpl

Komentaja I (SVR ja SL yhteensä) 40 kpl

Komentaja (SVR ja SL yhteensä) 120 kpl

Ritarimerkki I (SVR ja SL yhteensä) 500 kpl

SL PF 15 kpl

Ritarimerkit (SVR ja SL yhteensä) 900 kpl

Ansioristit (SVR ja SL yhteensä) 1 100 kpl

SVR M I kr 1 000 kpl

SVR M I 1 100 kpl

SVR M 300 kpl

Kunniamerkkikohtaiset tarkat määrät vaihtelevat vuosittain jonkin verran. Poikkeuksellisesti voi tulla tarpeita nostaa merkittävästi jonkin kunniamerkin vuosittaista antamismäärää. Toimittajalta edellytetään riittävää toimitusvarmuutta ja joustavuutta mahdollisesti muuttuvissa tilanteissa. Kaikkien kunniamerkkien, niihin liittyvien nauhojen ja muiden tuotteiden tulee olla laadullisesti korkeatasoisia.

Toimitusvarmuus on oleellinen kriteeri kunniamerkkien hankintaa valmisteltaessa. Valtiollinen palkitseminen on osa tasavallan presidentin ulkopoliittista toimintaa sekä valtiollista diplomatiaa. Ulkopolitiikassa palkitsemistarpeet voivat olla äkillisiä, ja kunniamerkkien toimittajalta vaaditaan joustavuutta. Myös poikkeus- ja kriisitilanteet voivat luoda äkillisiä palkitsemistarpeita, jolloin jonkin tai joidenkin kunniamerkkien tarve kasvaa merkittävästi. Toimittajan on pystyttävä reagoimaan muuttuneisiin tuotanto- ja toimitustarpeisiin nopeasti.

Valtiollisen palkitsemisen rooli korostuu Suomea ja suomalaisia kohtaavien kriisien johdosta. Esimerkiksi isänmaata puolustavia sotilaita tai pandemian hallintaan osallistuvaa hoitohenkilöstöä voidaan palkita valtiollisilla kunniamerkeillä isänmaan hyväksi tehdystä työstä. Kriisitilanteet voivat kuitenkin vaikuttaa myös kunniamerkkien valmistukseen. Toimittajalla tulee olla huoltovarmuussuunnitelma, joka varmistaa kunniamerkkien saatavuuden jopa laajemmissa volyymeissä myös kriisitilanteissa.

Kunniamerkit annetaan tiettyinä päivinä (pääosin 4.6. noin 1 000 kpl ja 6.12. noin 4 000 kpl), jolloin toimittajan on aina kyettävä toimittamaan kunniamerkit tilaussopimuksessa tarkemmin sovittuihin aikoihin mennessä. Toimittajan tulee myös pystyä tarvittaessa toimittamaan pienempiä täydennyseriä varastostaan enintään viiden arkipäivän sisällä. Tämä edellyttää varmuusvaraston ylläpitämistä toimittajan tiloissa. Varmuusvaraston koko on vähintään 25 % vuotuisesta kunniamerkkitilauksesta.

Toimittaja vastaa myös kunniamerkkien toimittamisesta Ritarikuntien tiloihin.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Hankintayksikkö ei tee sopimusta suorahankinnasta ennen kuin valitusaika on kulunut.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Koska SVR:n ja SL:n kunniamerkit ovat tasavallan presidentin antama virallinen valtiollisen tunnustuksen osoitus, asettaa se annettaville kunniamerkeille ja niihin liittyville muille osille poikkeuksellisen korkeat laatu- ja toimitusvarmuusvaatimukset. SVR:n ja SL:n ritarikuntien kunniamerkeistä on säädetty asetuksilla (SVR:n johtosääntö vuodelta 1919 ja SL:n perustamisasetus vuodelta 1942).

Kunniamerkkien valmistus vaatii sekä erityistä käsityötaitoa että erityistä työstökalustoa. Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan Ritarikuntien kunniamerkkien valmistuksen osalta kaikki valmistuksessa tarvittavat muotit, stanssit ja leikkurityökalut ovat Kultakeskus Oy:n omaisuutta. Kyseisten kunniamerkkien valmistusta varten tarvittavien erilaisten työkalustojen määrä on merkittävä ja niiden valmistuskustannus erillisenä hankintana on korkea.

Valmistuksen vaatimaa erityisosaamista erityisesti emaloinnin ja kultasepäntyöntaidon osalta sekä resursseja näiden osa-alueiden valmistuksen osalta ei löydy muilta toimijoilta Suomesta tai lähialueilta siinä mittakaavassa kun kyseisten kunniamerkkien valmistus määrällisesti ja laadullisesti edellyttää. Erityisesti kunniamerkkien herkkä emalointi on asia, jonka osalta realistisesti laadullisesti vastaavaa korvaavaa toimijaa ei tarvittavien volyymien osalta ole saatavilla. Niin emalointiosaamisen ja valmistuksen kuin kunniamerkkien valmistamiseen liittyvän erityisosaamisen lisäämistä tai hankkimista ei käytännössä ole mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla vaan tämä vaatisi vuosien kehitystyön ja merkittävät investoinnit. Lisäksi tuotteiden valmistukseen ja toimittamiseen liittyvien huoltopalveluiden ja huoltovarmuuteen liittyvien palveluiden kehittäminen vaatii pitkän aikavälin toteutuksen.

Edellä esitetyn perusteella teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Realistista korvaavaa toimintamallia joka täyttäisi tilaajan tarpeen ei ole järkevästi saatavilla. Korvaavan ratkaisun puuttuminen ei johdu hankinnan ehtojen kaventamisesta vaan siitä, että kyseisten kunniamerkkien valmistuksen suhteen vaihtoehtoista toimintamallia yleisesti vaadittavin laatu- ja toimitusvarmuuskriteerein sekä huoltovarmuuteen liittyvien kysymysten osalta ei ole tarjolla.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2023-131155-001-001
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
06/06/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Kultakeskus Oy
Nationaal identificatienummer: 0414941-9
Plaats: Hämeenlinna
NUTS-code: FI1C2 Kanta-Häme
Land: Finland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 000 000.00 EUR / Hoogste offerte: 3 500 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Liitteenä tuote-erittelyt hankinnan kohteena olevista tuotteista. Alkuperäiskokoisten kunniamerkkien kuvat ovat nähtävillä osoitteessa https://ritarikunnat.fi/kunniamerkit-rk/ladattavat-kunniamerkkien-kuvat/

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/89777/notice/131155

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/08/2023