Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 526130-2022

27/09/2022    S186

Rumänien-Timișoara: Analysegeräte

2022/S 186-526130

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUTUL DE CHIMIE "CORIOLAN DRAGULESCU"
Nationale Identifikationsnummer: 2488480
Postanschrift: Strada: Mihai Viteazul, nr. 24
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300223
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Sanda Cioaba
E-Mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro
Telefon: +40 256491818
Fax: +40 256491824
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://acad-icht.tm.edu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156669
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Cercetare stiintifica

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Deschizător de tuburi de mare viteză

Referenznummer der Bekanntmachung: 09214/21.09.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38432000 Analysegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie Deschizător de tuburi de mare viteză 1 buc., conform cerințelor Caietului de sarcini, pentru realizarea proiectului cu titlul: “ICT – Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice RO-OPENSCREEN”.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritate contractanta va raspunde doar la solicitările de clarificări adresate pana la termenul limita stabilit.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 209 952.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51430000 Installation von labortechnischen Anlagen
79632000 Personalschulung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

Bvd. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara, jud. Timiș.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziție Deschizător de tuburi de mare viteză 1 buc., conform cerințelor Caietului de sarcini, pentru realizarea proiectului cu titlul: “ICT – Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice RO-OPENSCREEN”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul „ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice”– ROOPENSCREEN este un proiect derulat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare (CDI)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul „ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice”– ROOPENSCREEN este un proiect derulat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investitii: PI1a: Consolidarea cercetarii si inovarii (C&I), a infrastructurii si a capacitatilor de dezvoltare a excelentei in domeniul C&I, precum si promovarea centrelor de competenta, in special a celor de interes European, Obiectiv Specific: OS 1.1. Cresterea capacitatii stiintifice in domeniile de specializare inteligenta si sanitate, Actiune 1.1.1 Mari infrastructure de CD. Domeniul de interventie – 058 Infrastructuri de cercetare si inovare

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința 1:

Ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute Art.164, Art.165 si Art.167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire:

Inițial, se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant unic, ofertanți asociați, terți susținători și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

În formularul DUAE este obligatorie completarea cu DA/NU a tuturor câmpurilor din Partea III si Partea IV.

Documelete justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative:

- Certificat de cazier judiciar pentru operatorul economic si membri organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

- Pentru sediul principal: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) valabile la momentul depunerii acestor documente - formulare tip emise de organismele competente.

- Pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate (buget local, buget de stat).

- Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 2:

Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se solicita declaratia de neincadrare in prevederile Art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, care se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) conform Formularului nr. 7 “Declarație privind evitarea conflictului de interese” pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă în Secţiunea ”Formulare”. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:

Costisor Otilia - Director ICT,

Cseh Liliana – Director proiect,

Bora Alina Mirela – Manager tehnic,

Suciu Arleta Vartui– Manager financiar,

Blidariu Sergiu Ștefan – Manager achiziții,

Ilin Alexandru-Cristian - Responsabil juridic,

Crișan Elena Luminița – Expert tehnic,

Curpăn Ramona Florentina - Expert tehnic,

Deveseleanu-Corici Livia Nicoleta – Expert tehnic,

Buta Ildiko Mariana– Expert tehnic.

Precizari:

Persoanele juridice straine

Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art.168 din Legea nr. 98/2016; In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute in cadrul cerintei sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile mentionate, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative/judiciare sau a unei asociatii care are competente in acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați și subcontractanții, după caz.

În formularul DUAE este obligatorie completarea cu DA/NU a tuturor câmpurilor din Partea III si Partea IV.

La finalizarea evaluării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar rezultat dupa aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor admisibile, documentele justificative (cu informatii reale, actuale și valabile la momentul prezentării lor) care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE, după cum urmează:

A). Pentru persoanele juridice române – Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial (pt. ofertant, asociat, subcontractant), din care să rezulte cel puțin informațiile legate de reprezentanții legali, domeniul/domeniile de activitate autorizate conform art. 15 din Legea 359/2004 din care sa rezulte ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile specifice obiectului prezentului contract.

B). Pentru persoanele juridice străine:

B.1.) Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, conforme legii din țara de rezidență din care să rezulte cel puțin informațiile legate de reprezentanții legali, domeniul/ domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea https://ec.europa.eu/tools/ecertis/

B.2.) Certificatul de Rezidență Fiscală (evitarea dublei impuneri) pentru anul calendaristic în curs.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici/terț susținător) va demonstra că în ultimii 3 ani, împliniți la data limită de depunere a ofertelor înscrisă în anunțul de participare, a livrat produse similare sau superioare, în valoare cumulată de minimum 200.000 lei, fără TVA, realizate la nivelul unuia sau mai multor contracte.Prin produse similare sau superioare se înțelege echipamente de laborator pentru cercetare.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentării acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calității pentru activități în domeniul în care se încadrează activitatea principala a contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții, după caz.În formularul DUAE este obligatorie completarea cu DA/NU a tuturor câmpurilor din Partea III si Partea IV.Capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea 98/2016, cu modificari si completari ulterioare. Angajamentul ferm de susținere, Formular nr. 2, se va depune ODATĂ CU DUAE. Prin angajamentul ferm, terțul/ terții va/ vor confirma faptul că va/ vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire activitățile pentru care a acordat susținerea. Ofertantul are obligația să prezinte împreună cu angajamentul de susținere, documente transmise de către terț/ terții susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/ terții susținător(i) va/ vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care vor deveni anexe la respectivul angajament.La finalizarea evaluării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor admisibile, documentele justificative pentru susținerea informațiilor asumate prin DUAE de către ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant, după caz, pentru dovedirea experienței similare, respectiv certificate/ documente care să ateste faptul că produsele au fost livrate și acceptate/recepționate de beneficiar şi din care să rezulte: denumirea contractului, beneficiarul, părțile contractante, obiectul contractului, cantitatea și tipul de echipament furnizat de către operatorul economic, durata contractului, inclusiv data încheierii acestuia. Aceste documente justificative pot fi copii după părțile relevante ale contractelor/ procese-verbale de recepție/ certificate/ recomandări emise de beneficiarul produselor/ orice alte documente relevante din care să reiasă informațiile solicitate.Nota:1. În cazul în care operatorul economic a participat într-o asociere sau în calitate de subcontractant la realizarea vreunui contract prezentat pentru dovedirea experienței similare solicitate, se va specifica clar valoarea echipamentului furnizat de respectivul operator economic deoarece această valoare va fi avută în vedere de către comisia de evaluare la stabilirea îndeplinirii cerinței referitoare la experiența similară așa cum rezultă aceasta din documentele justificative prezentate.

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, după caz.În formularul DUAE este obligatorie completarea cu DA/NU a tuturor câmpurilor din Partea III si Partea IV.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.Aceste documente sunt:-certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calității pentru activități în domeniul în care se încadrează activitatea principala a contractului.-sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, pentru activități în domeniul în care se încadrează activitatea principala a contractului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit,-În cazul unei asocieri, cerința privind sistemul de management al calității trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmează sa o indeplineasca.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/10/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/10/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Oferta câștigătoare este cea clasată pe primul loc cu prețul cel mai scăzut. În cazul în care două sau mai multe oferte au prețul cel mai scăzut, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica.

Acordul de asociere – Formular nr. 6, se prezinta IMPREUNA CU DUAE (daca este cazul).

Acordul/acordurile de subcontractare – Formular nr. 3 se prezinta IMPREUNA CU DUAE (daca este cazul).

Angajamentul/tele de sustinere – Formular nr. 2 se prezinta IMPREUNA CU DUAE (daca este cazul), alaturi de documente transmise de către tert/ tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/ tertii susținători) va/ vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere si care devin anexe la respectivul/ele angajamente.

Acordul de asociere, contractele cu subcontractantii si/sau angajamentele de sustinere (cu documentele anexate de la terț), după caz, vor deveni anexe la contract.

Contractul de achizitie publica poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul partiilor, în condițiile permise de si cu aplicarea prevederilor legale în vigoare și în conformitate cu clauzele contractuale.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana vatamata poate sesiza CNSC în conditiile Legii 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022