Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526143-2022

27/09/2022    S186

România-Piatra Neamț: Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software

2022/S 186-526143

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Est
Număr naţional de înregistrare: 20846102
Adresă: Strada: Alexandru cel Bun, nr. 16-18
Localitate: Piatra-Neamt
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 610004
Țară: România
Persoană de contact: Catalin VICOL
E-mail: licitatienordest@yahoo.com
Telefon: +40 233231950
Fax: +40 0233231950
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.fsenordest.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156664
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Gestionare fonduri europene

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie surse UPS si periferice

Număr de referinţă: 20846102_2022PAP135869_16_17_21
II.1.2)Cod CPV principal
30000000 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de surse UPS si periferice:

Lot 1: Surse UPS. Valoare estimata 117950,00 lei fara TVA

Lot 2: Periferice stocare date. Valoare estimata: 156549,00 lei fara TVA

Lot 3: Periferice diverse. Valoare estimata: 93629,94 lei faa TVA

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 368 128.94 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Surse UPS

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31154000 Surse de alimentare electrică continuă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, et. 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1 Surse UPS 70 bucăți

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 117 950.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POCU/155/7/4/135869

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Periferice stocare date

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30233132 Unităţi de hard disk
30234600 Memorie flash
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, et. 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

HDD extern portabil tip 1 - 140 bucăți

HDD extern tip 2 - 44 bucăți

Memory stick - 140 bucăți

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 156 549.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POCU/155/7/4/135869

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Periferice diverse

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232000 Echipament periferic
30237240 Cameră web
32422000 Componente de reţea
38652120 Videoproiectoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, et. 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videoproiector portabil - 6 bucăți

Casti cu microfon - 70 bucăți

Camera web - 70 bucăți

Docking station - 70 bucăți

Hub USB - 70 bucăți

Cooler laptop - 70 bucăți

Acces point WiFi - 1 bucată

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 93 629.94 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POCU/155/7/4/135869

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerințe referitoare la motivele de excludere

Cerința nr. 1 (comună pentru toate loturile)

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Modalitatea de îndeplinire:

- Se va completa DUAE cu opțiunea aplicabilă Ofertantului

Cerința nr. 2 (comună pentru toate loturile)

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat (meționate la art. 165, alin (1) și alin (2) din Legea nr. 98/2016) se aplică Operatorilor Economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre judecatorească definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau pentru care Autoritatea Contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Cerința nr. 3 (comună pentru toate loturile)

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

3.1 Motive de excludere privind insolvența / lichidarea

Operatorii Economici împotriva cărora au fost deschise proceduri de insolvență nu vor fi excluși din procedura de atribuire dacă Autoritatea Contractantă, în baza documentelor/informațiilor transmise de către Operatorul Economic, poate determina că acesta are capacitatea de a îndeplini obligațiile contractuale, în condițiile în care Operatorul Economic se află:

1. fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare și fezabile pentru continuarea sustenabilă a activității curente,

2. fie în faza de reorganizare judiciară, cu respectarea integrală a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave

Un Operator Economic care participă la procedură nu trebuie să se afle în situații pentru care există probabilitatea să fie generatoare de conflict de interese.

Pe parcursul derulării procedurii de atribuire, Autoritatea Contractantă ia toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi Operatorii Economici.

Conform art. 167, alin. 1, litera e) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea Contractantă exclude din procedura de atribuire orice Operator Economic, atunci când o situație de conflict de interese nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe.

În scopul prevenirii, identificării și remedierii în mod eficient a conflictelor de interese care pot apărea pe durata derularii procedurii de atribuire, pentru a evita orice denaturare a competiției și pentru a asigura tratament egal tuturor Operatorilor Economici, numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul Autorității Contractante și al furnizorilor de servicii auxiliare precum și al persoanelor implicate în procedură sunt cele specificate în FDA.

Persoanele cu rol de decizie in cadrul OIR PECU Regiunea Nord Est

- director executiv adjunct - Vasile Daniel VĂIDEANU

- manager proiect – Elena MAFTEI

- responsabil financiar – Coculeana Diaconu

- responsabil viză CFPP – Mihaela Vrabie

- responsabil achizitii – Petru-Cătălin Vicol

Modalitatea de îndeplinire:

- se va completa DUAE cu optiunea aplicabilă Ofertantului

După aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul (ofertanți/terți susținători/subcontractori) a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc, la solicitarea autorității contractante, demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative indicate în DUAE de către operatorul economic la rubricile aferente. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ce urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante de către ofertantul (ofertanți/terți susținători/subcontractori) clasat pe primul loc la finalizarea evaluării:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat , valabil la momentul depunerii documentului (buget local, buget de stat etc.)

2. Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv;

3. Certificatul constatator emis de ONRC

4. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

5. Formularul 4 – Declaratie respectare reglementari în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă

6. Formularul 5 - Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016

În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, în copie certificată "conform cu originalul", semnată și ștampilată de reprezentantul legal, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare, în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

- se va completa DUAE cu optiunea aplicabilă Ofertantului

După aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc, la solicitarea autorității contractante, demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative indicate în DUAE de către operatorul economic la rubricile aferente.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării:

- Ofertanţii vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în raza căruia este situat sediul ofertantului, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare şi funcţionare al operatorului economic însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Certificatul constatator trebuie să conţină date actuale/reale la momentul prezentării.

Codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie să corespundă obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. Solicitarea aceasta rezidă din obligaţiile autorităţii contractante de a verifica respectarea de către operatorii economici a cerinţelor privind stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor de funcţionare sau alte documente echivalente din care să rezulte competenţa acestora de a realiza activităţile care fac obiectul prezentului contract.

Tototdată, un astfel de document oferă autorităţii contractante informaţii cu privire la sediul social al ofertantului, sediile/punctele de lucru secundare, persoane împuternicite, structura acţionarilor, obiectul de activitate, modul de organizare şi funcţionare al operatorului economic în vederea asigurării îndeplinirii cerintelor documentaţiei de atribuire.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/10/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/12/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/10/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent".

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2022