Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 526161-2022

Submission deadline has been amended by:  641292-2022
27/09/2022    S186

Hrvatska-Zagreb: Računalna oprema

2022/S 186-526161

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0037528
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA RAČUNALNE I MULTIMEDIJSKE OPREME GRUPA 1. MREŽNA OPREMA GRUPA 2. POSLUŽITELJI GRUPA 3. RAČUNALNA OPREMA GRUPA 4. MULTIMEDIJA

Referentni broj: 007-226-4-2022 EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30230000 Računalna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: NABAVA RAČUNALNE I MULTIMEDIJSKE OPREME

Sredstva su osigurana kroz projekt “RCK Ruđera Boškovića” financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. (2014.-2020.), Broj Ugovora/referentna oznaka projekta UP.03.3.1.04.0012...

Glavni CPV: 30230000-0 Računalna oprema

30213000-5 Osobna računala

48821000-9 Mrežni poslužitelji

32420000-3 Mrežna oprema

32322000-6 Multimedijska oprema

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 844 953.60 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 1. MREŽNA OPREMA

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
32420000 Mrežna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

MREŽNA OPREMA

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok: / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 501 925.30 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda;Broj Ugovora/referentna oznaka projekta UP.03.3.1.04.0012.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 2. POSLUŽITELJI

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
48821000 Mrežni poslužitelji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

POSLUŽITELJI

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok: / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 584 000.10 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda;Broj Ugovora/referentna oznaka projekta UP.03.3.1.04.0012.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 3. RAČUNALNA OPREMA

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
30213000 Osobna računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

RAČUNALNA OPREMA

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok: / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 417 081.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda;Broj Ugovora/referentna oznaka projekta UP.03.3.1.04.0012.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 4. MULTIMEDIJA

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30230000 Računalna oprema
32322000 Multimedijska oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

MULTIMEDIJA

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok: / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 341 947.20 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda;Broj Ugovora/referentna oznaka projekta UP.03.3.1.04.0012.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU, AVENIJA DUBROVNIK 15/I. KAT, dvorana 101, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/09/2022