Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526265-2022

27/09/2022    S186

Polska-Wysokie Mazowieckie: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 186-526265

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Adres pocztowy: Ludowa 15
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-200
Państwo: Polska
E-mail: anna.niemyjska@wysokiemazowieckie.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wysokiemazowieckie.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie

Numer referencyjny: Or.271.7.2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 515 800.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień jego instalacji (tzn. powinno być dostosowane do zmieniających się powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego).

3. W ramach dostawy Wykonawca wykona wdrożenie środowiska wirtualnego odpornego na awarie. Rozwiązanie oparte będzie o klaster wirtualizacyjny dla systemów aplikacyjnych podłączony do macierzy dyskowej za pomocą złączy FC16Gb lub 32Gb.

4. W zakresie systemu zabezpieczenia danych zostanie wykorzystana funkcjonalność kopii wewnętrznych macierzy oraz backup maszyn wirtualnych z bazą danych na serwer plików. W zakresie ochrony całego środowiska zostaną wykorzystane funkcjonalności oprogramowania backupu zainstalowane na wydzielonym serwerze wirtualnym, pełniącym funkcję backupu.

5. Całe środowisko będzie chronione przed zagrożeniami z zewnątrz sieci za pomocą zintegrowanego rozwiązania bezpieczeństwa sieci - UTM.

6. System musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji.

7. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne, instrukcje użytkownika i administratora (w formie elektronicznej).

8. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: bezterminowe licencje użytkowe oraz subskrypcyjne okresowe [np. na aktualizację systemu zabezpieczeń] na min. okres zaoferowanej gwarancji na urządzenie na którym licencje są instalowane; nośniki instalacyjne, instrukcje.

9. Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy - dotyczy wszystkich elementów systemu – o ile w specyfikacji i/lub ofercie nie wyszczególniono inaczej (np. baterie UPS).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje Kierownika Projektu / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, nr RPMP.08.01.00-12.00-20-001/20.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące postępowania oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ i załącznikach do niego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 117-329539
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/09/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bonasoft Sp. zo.o.
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 515 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie opisanym w rozdziale VIII SWZ

2.oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

4.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie opisanym w rozdziale VIII SWZ

5.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykazu dostaw lub usług wykonanych (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis zawiera rozdział VI ust. 1 pkt 1.4.1 – wzór stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ;

6.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis zawiera rozdział VI ust. 1 pkt 1.4.2 – wzór stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ;

7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty szczegółowo opisane w SWZ rozdział VIII.

8.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez

Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ" - szczegółowy opis składania JEDZ zawarto w SWZ rozdz. VIII.

9Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

10Zamawiający informuje, że szczegółowy opis dotyczący przetwarzania danych osobowych zawarł w SWZ rozdział XXIII.

11.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 13000 zł, szczegóły w SWZ rozdział XII

12.Zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

13.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy:

-W celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), Zamawiający wymaga przedłożenia kopii lub oryginału materiałów producenta w postaci elektronicznej, w języku kraju producenta lub innym, z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę, umożliwiające zweryfikowanie parametrów technicznych zaoferowanych w ofercie ze wskazaniem, której pozycji asortymentowej w danym Zadaniu dotyczy. W przypadku braku parametru w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

-Próbkę zaoferowanego przez Wykonawcę Oprogramowania Aplikacyjnego (zgodną z Wymaganiami dla próbki oraz sposobem i zakresem prezentacji, które stanowią Załącznik nr 9 do SWZ)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022