Usluge - 526270-2017

30/12/2017    S250

Italija-Parma: Video/audio/usluge održavanja i nabava za sobe za sastanke

2017/S 250-526270

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Poštanska adresa: Via Carlo Magno 1A
Mjesto: Parma
NUTS kod: ITH52 Not specified
Poštanski broj: 43126
Država: Italija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3170
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3170
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Video/audio/usluge održavanja i nabava za sobe za sastanke

Referentni broj: OC/EFSA/DTS-CORSER/2017/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32232000 Oprema za videokonferencije
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog otvorenog poziva na nadmetanje sklopiti okvirni ugovor o nabavi robi za pružanje širokog spektra informatičkih rješenja (hardver, softver i usluge). Ponuditelji moraju biti u mogućnosti isporučiti cjelokupni raspon rješenja od glavnih robnih marki u sektoru, i budući ugovaratelj mora osigurati jedinstveno sučelje između proizvođača i EFSA-e.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITH52 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Vrsta ugovora: Okvirni ugovor.

Priroda zadataka: usluge i nabava robe.

Trajanje okvirnog ugovora: 2 godine + neautomatska obnova do 2 puta, oba puta na razdoblje od još 1 godine, za ukupno maksimalno trajanje od 4 uzastopne godine. Trenutačna namjera EFSA-e je korištenje ugovora samo na 2 godine.

Proračun.

Informacije: Najviši iznos narudžbi prema okvirnom ugovoru tijekom razdoblja od najviše 4 uzastopne godine je 1 400 000 EUR. Stavka za izvanredne potrebe od 10 % te moguće indeksacije cijena uključene su u navedeni iznos.

Moguće povećanje

omotnice okvirnog ugovora: S obzirom na članak 134. stavak 1. točku (e) i članak 134. stavak 4. pravila za primjenu Financijske uredbe, EFSA zadržava pravo pokretanja pregovaračkog postupka, s izvoditeljem izabranim uslijed predmetnog poziva na nadmetanje, za nove usluge koje obuhvaćaju ponavljanje sličnih usluga tijekom 3 godine nakon potpisivanja prvotnog ugovora. Povećanje neće premašiti 50% izvorne omotnice od 700 000 EUR.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/02/2018
Lokalno vrijeme: 14:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/02/2018
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

Prostori EFSA-e, via Carlo Magno 1/a, 43126 Parma PR, Italija

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/12/2017