Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 526273-2017

30/12/2017    S250

Hiszpania-Alicante: Zarządzanie wydarzeniami

2017/S 250-526273

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Krajowy numer identyfikacyjny: V-03965324
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3156
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie wydarzeniami

Numer referencyjny: AO/014/17
II.1.2)Główny kod CPV
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Podstawowym celem niniejszej umowy ramowej są najwyższej jakości projekty imprez firmowych oraz nienaganna organizacja tych imprez i wsparcie logistyczne, zapewniające udaną organizację wszystkich wydarzeń pod względem logistycznym.

Wykonawca powinien być w stanie zaspokoić zapotrzebowanie EUIPO na organizację i koordynację wydarzeń, utworzyć sieć partnerów/podwykonawców, którzy zrealizują pakiet zadań w związku z dowolnym wydarzeniem, a także zarządzać tą siecią. Ponadto wykonawca powinien dysponować zasobami na potrzeby EUIPO, takimi jak biuro podróży, usługi kopiowania, sprzątania czy ochrony - szczegółowy wykaz może figurować w Załączniku II „Specyfikacja techniczna”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Hiszpania

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprócz świadczenia usług operacyjnych, w zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług specjalnych oraz usług wsparcia w zarządzaniu wydarzeniami.

Do usług operacyjnych zaliczają się usługi świadczone zazwyczaj. Zostały one szczegółowo opisane w specyfikacji technicznej. Obejmują one zarządzanie wydarzeniem, zarządzanie jakością oraz kontrolę sal konferencyjnych, organizację webinarów, zarządzanie służbami EUIPO.

Do usług specjalnych, jakie może zlecić EUIPO przy okazji konkretnych wydarzeń, zaliczają się m.in. projektowanie wydarzeń, wykonanie i montaż stoisk ekspozycyjnych, usługi zewnętrznego prelegenta lub moderatora, zewnętrzne usługi cateringowe, obsługa w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, wsparcie administracyjne, usługi stewardess i hostess, wsparcie logistyczne (wynajem i wstawianie mebli itp.) w lokalizacjach poza siedzibą EUIPO (o ile dane usługi nie są uwzględnione w wynajmie miejsca), zapewnienie i obsługa sprzętu audiowizualnego i systemu do głosowania w lokalizacjach poza siedzibą EUIPO, wsparcie techniczne w salach konferencyjnych w lokalizacjach poza siedzibą EUIPO (jeżeli nie jest uwzględnione w wynajmie urządzeń), sprzątanie w lokalizacjach poza Półwyspem Iberyjskim (jeżeli nie jest uwzględnione w wynajmie miejsca), usługi nadawania materiałów, działania związane z wydarzeniami, zapewnienie uniformów, materiały promocyjne.

Do usług wsparcia zaliczają się działania umożliwiające spełnienie danego żądania lub świadczenie usługi wymaganej przez EUIPO w ramach kompleksowego zarządzania wydarzeniami.

Obejmują one usługi zarządzania gospodarczego i finansowego, usługi konserwacyjne i montażowe,usługi szkoleniowe, usługi doradztwa technicznego oraz inne dodatkowe usługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przewidziana jest wizyta w terenie/spotkanie informacyjne w dniu 15.1.2018 (11:00) pod adresem: Avenida de Europa 4, 03008 Alicante.

Każdy oferent może wysłać maksymalnie dwóch przedstawicieli. Nazwiska i numery dokumentów tożsamości przedstawicieli należy przesyłać do EUIPO do 12.1.2018 pocztą elektroniczną na adres: procurement@euipo.europa.eu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 2
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2018
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Hiszpania

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Każdy oferent może wysłać maksymalnie dwóch przedstawicieli. Nazwiska i numery dokumentów tożsamości przedstawicieli należy przesyłać do EUIPO do 5.2.2018 pocztą elektroniczną na adres: procurement@euipo.europa.eu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem podanym w pkt I.3. Strona internetowa będzie okresowo aktualizowana i oferenci zobowiązani są do sprawdzania aktualizacji, zmian lub odpowiedzi na pytania podczas okresu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburgo
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2017