Υπηρεσίες - 526318-2017

30/12/2017    S250

Γερμανία-München: Εκδηλώσεις σχετικά με τη στρατηγική ψηφιοποίησης της ΕΕ και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία

2017/S 250-526318

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μόναχο
Ταχ. διεύθυνση: Bob-van-Benthem-Platz 1
Πόλη: München
Κωδικός NUTS: DE212 München
Ταχ. κωδικός: 80469
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Joachim Menze
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Joachim.Menze@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +49 8924244848
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/germany/about-us/munich_de
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ενιαία ψηφιακή αγορά

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εκδηλώσεις σχετικά με τη στρατηγική ψηφιοποίησης της ΕΕ και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79951000 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων 2 ημερών το 2018 με θέμα «Η στρατηγική ψηφιοποίησης της ΕΕ και η σημασία της για τους δήμους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία» για τους υπεύθυνους πληροφορικής και ψηφιοποίησης ή τους εκπροσώπους των κεντρικών και οργανωτικών γραφείων, γραφείων ειδικών, υπεύθυνων για τη γεωπληροφόρηση των δήμων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Μάρκετινγκ, απόκτηση επισκεπτών, χειρισμός εγγραφών, ενοικίαση αίθουσας, τροφοδοσία, πτήσεις και στέγαση εξωτερικών ομιλητών, γενική οργάνωση.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
21/12/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart
Ταχ. διεύθυνση: Krailenshaldenstrasse 44
Πόλη: Stuttgart
Κωδικός NUTS: DE11 Stuttgart
Ταχ. κωδικός: 70469
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 50 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 50 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxemburg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ombudsman.europa.eu/de/home.faces
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/12/2017