Služby - 526330-2017

30/12/2017    S250

Lucembursko-Lucemburk: Auditorské, poradenské a asistenční služby v oblasti udržitelného hromadného stravování ve Štrasburku a Lucemburku

2017/S 250-526330

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Plateau de Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: L-2929
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3114
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Auditorské, poradenské a asistenční služby v oblasti udržitelného hromadného stravování ve Štrasburku a Lucemburku

Spisové číslo: 06B40/2017/M019
II.1.2)Hlavní kód CPV
71620000 Analytické služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament plánuje zadat veřejnou zakázku na zprostředkování auditorských, poradenských a asistenčních služeb v oblasti udržitelného hromadného stravování ve Štrasburku a Lucemburku s cílem získat pomoc při stanovení a kontrole řádného poskytování stravovacích služeb, zajištění udržitelnosti služeb, dodržování platných norem, spokojenosti zákazníků a získání potřebných rad a pomoci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Auditorské, poradenské a asistenční služby v oblasti udržitelného hromadného stravování ve Štrasburku

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71600000 Technické testování, analýza a poradenství
71900000 Laboratorní služby
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění bude poskytování příležitostné konzultační činnosti a auditorských služeb v souladu s platnými předpisy a smluvními povinnostmi, a to v oblasti bakteriologických analýz.

Přečtěte si prosím množstevní ceník a technické specifikace, které lze stáhnout na výše uvedeném odkazu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Navrhovaná metodika práce pro provádění smluvních úkolů / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 72
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

V případě změny hromadného stravovacího prostoru lze upravit objem zakázky, pokud jde o počet vzorků, analýz, auditů ... V takovém případě budou použity jednotkové ceny uvedené v ceníku. V případě významné změny rozsahu může být objem rámcové smlouvy přepočítán úměrně k této změně základní situace, aniž by tím byl dotčen předmět zakázky.

Pokud se ukáže, že je nezbytné z jakéhokoli důvodu prodloužit licenční dohodu, může být tato rámcová smlouva případně odpovídajícím způsobem prodloužena, aby byla zajištěna kontinuita služby.

II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Maximální hodnota rámcové smlouvy bude stanovena jako hodnota ceníkové ceny po dobu trvání smlouvy a to po uplatnění koeficientu 1,10 pro zohlednění nepředvídaných odchylek v požadavku.

V případě provedení možné úpravy v souladu s výše uvedeným bodem II.2.11 může být hodnota rámcové smlouvy poměrně zvýšena nebo snížena.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Auditorské, poradenské a asistenční služby v oblasti udržitelného hromadného stravování v Lucemburku

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71600000 Technické testování, analýza a poradenství
71900000 Laboratorní služby
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk

II.2.4)Popis zakázky:

Tyto služby budou spočívat v jednorázových kontrolách a ověření dodržování stávajících předpisů a smluvních povinností, bakteriologických analýz a konzultačních činností týkajících se osvědčených postupů v hromadném stravování s cílem udělit budoucí koncese.

Přečtěte si prosím množstevní ceník a technické specifikace, které lze stáhnout na výše uvedeném odkazu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Navrhovaná metodika práce pro provádění smluvních úkolů / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

V případě změny hromadného stravovacího prostoru lze upravit objem zakázky, pokud jde o počet vzorků, analýz, auditů ... V takovém případě budou použity jednotkové ceny uvedené v ceníku. V případě významné změny rozsahu může být objem rámcové smlouvy přepočítán úměrně k této změně základní situace, aniž by tím byl dotčen předmět zakázky.

Pokud se ukáže, že je nezbytné z jakéhokoli důvodu prodloužit licenční dohodu, může být tato rámcová smlouva případně odpovídajícím způsobem prodloužena, aby byla zajištěna kontinuita služby.

II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Maximální hodnota rámcové smlouvy bude stanovena jako hodnota ceníkové ceny po dobu trvání smlouvy a to po uplatnění koeficientu 1,10 pro zohlednění nepředvídaných odchylek v požadavku.

V případě provedení možné úpravy v souladu s výše uvedeným bodem II.2.11 může být hodnota rámcové smlouvy poměrně zvýšena nebo snížena.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeč musí být veden v živnostenském nebo obchodním rejstříku, pokud se nejedná o mezinárodní organizaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeč musí být ekonomicky a finančně způsobilý k provedení zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy a s ohledem na hodnotu a rozsah zakázky.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Minimální roční obrat, realizovaný v oblasti zakázky během posledních 2 finančních let, za které byly účty uzavřeny, ve výši:

— v případě položky č. 1: Štrasburk: 105 000 EUR,

— v případě položky č. 2: Lucemburk: 60 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeč musí být technicky způsobilý k provedení zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy a s ohledem na hodnotu a rozsah zakázky.

Uchazeč nesmí být nebo nebyl vázán kapitálem či smluvním vztahem s poskytovatelem hromadného stravování, včetně jeho subdodavatelů, Evropského parlamentu ve Štrasburku nebo Lucemburku.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

3 reference o poskytování podobných služeb ve Francii (položka č. 1) a v Lucemburku (položka č. 2) v průběhu posledních 3 let s minimální hodnotou 10 000 EUR u každé položky.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání: Položka „Štrasburk“ by měla být sladěna s délkou trvání koncesní smlouvy v oblasti hromadného stravování.
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/02/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/02/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Luxembourg, Bâtiment Konrad Adenauer, Plateau de Kirchberg.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Přihlášku je třeba zaslat nejpozději dva pracovní dny před uvedeným datem e-mailem na adresu INLO.CFT@ep.europa.eu, maximálně 2 osoby.

Na stejné adrese také můžete požádat o zápis o zahájení nabídkového řízení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Štrasburk: 2023.

Lucemburk: 2019.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Pozor: v případě položky „Štrasburk“ budou povinné prohlídky prostor zorganizovány dne 1.2.2018.

Pod hrozbou vyloučení se musí zúčastnit alespoň 1 zástupce každého uchazeče. Zaregistrujte se prosím na jednu z prohlídek na adrese INLO.CFT@ep.europa.eu

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál, organe juridictionnel de la Cour de Justice de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko

Internetová adresa: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
Země: Francie

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Do 2 měsíců (s prodloužením z důvodu vzdálenosti) od zveřejnění nebo přijetí oznámení napadeného rozhodnutí.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/12/2017