Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 526339-2022

27/09/2022    S186

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 186-526339

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 94
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-807
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Mikołajczyk
E-Mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telefon: +48 220-45-59
Fax: +48 220-48-99
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gitd.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA STANDARDOWEGO WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM POMOCY TECHNICZNEJ

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.ZPB.072.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz dostawa oprogramowania standardowego wraz ze świadczeniem pomocy technicznej, realizowanego w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2. Zamówienie jest podzielone na następujące części:

a) Część I – ITS Warstwy Fizycznej: Na część I składa się zamówienie podstawowe oraz Prawo Opcji

b) Część II – Oprogramowanie do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych.

c) Część III – Rozbudowa platformy wirtualizacji serwerów.

d) Część IV - System operacyjny

Poszczególne części zamówienia są szczegółowo opisane w odrębnych dokumentach stanowiących załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówienia opublikowanym w BZP pod numerem 2.2.6

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ITS Warstwy Fizycznej

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30211200 Hardware für Zentralrechner
48820000 Server
30233100 Computerspeichereinheiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Spis lokalizacji, do których urządzenia wskazane w części I zamówienia powinny być dostarczone i zainstalowane znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest ITS Warstwy Fizycznej . Część I zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz prawo opcji

1. Zakres podstawowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie ilości i wymagań został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Prawo opcji: możliwość zakupu dodatkowo wkładek 32Gb SFP Extended Long Wave 25km do dostarczanych Przełączników SAN o maksymalnie 4 szt. i wkładek 40G QSFP+ LC ER4 SM 40km do dostarczanych Przełączników Datacenter o maksymalnie 4 szt.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie:sto tysięcy złotych 00/100) dla części I

4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą: 5 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp, (przy części I dla maksymalnej wartości zamówienia podstawowego) .

-------------------------------------------

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

Dla części I:

Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą złożył następujące przedmiotowe środki dowodowe:

Wykonawca złoży certyfikat zgodności lub deklarację zgodności, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia odpowiednio w odniesieniu dla przedmiotu zamówienia. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy, który potwierdza spełnianie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego, wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do wystawiania certyfikatów. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia.

W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie są wystawione w języku innym niż polski, Wykonawca wraz z deklaracją złoży ich tłumaczenie na język polski.

Dla części II, III i IV:

Zamawiający nie żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Dla części I:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.107 ust. 2 ustawy Pzp.

Dla części II, III i IV:

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.107 ust. 2 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia awarii / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Prawo opcji obejmuje możliwość zakupu dodatkowo wkładek 32Gb SFP Extended Long Wave 25km do dostarczanych Przełączników SAN o maksymalnie 4 szt. i wkładek 40G QSFP+ LC ER4 SM 40km do dostarczanych Przełączników Datacenter o maksymalnie 4 szt.

1 a) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zakupu dodatkowo wkładek 32Gb SFP Extended Long Wave 25km

do dostarczanych Przełączników SAN o maksymalnie 4 szt. i wkładek 40G QSFP+ LC ER4 SM 40km do dostarczanych Przełączników Datacenter o maksymalnie 4 szt. na pisemne żądanie Zamawiającego.

1 b)Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. Wykonanie dostawy Urządzeń

w ramach prawa opcji nastąpi w terminie do 45 dni od dnia wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

1 c) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenia woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji

w określonym przez niego zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu:POIS.03.01.00-00-0040/18 Projekt pn. "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 12 miesięcy od daty podpisania umowy (Uwaga!!! Stanowi kryterium oceny ofert). Wykonawca będzie zobowiązany

do realizacji zamówienia w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty (Formularz OF.0).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oprogramowanie do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48210000 Vernetzungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie ilości i wymagań został określony w załączniku nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla części II.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą: 5 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu:POIS.03.01.00-00-0040/18 Projekt pn. "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin obowiązywania umowy 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 21 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego (Uwaga!!! Stanowi kryterium oceny ofert). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty (Formularz OF.).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa platformy wirtualizacji serwerów.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48960000 Treiber- und Systemsoftwarepaket
30211300 Computerplattformen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa platformy wirtualizacji serwerów.

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie ilości i wymagań został określony w załączniku nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie:piętnaście tysięcy złotych 00/100) dla części III.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą: 5 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu:POIS.03.01.00-00-0040/18 Projekt pn. "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin obowiązywania umowy 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 21 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego (Uwaga!!! Stanowi kryterium oceny ofert). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty (Formularz OF.).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

System operacyjny

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48620000 Betriebssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu operacyjnego

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie ilości i wymagań został określony w załączniku nr 4 do SWZ.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 678,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) dla części IV.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą: 5 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu:POIS.03.01.00-00-0040/18 Projekt pn. "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin obowiązywania umowy 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 21 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego (Uwaga!!! Stanowi kryterium oceny ofert). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty (Formularz OF.).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 084-224207
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

ITS Warstwy Fizycznej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Oprogramowanie do wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa platformy wirtualizacji serwerów.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

System operacyjny

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawy unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej zwana jako „ustawa Pzp”, unieważnił postępowanie w części I, II, III i IV zamówienia.

I. Część II, III oraz IV zamówienia - Podstawa prawna - art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne- Stosownie do art. 255 pkt 3) ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

II. Część I, II, III oraz IV zamówienia Podstawa prawna - art. 255 pkt 6 ustawy Pzp w zw. 457 ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze ustawy w zw. z art. 56 ust. 1, ust. 2 pkt 3) i ust. 7 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

1. Zamawiający, na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, zobligowany jest do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zgodnie z art. 457 ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli Zamawiający z naruszeniem ustawy udzielił zamówienia.

3. W myśl art. 56 ust.1 ustawy Pzp Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów.

4. Art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp stanowi, że konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w zdaniu poprzednim m.in. w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Na podstawie art. 56 ust. 7 ustawy Pzp czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

-----

Pismo o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie części I, II , III i IV wraz z uzasadnieniem faktycznym zostało opublikowane w dniu 30.08.2022 r na Platformie zakupowej Zamawiającego

https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/pn/przetargi-gitd/demand/notice/public/59275/details?folder=0002&

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi MŚP;

3.Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

4.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5.Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012 r.-Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO.

7.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

8.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Przysługujące ŚOP zależne są od wartości zamówienia, które zostały określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołanie:

1) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUEE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUEE ogłoszenia o udzieleniu

11.Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

12.KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 528-568 ustawy Pzp.

13.Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

14.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, zgodnie z przepisami Działu IX.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022