TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 526414-2022

27/09/2022    S186

Romania-București: Protective and safety clothing

2022/S 186-526414

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
National registration number: RO 4203997
Postal address: Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032572
Country: Romania
Contact person: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telephone: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Internet address(es):
Main address: www.igsu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Cizme scurte din piele cu branț de protecție

Reference number: 11117
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui acord cadru având ca obiect furnizarea produsului :Cizme scurte din piele cu branț de protecție în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 49417 din 24.09.2021.

Termenul limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de calificare/informațiilor suplimentare: În a 11 zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

-Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 19.

-Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: semestrial, în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 15 488 000.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

Acord- cadru de furnizare a produsului ”Cizme scurte din piele cu branț de protecției”

Cantități estimate acord cadru: minim 4.000 per. - maxim 16.000 per.

Cantități estimate contract subsecvent: minim 1.000 per. - maxim 4.000 per.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 4.000 per. x 970 lei fără TVA = 3.880.000,00 lei fără TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Protecția împotriva căldurii radiante / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Rezistența la vaporii de apă pentru căptușeală / Weighting: 12
Price - Weighting: 76
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-551195
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 80003
Title:

Contract subsecvent - Cizme scurte din piele cu branț de protecție

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/09/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CESS Plus Solutions
National registration number: RO32036274
Postal address: Strada CIOBANULUI , Nr. 77-79
Town: Mogosoaia
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: office@cessps.com
Telephone: +40 722230566
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 980 472.00 RON
Total value of the contract/lot: 2 980 472.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 78924
Title:

Acord cadru - Cizme scurte din piele cu branț de protecție

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CESS Plus Solutions
National registration number: RO32036274
Postal address: Strada CIOBANULUI , Nr. 77-79
Town: Mogosoaia
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: office@cessps.com
Telephone: +40 722230566
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 520 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 15 488 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe. A se consulta Ordinul ANAP nr. 1017/2019, Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, emisa de ANAP in anul 2016 si Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice emisa de ANAP in 08.04.2019. 2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019 3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019 4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019 5.INSTRUCTIUNI PRIVIND SEMNAREA ACORDULUI CADRU Autoritatea contractantă va încheia acordul cadru cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative. Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea acordului cadru, transmisă de Autoritatea contractantă. Dacă termenului de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea acordului cadru, situația va fi asimilată refuzului de a semna acordul cadru, iar Autoritatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de participare. În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit acordul cadru a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului subsecvent, contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta. In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia acordul cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa acordul cadru, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează Informații privind etapa de licitația electronică, utilizată la reluarea competiției dintre operatorii economici semnatari ai acordului cadru, în vederea atribuirii contractelor subsecvente (a se vedea prevederile art. 20 alin. 9 din HGR nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare): a) elementele ofertei care vor face obiectul licitaţiei electronice: PREȚUL UNITAR, în LEI fără TVA; b) eventualele limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă din specificaţiile care definesc obiectul contractului: NU EXISTĂ LIMITE, cu condiția respectării cerințelor minime prevăzute în caietului de sarcini și a propunerii tehnice; c) informaţiile care vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor pe parcursul licitaţiei electronice: c.1. Opțiuni pentru ofertanți in timpul rundei de licitație: - Vizualizarea celei mai bune oferte : DA - Vizualizarea numarului de ofertanti: DA c.2. Opțiuni de oprire/prelungire a rundelor de licitație: - Posibilitatea opririi desfășurării rundelor următoare în cazul neîmbunătățirii ofertei în ultima runda de licitare: nu este cazul - Posibilitatea de prelungire automată a licitatiei: Da - Pas de licitație: 0,05 % din PREȚUL UNITAR ESTIMAT, în LEI fără TVA - Valoarea estimata (valoarea estimata pentru prețul unitar): Da - Număr runde: reluarea competiției se va realiza intr-o singura runda - Durată rundă: 1 zi (24 ore) - Data de început rundă: Da - Data de sfârșit: Da d) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferențele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte: la licitația electronică au dreptul să participe doar operatorii economici înregistrați în S.E.A.P. și cărora le-au fost transmise invitații de participare la această fază de către autoritatea contractantă. Pentru licitarea noilor oferte se va utiliza pasul de licitație: 0,05 % din PREȚUL UNITAR ESTIMAT, în LEI fără TVA. e) informaţiile relevante privind echipamentele electronice care trebuie utilizate, precum şi modalităţile şi specificaţiile tehnice de conectare: se va consulta site-ul https://www.e-licitatie.ro; f) alte informaţii relevante privind procesul licitaţiei electronice: - în orice moment pe parcursul desfăşurării licitaţiei electronice, sistemul informatic pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de ofertare informaţii necesare acestora pentru a-şi determina poziţia pe care o ocupă în clasament; - pe parcursul licitaţiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvălui identitatea ofertanţilor participanţi; - ofertele depuse în cadrul licitaţiei electronice de către ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei faze; - în cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior desfăşurării acestei faze, introdusă în prealabil în SEAP. - după finalizarea licitației electronice, la solicitarea autorității contractante, operatorii economici vor transmite formularul de oferta cu noua valoare a ofertei rezultata in urma desfășurării licitației electronice. Autoritatea contractantă va atribui contractele subsecvente prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin documentele achiziţiei, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice. Conform Ordinului ANAP nr. 1017/2019, în situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea/entitatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2022