Építési beruházás - 526507-2017

30/12/2017    S250

Magyarország-Kecskemét: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2017/S 250-526507

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Telefon: +36 76513513
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kecskemet.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás. Az eljárás elnevezése a KD-ban megnevezettek szerint, tekintettel az EHR karakterkorlátjára

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint Kecskemét város kül - és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal összefüggő mélyépítési feladatokkal kapcsolatos építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése, kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházásokat.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233200 Különféle útburkolatok
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45235200 Futópálya építése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100 Bontási munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45231220 Gázvezetékek építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
45233228 Útburkolat építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint Kecskemét város kül - és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal összefüggő mélyépítési feladatokkal kapcsolatos építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése, kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházásokat.

— Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Útépítés (új út pályaszerkezet építése, körforgalom kialakítása (adott esetben két forgalmi sávos ún. turbó körforgalom formájában); csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása),

— Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Térburkolat építése, (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),

— Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés),

— Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése),

— Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése) kivéve a külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások,

— Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása) kivéve a külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások,

— Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése),

— Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákumozás),

— Dúcolás,

— Földműépítés,

— Támfal építés,

— Hídépítés,

— Alagút építése,

— Zsaluzási munkálatok,

— Monolit vasbeton szerkezetek,

— Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése,

— Szádfalazás,

— Belterületi útalapok felújítása,

— Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése,

— Kivitelezési tervek készítése.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1p. előírt,felsőfok.szakirányú végz. és leg. 5 év útép. szak. tap. rendelkező szakember köt.előírt 3 éven felüli, több ép.vez. egyid.(párh.) irányít. terén szerz.vez./irányítói tap.id.(h) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2 előírt, középf. v felsőf. út és/v. mélyép. végz. és a végz. megszer. szám. leg. 3 év útép. szakm. gyak. rend. min 2. szakemb. köz. a legt. gyak. id. rend. szakemb. köt. előírt 3 év. fel. gyak. id.(h) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001; TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001; TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002; TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005; TOP-6.1.5-2016
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

1.rész.:fordított arányosítás;

2.-3.rész.:egyenes arányosítás;

4. rész.:pontozás és egyenes arányosítás

Az értékelés módszere részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 104-206923
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AS Kecskemét Konzorcium
Postai cím: Bonyhádi u. 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított része:

AS Kecskemét Konzorcium: Kitűzés;Geodéziai bemérés,munkák;Tervezési munkák(szükséges engedélyeztetéssel),tervezői művezetés;Szükséges szakfelügyeletek;Szakipari munkák;Út és burkolatépítési munkák;Vezetéképítési munkák;Gépészeti szerelési munkák;Elektromos és irányítástechnikai munkák;Mélyépítési és víztelenítési munkák;Gépbérlet;Anyagok,eszközök beszállítása;Minőségvizsgálatok;Próbaüzem;Munka-környezetvédelem;Kármentesítés;Hulladék és veszélyes hulladék szállítása,kezelése;Biztosítások;Régészeti munkák(szakfelügyelet és esetleges leletmentés);Tűzszerészeti vizsgálatok;Őrzés és vagyonvédelem;Szaktanácsadás,munkavédelem;Információs anyagok beszerzése;Mobil illemhelyek bérlése,szállítása;Pénzügyi szolgáltatások igénybe vétele;Kommunikációs csatornák igénybe vétele;Bontási munkák;Tereprendezés,növényültetés,kertészet;Közműkiváltás.

Duna Aszfalt Kft.: Tervezés egyes részfeladatai;Villamosvezetékekhez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai;Forgalomkorlátozáshoz,forgalomirányításhoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai;Útépítéshez,útfelújításhoz,útkarbantartáshoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai;Kerékpár útépítéshez/felújításhoz,járdaépítéshez/felújításhoz,térburkolat építéshez/felújításhoz kapcsolódó részfeladatok;Vízépítési munkák egyes részfeladatai;Közművezetékekhez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai;Szakfelügyelet egyes részfeladatai;Geodéziai munkákhoz kapcsolódó részfeladatok;Zsaluzás egyes részfeladatai;Dúcolás egyes részfeladatai;Állványozás egyes részfeladatai;Tereprendezés egyes részfeladatai;Ivóvízhálózat,szennyvízhálózat,hírközlési,közvilágítási hálózat kiépítésének egyes részfeladatai;Víztelenítési munkák egyes részfeladatai;Hídépítés,alagút építési munkák egyes részfeladatai;Közhasznú terek,parkok építésének, felújításának egyes részfeladatai;Növényültetési,növénytelepítési,parképítési munkák egyes részfeladatai;Töltésépítéshez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai;Vasbetonozáshoz kapcsolódó munkanemek egyes részfeladatai;Betonozáshoz kapcsolódó munkanemek egyes részfeladatai;Vizsgálatok,ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok egyes részfeladatai;Csapadékvíz, belvíz elvezetés egyes részfeladatai;Utcabútorok,játszótéri elemek kihelyezésének egyes részfeladatai;Támfalépítési munkák egyes részfeladatai;Szádfalazási munkák egyes részfeladatai;Mélyépítési szerkezetek gépészeti munkáinak egyes részfeladatai.

Colas Út Zrt.:Tervezési részfeladatok;Szakfelügyeletek,védelmek;Ideiglenes létesítmények részfeladatai;Előkészítő- és földmunkák részfeladatai;Bontási munkák részfeladatai;Forgalomtechnikai munkák részfeladatai;Növénytelepítési és környezetvédelmi munkák részfeladatai;Közműépítési munkáinak részfeladatai;Vízépítési munkák részfeladatai;Környezetrendezési munkák részfeladatai;Térvilágítási munkák részfeladatai;Út- és egyéb pályaszerkezet-építési munkák részfeladatai;Hidakkal kapcsolatos munkák részfeladatai;Utasvárókkal kapcsolatos munkák részfeladatai;Fénysorompó bontási és építési munkáinak részfeladatai;Zajárnyékoló fal bontási és építési munkáinak részfeladatai;Fémmentesítés;Talajmechanikai feltárás;Fuvarozási feladatok;Geodéziai feladatok;Hulladékkezelés feladatai;Őrzés-védelmi feladatok;Minősítési-,minőségi-,labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok.

2. Nyertes ajánlattevők adószáma:

AS Kecskemét Konzorcium: ALISCA BAU Építőipari Zrt.: 14530603-2-17;Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.: 10642166-2-03.

Duna Aszfalt Kft.: 11426628-4-03.

Colas Út Zrt.: 14904134-2-44.

3. Ajánlattevők neve,címe,adószáma:

AS Kecskemét Konzorcium: ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék,Bonyhádi u. 30.); 14530603-2-17; Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt,Kecskeméti út 34.); 10642166-2-03.

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.); 11426628-4-03.

Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.); 14904134-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2017