Služby - 52651-2023

27/01/2023    S20

Slovensko-Bratislava: Architektonické a inžinierske služby a dozor

2023/S 020-052651

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17330190
Poštová adresa: Šafárikovo námestie 3
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81102
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. MIlan Hamala
E-mail: vo@marianum.sk
Telefón: +421 250700118
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.marianum.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457099
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36839/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

DNS Architektonické a inžinierske služby

Referenčné číslo: MAR 3/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa architektonických a inžinierskych služieb bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený do kategórií:

1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor

2. kategória Inžinierske služby, projektovanie

3.kategória Stavebný dozor

4. kategória Geologické a hydrogeologické služby

5. kategória Geografické a topografické služby

6. kategória Služby znalcov

7. kategória Inžinierska činnosť

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71322100 Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71520000 Stavebný dozor
71300000 Inžinierske služby
71242000 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71351200 Geologické a geofyzikálne služby
71351730 Geologický prieskum
71355200 Topografické (kartografické) merania
71319000 Služby znalcov (expertíza)
71330000 Rôzne inžinierske služby
71351000 Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

V zmysle bodu I.1)

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa architektonických a inžinierskych služieb bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený do kategórií:

1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor

2. kategória Inžinierske služby, projektovanie

3.kategória Stavebný dozor

4. kategória Geologické a hydrogeologické služby

5. kategória Geografické a topografické služby

6. kategória Služby znalcov

7. kategória Inžinierska činnosť

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobný popis podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je v prílohe č. 4 predmetných súťažných

podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky účasti týkajúce finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky účasti týkajúce technickej alebo odbornej spôsobilosti. Tieto podmienky môžu byť požadované v jednotlivých výzvach na predloženie cenovej ponuky.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných architektonických a inžinierskych služieb. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným postupom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa verejný obstarávateľ snaží riešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie, otvorenou komunikáciou a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

V niektorých konkrétnych zákazkách v DNS si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo navrhnúť skrátené konanie na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ navrhne skrátené konanie na predkladanie ponúk v konkrétnej výzve k zákazke, záujemca môže cestou komunikácie namietnuť/ rozporovať skrátené konanie.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/02/2023
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/01/2023