Supplies - 526590-2020

04/11/2020    S215

Czechia-Prague: Disposable gloves

2020/S 215-526590

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
National registration number: 00638927
Postal address: Korunní 98
Town: Praha 10
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 101 00
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Martina Šnoblová
E-mail: zakazky@zzshmp.cz
Telephone: +420 222070356
Internet address(es):
Main address: http://www.zzshmp.cz
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zdravotnické nitrilové rukavice jednorázové

II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postupné dodávky zdravotnických rukavic na jedno použití ve velikosti S, M, L, XL.

Zadavatel požaduje dodávky dvou typů zdravotnických rukavic na jednorázové použití - především nitrilových rukavic (typ A) a výrazně menšího počtu vinylových rukavic (typ B). Bližší specifikace rukavic - požadavky zadavatele na jejich základní vlastnosti, funkce a další minimální požadavky na předmět plnění jsou uvedeny ve „Specifikaci a ceníku zboží“ (Příloha č. 4 ZD).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ01 Praha
Main site or place of performance:

Pracoviště zadavatele: Nad Malým mýtem 1402/2, 140 00 Praha 4 - Braník.

II.2.4)Description of the procurement:

Postupné dodávky zdravotnických rukavic na jedno použití ve velikosti S, M, L, XL.

Zadavatel požaduje dodávky dvou typů zdravotnických rukavic na jednorázové použití - především nitrilových rukavic (typ A) a výrazně menšího počtu vinylových rukavic (typ B) Bližší specifikace rukavic - požadavky zadavatele na jejich základní vlastnosti, funkce a další minimální požadavky na předmět plnění jsou uvedeny ve „Specifikaci a ceníku zboží“ (Příloha č. 4 ZD).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalita výrobku / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Výše nabídkové ceny / Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dle § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - doklad, že je oprávněn podnikat (předmět podnikání např.: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, „Velkoobchod a maloobchod“ apod.).

Dodavatel může v souladu s § 86 odst. 2 zákona nahradit v nabídce předložení dokladů k prokázání profesní způsobilosti čestným prohlášením. Zadavatel doporučuje využít vzor čestného prohlášení účastníka zadávacího řízení o kvalifikaci, který je Přílohou č. 2 ZD.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dodavatel předloží vzorek/výrobek - vyšetřovacích nitrilových rukavic pro jedno použití - 1 celé balení (tzn. min. 100 ks rukavic) ve velikosti L (případně XL, pokud velikost L nemá k dispozici). Tento požadavek na poskytnutí nabízeného typu rukavic je z důvodu testování kvality výrobku hodnotící komisí. Protože kvalita výrobku bude hodnocena, musí být tento vzorek v souladu s § 46 odst. 2 zákona předložen zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k předpokládanému množství vinylových rukavic zadavatel nepožaduje vzorek rukavic z tohoto materiálu.

Nepředložení vzorku nitrilových rukavic bude důvodem k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, jelikož nabízený výrobek se bude následně hodnotit.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2020
Local time: 13:30
Place:

Zasedací místnost 4. patro sídla zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek bude, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/10/2020