Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526606-2022

27/09/2022    S186

Polska-Wrocław: Materiały medyczne

2022/S 186-526606

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 170-481231)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 930090240
Adres pocztowy: ul. R.Weigla 5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-981
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kosior
E-mail: mkosior@4wsk.pl
Tel.: +48 261660604
Faks: +48 261660119
Adresy internetowe:
Główny adres: www.4wsk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM URZĄDZEŃ DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z PRZESTRZENI PODGŁOŚNIOWEJ

Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.53.2022
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne - PA01
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej opisanych w 78 pakietach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 170-481231

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: 1.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

O udzielenie zamówienia określonego w SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości: 1 969 700,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części/pakiety w wysokości (PLN)...

Powinno być:

O udzielenie zamówienia określonego w SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości: 1 963 500,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części/pakiety w wysokości (PLN)...

Numer sekcji: III.1.2
Część nr: 1.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

(...) PAKIET 8:7 800,00; ... PAKIET 35: 10 700,00 (...)

Powinno być:

(...) PAKIET 8:4 700,00; ... PAKIET 35: 7 600,00 (...)

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/01/2023
Powinno być:
Data: 09/01/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 12/10/2022
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: