Supplies - 526619-2020

04/11/2020    S215

Nederland-Alkmaar: Parkeerregulatieapparatuur

2020/S 215-526619

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Alkmaar
Nationaal identificatienummer: 62255398
Postadres: Langestraat 97
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1811 JD
Land: Nederland
Contactpersoon: To-Linh Lam
E-mail: tlam@alkmaar.nl
Telefoon: +31 621592563
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.alkmaar.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/421312
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285161&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285161&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

C000004193- Europese openbare aanbesteding van parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS)

Referentienummer: C000004193
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Alkmaar heeft besloten een Europese aanbesteding te organiseren voor het leveren van een Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) gecombineerd met een prestatieovereenkomst voor het operationeel houden van het systeem voor een periode van (maximaal) tien jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Alkmaar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemeente Alkmaar heeft besloten een Europese aanbesteding te organiseren voor het leveren van een Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) gecombineerd met een prestatieovereenkomst voor het operationeel houden van het systeem voor een periode van (maximaal) tien jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Raamovereenkomst levering afsluiten voor de levering van PRIS voor de duur van vier jaar met een optie tot twee keer één jaar (twaalf maanden) verlenging (4+1+1).

Prestatieovereenkomst voor de duur van vier jaar en twee keer de optie tot een verlenging. De eerste verlenging is voor de duur van vier jaar, de tweede verlenging voor de duur van twee jaar (4+4+2).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dat op de datum van indienen van de inschrijving niet ouder is dan zes maanden. Hieruit zal ook de tekenbevoegdheid aangetoond worden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/10/2020