Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 526621-2022

27/09/2022    S186

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2022/S 186-526621

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 162-460762)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 521-04-17-157
Adres pocztowy: ul. Kolska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-045
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl
Tel.: +48 223808200
Faks: +48 223808391
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nask.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: ZWiDIT.2610.13.2022.327.KSL
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest określenie ramowych warunków udzielenia i realizacji zamówień wykonawczych, w okresie obowiązywania Umów Ramowych. Zamówienie podzielone jest na 3 części. Zamawiający w ramach Umów Wykonawczych będzie dokonywał zakupów Sprzętu komputerowego: laptopów, monitorów oraz komputerów stacjonarnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 162-460762

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/12/2022
Powinno być:
Data: 31/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: