Árubeszerzések - 526745-2017

30/12/2017    S250    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek

2017/S 250-526745

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosító szám: AK15408
Postai cím: Kerepesi út 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Spóhn Tímea
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Telefon: +361 4607181
Fax: +361 4607182

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu/kr

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://docs.google.com/forms/d/1TtYNF3iqWOX6_2f8YEGlqHNYAV5wdn7gSciWtusGAUQ/edit
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosító szám: Ak15408
Postai cím: Róna utca 124. Fszt. 11. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu, nagynejk@kr.police.hu
Telefon: +36 14607175
Fax: +36 14607182

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://police.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu/kr

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosító szám: AK15408
Postai cím: Róna utca 124. Fszt. 11. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
Telefon: +36 14607175
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu, nagynejk@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
NUTS-kód: HU11 Not specified

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu/kr

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Készenléti Rendőrség MD Helicopters, Inc. gyártó termékeiből álló helikopter flottájának alkatrész ellátása keretmegállapodás keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
34730000 Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Készenléti Rendőrség használatában lévő helikopterek üzemeltetéséhez, meghibásodás, elhasználódás vagy üzemidő lejárta miatt kiszerelt alkatrészek pótlásához és a raktári készlet szinten tartásához szükséges alkatrészek, berendezések, eszközök, karbantartó anyagok beszerzése keretmegállapodás keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 868 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34731700 Helikopter-alkatrészek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat Budapest BUD Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 34. számú épületében működő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Készenléti Rendőrség használatában lévő helikopterek üzemeltetéséhez, meghibásodás, elhasználódás vagy üzemidő lejárta miatt kiszerelt alkatrészek pótlásához és a raktári készlet szinten tartásához szükséges alkatrészek, berendezések, eszközök, karbantartó anyagok beszerzése keretmegállapodás keretében.

A keretmegállapodás értéke (keretösszeg): nettó 868 000 000 Ft. Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszegnek megfelelő összesített értékű egyedi szerződés megkötésére jogosult, azonban a keretet nem köteles kimeríteni.

A termékkel szemben elvárt igényeket és követelményeket a KKD III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt, majd beszerzését a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján verseny újranyitással valósítja meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő / Súlyszám: 683
Ár - Súlyszám: 2732
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 868 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A nyertes ajánlattevő -figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§(6) bekezdésben foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek - illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek - az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KKD) részeként elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó ESPD mintáját.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

GP/1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a Korm.r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított -- teljes árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.).

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a GP/1. szerinti nyilatkozat benyújtásával kell igazolnia, hogy megfelel GP/1 pontban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

GP/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összességében nem éri el az 500 000 000 HUF-t.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Korm. r. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen az alábbi képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személyekkel, akiket ateljesítésbe be kíván vonni:

1 fő az MD500E típusú helikopterek karbantartására érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező magyar anyanyelvű vagy magyar felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező szakemberrel.

1 fő az MD902 típusú helikopterek karbantartására érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező magyar anyanyelvű vagy magyar felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező szakemberrel.

Egy szakember - megfelelőésge esetén - több pozícióra is jelölhető.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő általmeghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész „alfa” szakaszát kell kitöltenie, aIV. rész további (A-D) szakaszait nem.).

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1).

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajza, melyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható (nyelvtudás),

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek érvényes szakszolgálati engedélyének másolata,

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (7) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1 .) Ajánlattevő alkalmatlan, ha.

Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel, akiket a teljesítésbe be kíván vonni:

1 fő az MD500E típusú helikopterek karbantartására érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező magyar anyanyelvű vagy magyar felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező szakember,

1 fő az MD902 típusú helikopterek karbantartására érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező magyar anyanyelvű vagy magyar felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező szakember,

Akik a teljesítés során szakmai kapcsolattartóként működnek közre Ajánlatkérő és nyertes Ajánlattevő között.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott keretmegállapodás (KM) tartalmazza.

Jótállás: Gyári új alkatrészek esetében 12 hónap, nem gyári új alkatrészek esetében 6 hónap. A jótállási határidő kezdete a teljesítésigazolás kiállítását követő nap.

A keretmegállapodásos eljárás második része eredményeként a verseny újranyitás eredményeként kötött egyedi szerződésekben kikötésre kerülő biztosítékok:

Késedelmi kötbér: alapja az egyedi szerződés nettó ellenértéke; mértéke naptári naponként 1 %, max. 25 %.

Meghiúsulási kötbér: alapja: az egyedi szerződés nettó ellenértéke, mértéke 25 %.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: EUR Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1),(5)-(6), (11) bek-re, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-re, az Art. 36/A. §-ra.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/02/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/02/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124. Irodaépület Fszt. 11. sz. tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39 § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikus úton hozzáférhetők a felhívás I.3. pontjában megadott elektronikus elérhetőségen, jelen ajánlati felhívás feladásának napjától.

A megadott honlapon a közbesz. dokumentumok elérhetőek egy regisztrációs lap kitöltését követően, amelynek során a letöltést végző gazdasági szereplő köteles a kapcsolattartáshoz szükséges valamennyi adatot megadni. AT felelőssége, hogy a regisztrációs formanyomtatványon megadott e-mail címre AT részére az iratok kézbesíthetőek legyenek.

b. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

c. AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az AT-k gazdasági és pénzügyi, műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását, valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében.

d. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

e. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

f. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

g. Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A gazdasági és műszaki szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beszerzés tárgyát képező áruk mind helikopter alkatrészek, azok részekbe történő csoportosítása műszaki és gazdasági szempontból is indokolatlan.

h. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

i. AT-nek az az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.

j. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.

k. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat:

1. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

4. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

5. A KKD 20.1.12. pont szerinti nyilatkozatokat.

l.Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10. Értékelés: Ajánlati ár esetén fordított arányosítás, teljesítési határidő esetén arányosítás a KKD-ben meghatározottak szerint. Az egyes alszempontokhoz tartozó súlyszám: ajánlati ár: 4, teljesítési határidő: 1.

m. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

n. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Verebéli Erzsébet (lajstrom száma: 00535).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2017