Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 526849-2022

27/09/2022    S186

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego

2022/S 186-526849

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 132-136
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Sewastianowicz
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Tel.: +48 222502883
Faks: +48 222502987
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.coi.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Informatyzacja i teleinformatyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług rekrutacyjnych w okresie 24 miesiące (2 części)

Numer referencyjny: COI-ZAK.262.33.2022
II.1.2)Główny kod CPV
79621000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rekrutacji zasobów ludzkich, posiadających określone kompetencje i doświadczenie na stanowiskach IT, w celu zatrudnienia ich przez Zamawiającego. Kategorie stanowisk IT, które są objęte usługami rekrutacji:

1) Część 1 świadczenie usług rekrutacyjnych przez 24 miesiące: Programista Java (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 25 osób), Architekt Rozwiązań (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 2 osoby), Release Manager (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 3 osoby).

2) Część 2 świadczenie usług rekrutacyjnych przez 24 miesiące: Devops (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 3 osoby), Programista React (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 4 osoby), Programista Angular (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego –

15 osób).

2. Poziom rekrutowanych stanowisk w części 1 i części 2 zamówienia: specjalista, starszy specjalista, ekspert.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług rekrutacyjnych przez 24 miesiące

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79621000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część 1 świadczenie usług rekrutacyjnych przez 24 miesiące: Programista Java (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 25 osób), Architekt Rozwiązań (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 2 osoby), Release Manager (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 3 osoby). Poziom rekrutowanych stanowisk: specjalista, starszy specjalista, ekspert.

2. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie koordynacji i nadzoru nad realizacją Umowy, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, przez cały czas trwania Umowy, na warunkach określonych w Rozdziale III - Projektowane postanowienia umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia stosował przepisy wynikające z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Rozdziale III – Projektowane postanowienia umowy.

3. Usługi będą świadczone przez Wykonawcę, w miarę potrzeb Zamawiającego, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Okres gwarancji, której bieg będzie rozpoczynał się z datą rozpoczęcia zatrudnienia kandydata wynosi minimum 2 miesiące (stanowi kryterium oceny ofert).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja trwałości zatrudnienia kandydatów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług rekrutacyjnych przez 24 miesiące

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79621000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część 2 świadczenie usług rekrutacyjnych przez 24 miesiące: Devops (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 3 osoby), Programista React (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego – 4 osoby), Programista Angular (prognozowany poziom zatrudnienia przez Zamawiającego –

15 osób). Poziom rekrutowanych stanowisk: specjalista, starszy specjalista, ekspert.

2. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie koordynacji i nadzoru nad realizacją Umowy, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, przez cały czas trwania Umowy, na warunkach określonych w Rozdziale III - Projektowane postanowienia umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia stosował przepisy wynikające z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Rozdziale III – Projektowane postanowienia umowy.

3. Usługi będą świadczone przez Wykonawcę, w miarę potrzeb Zamawiającego, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Okres gwarancji, której bieg będzie rozpoczynał się z datą rozpoczęcia zatrudnienia kandydata wynosi minimum 2 miesiące (stanowi kryterium oceny ofert).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja trwałości zatrudnienia kandydatów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymogu związanego z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 10 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej jako „JEDZ”, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

2) w celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Dalszy ciąg w sekcji VI.3.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwa zamówienia obejmujące usługi rekrutacyjne specjalistów IT, każde o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia wykazu wykonanych/wykonywanych usług (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza Oferty) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

2) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza Oferty) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7.4.2. powyżej potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 – 123 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy, w tym możliwość zmian postanowień zawartej umowy zostały określone w Rozdziale III SWZ - Projektowane postanowieniach umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert jest niejawne.

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. W tej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

4. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawcę mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania

poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SWZ.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 3, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.3. ppkt 1 oraz ppkt 3-5 SWZ, dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

7. Zamawiający w myśl art. 139 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego także na miniPortalu.

10. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną przyznane.

11.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, według wymagań ściśle określonych w SWZ.

12.Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie określone w pkt 7.2.1 SWZ, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 10 SWZ, ofertę, JEDZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp., z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w zdaniu poprzedzającym, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego.13. Zamawiający nie udzieli zamówienia jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków organizacyjnych w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (DZ. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014) oraz wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022