Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 526856-2022

27/09/2022    S186

die Slowakei-Bratislava: Druckerei- und Verteilerdienste

2022/S 186-526856

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00681156
Postanschrift: Špitálska 4, 6, 8
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81643
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Monika Valentovičová
E-Mail: monika.valentovicova@employment.gov.sk
Telefon: +421 220462417
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.employment.gov.sk/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.Sk/profily/-/profil/pdetail/1630
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438057
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://employment.eranet.sk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov

Referenznummer der Bekanntmachung: 29633/2022_ 113/2022_M_ORVO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79824000 Druckerei- und Verteilerdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je výroba a dodávka tlačív a formulárov používaných pri výkone agendy

verejného obstarávateľa, vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb spojených s ich výrobou,

kompletizáciou a distribúciou do miest dodania uvedených v prílohe č. 1B rámcovej dohody.

Technické parametre jednotlivých druhov tlačív a formulárov sú uvedené v prílohe č. 1A

rámcovej dohody v časti Špecifikácia a technické parametre jednotlivých formulárov a tlačív.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 284 876.60 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79820000 Dienstleistungen des Druckgewerbes
79823000 Dienstleistungen im Bereich Druck und Lieferung
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
22820000 Formulare
30192700 Büromaterial
22458000 Spezial-Druckerzeugnisse
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Miestami plnenia sú jednotlivé organizačné útvary v rámci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny uvedené v prílohe č.1B Rámcovej dohody.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je výroba a dodávka tlačív a formulárov používaných pri výkone agendy

verejného obstarávateľa, vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb spojených s ich výrobou,

kompletizáciou a distribúciou do miest dodania uvedených v prílohe č. 1B rámcovej dohody.

Technické parametre jednotlivých druhov tlačív a formulárov sú uvedené v prílohe č. 1A

rámcovej dohody v časti Špecifikácia a technické parametre jednotlivých formulárov a tlačív.

Verejný obstarávateľ poskytuje grafické varianty jednotlivých tlačív a formulárov, resp. ich

náhľad, ktorý tvorí súbor vzorov jednotlivých tlačív a formulárov pod názvom Grafický

náhľad jednotlivých tlačív a formulárov v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 284 876.60 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej

osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).

3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Neuplatňuje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO

Požaduje sa preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke identifikoval.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, odporúča sa, aby v súlade s princípom efektívnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní uviedol v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie, tiež súčet cien plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

Sken zoznamu sa predkladá formou podpísaného dokumentu oprávnenou osobou uchádzača. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením Zoznamu poskytnutých služieb, vzor ktorého tvorí Príloha č. 7 súťažných podkladov, ktorým musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie poskytol služby ako je predmet zákazky, t.j. tlačiarenské služby vrátane služieb súvisiacich s distribúciou v súhrnnej hodnote 500 000, 00 EUR bez DPH.

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Na zodpovedajúce plnenie predmetu zákazky, úspešný uchádzač sa zaväzuje zložiť na účet verejného obstarávateľa resp. dodávateľ do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody výkonovú záruku vo výške

10 000, 00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, v prílohe č. 2 Rámcová dohoda.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/10/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/10/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava - Odbor realizácie verejného obstarávania, IS ERANET.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk (OP) sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v IS ERANET, a to sprístupnením ponúk komisii verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ doručí zápisnicu z otvárania ponúk v zmysle § 52 ods. 3 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.MPSVR SR vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje cez komunikačný modul v systéme ERANET. Doručenie do tohto systému je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v systéme.

2.Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme ERANET, sa zaregistruje do systému na webovej adrese https://employment.eranet.sk/ alebo www.eranet.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadanú emailovú adresu zaslané prístupové heslo pre prihlásenie do systému ERANET za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk.

3.Registrovaný uchádzač v systéme ERANET sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prihlasovacie meno a heslo, ktoré si nastavil pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému ERANET má uchádzač v profile Prehľad zákaziek neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať výlučne elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.

4.Komunikácia vrátane doručovania správ, dokumentov, preberania dokumentácie k zákazke a predkladanie elektronickej ponuky sa realizuje výhradne prostredníctvom IS ERANET a je daná funkcionalitou elektronického nástroja.

5.Predloženie elektronickej ponuky je bližšie opísané v SP Časť A.5 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV, bod 8. Predloženie ponúk.

6.Verejný obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania PDF. V elektronicky podanej ponuke musia byť jednotlivé dokumenty v ponuke podpísané oprávnenou osobou a môžu byť predložené ako kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.

7.Nadlimitná zákazka je realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO, tzv. super-reverzná verejná súťaž.

8.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena na poskytnutie služby presiahne vyčlenený finančný limit verejného obstarávateľa.

9.Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom podľa bodov č. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

10.Uchádzač, s ktorým bude podpísaná Rámcová dohoda a jeho prípadní subdodávatelia, ktorí sú povinní byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), musia byť pred podpisom Rámcovej dohody zapísaní v RPVS.

11.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

12.Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022