Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 526988-2022

27/09/2022    S186

Polen-Warschau: Rechtsberatung und -auskunft

2022/S 186-526988

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
E-Mail: wzp@kprm.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/premier
Adresse des Beschafferprofils: www.gov.pl/premier
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przygotowanie analizy prawnej w obszarze gospodarowania częstotliwościami radiowymi obrazującej wykorzystanie w państwach UE, będących jednocześnie członkami NATO

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-44/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79140000 Rechtsberatung und -auskunft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przygotowanie analizy prawnej w obszarze gospodarowania częstotliwościami radiowymi obrazującej wykorzystanie w państwach UE, będących jednocześnie członkami NATO.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy prawnej w obszarze gospodarowania częstotliwościami radiowymi obrazującej wykorzystanie w państwach UE, będących jednocześnie członkami NATO, na potrzeby użytkowania cywilnego częstotliwości wykorzystywanych w Polsce na potrzeby użytkowania rządowego. Dodatkowo analiza ma dokonać identyfikacji tych zakresów częstotliwości, które w ramach UE lub regulacji związanych z członkostwem w NATO muszą bezwzględnie być przeznaczone wyłącznie do użytkowania rządowego.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, a zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ─ 2020 w ramach projektu „Wsparcie rozwoju komunikacji elektronicznej 2022-2023”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wskazuje warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wskazuje warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu analizy, ekspertyzy, opinii prawnej dotyczących zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami częstotliwości, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda.

2. Skieruje do realizacji zamówienia zespół ekspertów składający się z minimum 2 osób posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, dających gwarancję realizacji przedmiotu zamówienia na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, spełniający poniższe wymogi:

2.1 co najmniej 1 (jedną) osobę - eksperta ds. prawnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ma wykształcenie wyższe prawnicze,

b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprawach dotyczących zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami częstotliwości;

c) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonał jako autor lub współautor co najmniej jedną analizę/badanie/ekspertyzę dotyczącą zasobów częstotliwości.

2.2 co najmniej 1 (jedną) osobę - eksperta ds. inwestycji telekomunikacyjnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe telekomunikacyjne,

b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym związane z budową i utrzymaniem infrastruktury i urządzeń wykorzystujących widmo radiowe;

c) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonał jako autor lub współautor co najmniej jedną analizę/badanie/ekspertyzę dotyczącą częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje przez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert na miniPortalu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w rozdziale V–VII SWZ.

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 364.900,41 zł brutto.

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022