Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 526988-2022

27/09/2022    S186

Polska-Warszawa: Doradztwo prawne i usługi informacyjne

2022/S 186-526988

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
E-mail: wzp@kprm.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/premier
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/premier
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przygotowanie analizy prawnej w obszarze gospodarowania częstotliwościami radiowymi obrazującej wykorzystanie w państwach UE, będących jednocześnie członkami NATO

Numer referencyjny: PN-44/2022
II.1.2)Główny kod CPV
79140000 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przygotowanie analizy prawnej w obszarze gospodarowania częstotliwościami radiowymi obrazującej wykorzystanie w państwach UE, będących jednocześnie członkami NATO.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy prawnej w obszarze gospodarowania częstotliwościami radiowymi obrazującej wykorzystanie w państwach UE, będących jednocześnie członkami NATO, na potrzeby użytkowania cywilnego częstotliwości wykorzystywanych w Polsce na potrzeby użytkowania rządowego. Dodatkowo analiza ma dokonać identyfikacji tych zakresów częstotliwości, które w ramach UE lub regulacji związanych z członkostwem w NATO muszą bezwzględnie być przeznaczone wyłącznie do użytkowania rządowego.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, a zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ─ 2020 w ramach projektu „Wsparcie rozwoju komunikacji elektronicznej 2022-2023”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wskazuje warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wskazuje warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu analizy, ekspertyzy, opinii prawnej dotyczących zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami częstotliwości, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda.

2. Skieruje do realizacji zamówienia zespół ekspertów składający się z minimum 2 osób posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, dających gwarancję realizacji przedmiotu zamówienia na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, spełniający poniższe wymogi:

2.1 co najmniej 1 (jedną) osobę - eksperta ds. prawnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ma wykształcenie wyższe prawnicze,

b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprawach dotyczących zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami częstotliwości;

c) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonał jako autor lub współautor co najmniej jedną analizę/badanie/ekspertyzę dotyczącą zasobów częstotliwości.

2.2 co najmniej 1 (jedną) osobę - eksperta ds. inwestycji telekomunikacyjnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe telekomunikacyjne,

b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym związane z budową i utrzymaniem infrastruktury i urządzeń wykorzystujących widmo radiowe;

c) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonał jako autor lub współautor co najmniej jedną analizę/badanie/ekspertyzę dotyczącą częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje przez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert na miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w rozdziale V–VII SWZ.

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 364.900,41 zł brutto.

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022