Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 527020-2021

18/10/2021    S202

Poland-Bydgoszcz: Diagnostic agents

2021/S 202-527020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
National registration number: NIP 5542236658
Postal address: ul. Seminaryjna 1
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL Polska
Postal code: 85-326
Country: Poland
Contact person: Anna Chróśniak
E-mail: zampub@kpcp.pl
Telephone: +48 523256795
Fax: +48 523256609
Internet address(es):
Main address: www.kpcp.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-pluc.bydgoszcz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital-pluc.bydgoszcz
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DostawaTestówDoOznaczeńImmunodiagnostycznychWrazZdzierżawąAnalizatorówOrazOdczynnikówSerologicznychIAkcesoriówWraz z dzierżawą manualnego sprzętu niezbędnego do wykonywania badań serologicznych.

Reference number: 26 Z PN 21
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczeń immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników serologicznych i akcesoriów wraz z dzierżawą manualnego sprzętu niezbędnego do wykonywania badań serologicznych, która obejmuje:

Pakiet 1 – Dzierżawa dwóch analizatorów immunologicznych wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych;

Pakiet 2 – Karty, krwinki wzorcowe i odczynniki do oznaczeń serologicznych techniką mikrokolumnową żelową wraz z dzierżawą niezbędnego manualnego sprzętu oraz akcesoriami niezbędnymi do wykonania badań serologicznych.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia (zał. nr 1-1 do 1-2 SWZ) i w zakresie Pakietu 2 w zał. nr 2 do SWZ "Zestawienie parametrów technicznych granicznych i punktowanych".

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dzierżawa dwóch analizatorów immunologicznych wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów immunologicznych wraz z dostawą testów do oznaczeń immunodiagnostycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-1 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówienia jednostkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Karty, krwinki wzorcowe i odczynniki do oznaczeń serologicznych techniką mikrokolumnową żelową wraz z dzierżawą niezbędnego manualnego SprzętuOrazAkcesoriamiNiezbędnymiDoWykonaniaBadańSerologicznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696100 Blood-grouping reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są Karty, krwinki wzorcowe i odczynniki do oznaczeń serologicznych techniką mikrokolumnową żelową wraz z dzierżawą niezbędnego manualnego sprzętu oraz akcesoriami niezbędnymi do wykonania badań serologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-2 do SWZ oraz w załączniku nr 2 do SWZ - „Zestawienie parametrów technicznych granicznych i punktowanych”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Właściwości techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1.1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

2.Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – złoży aktualne na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

1)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2)Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 – ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5

do SWZ;

3)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust.1 pkt 5, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust.1 pkt 6,

ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w 8.3. 1) SWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 8.4.) SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W związku z brakiem miejsca w przedmiotowym ogłoszeniu Zamawiający zamieszcza w tym pkt. informację o ochronie danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Kujawsko

-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii

w Bydgoszczy: e-mail: iodo@kpcp.pl;

3) przekazane w związku prowadzonym w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 11 września 2019 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizacji umowy;

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy;

5) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie

z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania określa Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy;

6) obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną oraz osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) osoba, której dane dotyczą posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

− prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określają projekty umów, stanowiące załączniki nr 7a (Pakiet 1) i 7b (Pakiet 2) do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:05
Place:

Kujawsko–Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz,

Dział Zamówień Publicznych (wejście F, parter).

www.platformazakupowa.pl/pn/szpital-pluc.bydgoszcz

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt8 ustawy Pzp.

3.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego

w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zał nr3 do SWZ. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 8 SWZ.

4. Przedmiotowe środki dowodowe. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

4.1.Deklaracja zgodności, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia20.05.2010r.(Dz.U.z2021r.poz.1565) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i RadyUE2017/745z5 kwietnia2017r.w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy2001/83/WE,rozporządzenia(WE)nr178/2002 i rozporządzenia(WE)nr1223/2009oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWGi93/42/EWG(Dz.Urz.UEL117z5.05.2017r.,str.1ze zm.):

4.1.1.w zakresie Pakietu 1 dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia z pozycji 1-19 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (zał.nr1-1doSWZ),

4.1.2.w zakresie Pakietu 2 dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia z pozycji 1–8 i 10 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (zał.nr1-2doSWZ) oraz aparatury: wirówki–2 szt. i inkubator.W przypadku przedmiotu zamówienia określonego w pkt.I.18załącznika nr2doSWZ„Zestawienie parametrów technicznych granicznych i punktowanych” wymagane jest także złożenie certyfikatuCEz numerem jednostki notyfikowanej.

W przypadku pozostałego przedmiotu zamówienia - załączyć jeżeli oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym lub złożyć oświadczenie że nie dotyczy.

4.2.Katalog produktów (tylko właściwa strona z wyraźnym zaznaczeniem wybranego produktu wraz z numerem katalogowym podanym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia), potwierdzający spełnienie parametrów wskazanych w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.

4.3.Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(UE)2015/830zdnia28.05.2015r.zmieniającym rozporządzenie(WE)nr1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,oceny,udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH)(Dz.Urz.UELNr132,str.8,zezm.)orazRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(WE)NR1272/2008z dnia16.12.2008r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy67/548/EWGi 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie(WE)nr1907/2006(Dz.Urz.UEL353z31.12.2008,str.1,ze zm.) lub oświadczenie, że karty charakterystyki nie są wymagane dotyczy:

a)w zakresie Pakietu 1 każdego oferowanego przedmiotu zamówienia z poz.3-19 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia(zał.nr1-1doSWZ),

b)w zakresie Pakietu 2 każdego oferowanego przedmiotu zamówienia z pozycji1-10Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia(zał.nr1-2doSWZ).

4.4.Harmonogram przeglądów technicznych analizatorów oraz sprzętu do wykonywania badań serologicznych,z podaniem terminów realizacji–dotyczy Pakietu1i2.

4.5.Harmonogram dostaw krwinek wzorcowych/zestawy do kontroli jakości/sprzęt/akcesoria na2022r.-dotyczy Pakietu2.

4.6.Harmonogram dostaw kart odczynnikowych/odczynników klasycznych na2022r.-dotyczy Pakietu2.

4.7.Harmonogram dostaw Międzynarodowej Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań w Immunologii Transfuzjologicznej na2022r.-dotyczy Pakietu 2(jeśli dotyczy).

cd.w.pkt.VI.4.3)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Szczegółowe informacje na temat składania odwołań zawieraSWZi działIXustawyPzp .

2.Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w pkt. III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu.

cd.pkt.VI.3)

4.8.Oświadczenie Wykonawcy,że zapewni w ramach czynszu dzierżawnego dostępność autoryzowanego serwisu do aparatu oraz,że jest podmiotem upoważnionym przez producenta analizatora do wykonywania czynności, konserwacji i przeglądów i obsługi serwisu aparatu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych-dotyczyPakietu1i2.

4.9.Metodyki/Instrukcje/ulotki w języku polskim.

4.10.Wzór wydruku monitorowania temperatury transportu oraz oświadczenie,że wydruki ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw będą dołączone przy każdorazowej dostawie–dotyczy Pakietu2.

4.11.Katalog lub folder lub Specyfikacja techniczna z wyraźnym zaznaczeniem zaoferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów punktowanych określonych w załączniku nr2doSWZ„Zestawienie parametrów technicznych granicznych i punktowanych”–dotyczy Pakietu 2.

4.12.Próbki mikrokart(1szt.)wymienione w załączniku nr2doSWZ„Zestawienie parametrów technicznych granicznych i punktowanych” w punkcieIII.1„Parametry punktowane”w celu weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia–dotyczy Pakietu 2.

Sposób dostarczenia próbek został określony w pkt. 16.1 SWZ.

4.13.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych,z wyjątkiem dokumentów określonych w 9.7,9.11i9.12SWZ w zakresie parametrów punktowanych(Kryterium oceny ofert).

5.Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy

5.1Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia–załącznik nr 1…do SWZ.

5.2Zestawienie parametrów technicznych granicznych i punktowanych (załącznik nr 2 do SWZ) – dotyczy Pakietu 2.

5.3Formularz oferty–załącznik nr3do SWZ.

5.4.Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia uwierzytelniona przez mocodawcę lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

6.Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej przewidzianej w art. 139 ustawy Pzp.

7.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.

10.Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt11SWZ.

11.Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt12i13SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021