Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Varor - 527065-2023

Submission deadline has been amended by:  585256-2023
01/09/2023    S168

Sverige-Skillingaryd: Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)

2023/S 168-527065

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Samverkan Återvinning Miljö
Nationellt registreringsnummer: 222000-3228
Postadress: Centralplan 5
Ort: Skillingaryd
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 56830
Land: Sverige
Kontaktperson: Tamara Modric
E-post: tamara.modric@vaggeryd.se
Telefon: +46 370678844
Internetadress(er):
Allmän adress: http://samiljo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vaggeryd/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=87670
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vaggeryd/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=87670
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inköp av avfallskärl och tillbehör

Referensnummer: UH-2023-056
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44000000 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

I upphandlingen ingår inköp och leverans av FNI avfallskärl, reservdelar och tillbehör. Även avfallskärl och tillbehör (ex. korgar och ställning) till matavfallsinsamling via papperspåsar ingår i uppdraget.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudssumma anbudsområde 1 FNI kärl och tillbehör

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44000000 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44616200 Avfallstunnor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

 

Upphandlingens värde beräknas till ca 24 Mkr under hela avtalsperioden och fördelat enlig nedan:

Avtalsområde 1:                       16 300 000 kr

Avtalsområde 2:                         5 200 000 kr

Option:                                2 500 000 kr

Den upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2023
Slut: 31/10/2026
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2027-10-31

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optionen avser montering, uppmärkning och utställning av kärl. Den är aktuellt enbart om en ny medlemskommun tillkommer Köparen och om eventuellt beslut om att införa fastighetsnära insamling med fyrfackskärl under avtalsperioden fattas av den nya medlemskommunen.

I optionen ingår även återtagning av vissa av de gamla kärlen.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudssumma anbudsområde 2 kärl och tillbehör

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44000000 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44616200 Avfallstunnor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

 

Upphandlingens värde beräknas till ca 24 Mkr under hela avtalsperioden och fördelat enlig nedan:

Avtalsområde 1:                       16 300 000 kr

Avtalsområde 2:                         5 200 000 kr

Option:                                2 500 000 kr

Den upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2023
Slut: 31/10/2026
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2027-10-31

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optionen avser montering, uppmärkning och utställning av kärl. Optionen är aktuellt enbart om en ny medlemskommun tillkommer Köparen och om eventuellt beslut om att införa fastighetsnära insamling med fyrfackskärl under avtalsperioden fattas av den nya medlemskommunen.

I optionen ingår även återtagning av vissa av de gamla kärlen.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/10/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/12/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/10/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/08/2023