Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 527188-2022

27/09/2022    S186

Polen-Łódź: Reinigungsdienste

2022/S 186-527188

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Postanschrift: ul. Okólna 181
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Kolasa
E-Mail: zamowienia@centrumpluc.com.pl
Telefon: +48 426177290
Fax: +48 426590412
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.centrumpluc.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639079
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpit. i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojew. Zespole Zakł. Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabil. w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/ZP/PN/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 11 063 626.56 PLN / höchstes Angebot: 11 063 626.56 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: bieżące sprzątanie, dezynfekcję, generalne sprzątanie, dezynfekcję końcową, wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjentach, obsługę kuchni oddziałowej, usługę transportu wewnętrznego. 3. Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi wraz z obowiązkami Wykonawcy został określony w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do niniejszej SWZ.4. Zamaw. przewiduje zastosowanie procedury, określonej w art. 139 ust. 1. ustawy Pzp. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamaw. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamaw. nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 6.Zamaw. nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 7.Zamaw. nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamów. wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 8.Zamaw. nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 7.Zamaw. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9.Zamaw. nie dokonuje zastrzeżeń, o których mowa w art. 60 i art. 121. 10.Zamaw. przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp - określone w Rozdziale V niniejszej SWZ.11.Zamaw. nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12.Zamaw. nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93. 12. 13.Zamaw. nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kontrola jakości wykonywanej usługi w zakresie utrzymania czystości / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zostały przeprowadzone Wstępne Konsultacje Rynkowe.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 140-399347
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpit. i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojew. Zespole Zakł. Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabil. w Łodzi

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/09/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KONSORCJUM Izan+ Sp. z o.o. ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków (Lider)
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-215
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Naprzód Service Sp. z o.o., (uczestnik Konsorcjum) ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Naprzód Hospital Sp. z o.o. (uczestnik Konsorcjum) ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 063 626.56 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wykonawca składa:1) Form. ofertowy — Zał.1 do SWZ 2) Form. cenowy — Zał.2 do SWZ 3) Ośw. o niepodleganiu wykl., spełnianiu warunku udziału w postęp. w formie Jednolitego europejskiego dokum. zam. (JEDZ) - Zał. 4 do SWZ. Ośw. składają odrębnie:- wykonawca/każdy spośród wykonawców ubiegających się o udzielenie zam. - podmiot trzeci na którego potencjał powołuję się wykonawca - jeżeli dotyczy.4) Ośw. o niepodleganiu wykl. z postęp. na podst. art. 5k rozporz. Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz. Rady (UE) 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego – Zał.11 do SWZ.5) Ośw. podmiotu trzeciego dot. przesłanek wykl. - Zał. 12 do SWZ. Do oferty Wykonawca dołącza również: pełnom. -jeżeli dotyczy. Zamaw. nie wymaga wniesienia wadium. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016 str. 1, z późn. zm.), zwanej w dalszej części „RODO" informuję, ze: - administ. Pani/Pana danych osob. jest: Wojew. Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehab. w Lodzi ul. Okólna 181, 91-520 Lódź fax 42 659 04 12, adres strony internetowej: www.centrumpluc.com.pl; - kontakt z insp. ochrony danych osob.w Wojew. Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehab. w Łodzi odbywa sit za pośrednictwem adresu e-mail: inspektorochronydanych@centrumpluc.com.pl ; Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu prowadzenia przedmiot. postęp.o udzielenie zam. publ. oraz zawarcia umowy, a podst. prawna ich przetwarzania jest obowiązek prawny zastosowania sformalizowanych procedur udzielania zam. publ. spoczywający na Zam.; - odbiorcami Pani/ Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osob. będq przechow., zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechow. obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panic/Pana danych osobo. bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem ustawowym okreśI. w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. publ.; konsekwencje niepodania okreśI. danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/ Pana) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/ Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administ. niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobow. do wskazania dodat. informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ. lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zam.); b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupeł. Pani/Pana danych osob.(1); c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od adm. ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeż. przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (2); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osob., gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: a) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob. b) prawo do przenoszenia danych osob., o których mowa w art. 20 RODO; c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz. danych osob. gdyż podstawa prawna przetwarz. Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określ. w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zam. lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamaw. przepisów ustawy PZP.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postęp. o udzielenie zam. lub ogłosz. o konkursie oraz dok. zam. przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zam., podjętą w postęp. o udzielenie zam., w tym na projektowane postanowienie umowy2)zaniechanie czynności w postęp. o udzielenie zam. do której zam. był obowiązany na podstawie ustawy3) zaniechanie przeprowadzenia postęp. o udzielenie zam. lub zorganizowania konkursu na podst. ustawy, mimo że zam. był do tego obowiązany.4. Terminy wnoszenia odwołań:1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania inform. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli inform. została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektr.2) Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przekazania inform. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. powyżej.3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postęp. o udzielenie zam.lub wobec treści dokum. zam., wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dok. zam. a na stronie internet.4) Odwołanie wobec czynności innych niż określ. w pkt. 1), 2) i 3) wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Pisma w postęp. odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektr. albo w postaci elektr., z tym że odwołanie i przystąpienie do postęp. odwoławczego, wniesione w postaci elektr., wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 6. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora poczt., w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektr. wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektr.7. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 10. Odwołujący przekazuje zam. odwołanie wniesione w formie elektr. albo postaci elektr. albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.11. Domniemywa się, że zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektr.12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych;2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.13. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postęp. odwoławczego przysługuje skarga do sądu.15. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.–Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.16. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie –sądu zam. publ., zwanego dalej sądem zamówień publicznych. Z przyczyn techn. pozostałe zapisy, dot. pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy zostały określone w treści SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/09/2022